Uroczyste posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Pile w dn. 21.10.2017


Uroczyste posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Pile

21 października 2017 roku, w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pile odbyło się uroczyste posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Pile połączone z wręczeniem okolicznościowych medali i dyplomów z okazji Jubileuszu 120 – lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce. W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie OZ, Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD, prezesie ROD okręgu pilskiego oraz zasłużeni działkowcy.

Z zaproszonych gości w uroczystości udział wzięli: Zdzisław Śliwa – Wiceprezes PZD i Prezes OZ PZD w Poznaniu, Krzysztof Paszyk – Poseł na Sejm RP, Marcin Nurkowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski, Tadeusz Teterus – Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki, Bogusława Jagodzińska – Burmistrz Wyrzyska, Beata Dudzińska – II Zastępca Prezydenta Miasta Piły, Mirosław Wieczór – Burmistrz Wronek, Krzysztof Czarnecki – Burmistrz Trzcianki, Krzysztof Poszwa – Burmistrz Wągrowca, Roman Szuberski – Burmistrz Rogoźna, Grzegorz Kaźmierczak – Zastępca Burmistrza Czarnkowa, Józef Ryłko – Przewodniczący Rady Miasta Gołańczy i Przemysław Zdunek – Dyrektor Ujskiego Domu Kultury w Ujściu.

zaproszeni goście

 

Jubileuszową uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem pocztu sztandarowego oraz odśpiewaniem hymnu państwowego i hymnu PZD.

Po przywitaniu działkowców oraz przybyłych gości okolicznościowe przemówienie wygłosił Prezes OZ Marian Praczyk. W swoim wystąpieniu nawiązał do początków ogrodnictwa działkowego w Polsce. W tej historii zapisały się także ogrody w naszym okręgu – we Wronkach, Wągrowcu, Łobżenicy, a także w Pile – są one naszymi 80 latkami. W szczególnym roku 1981 z inicjatywy działaczy działkowych z Eugeniuszem Kondrackim na czele powołany został Polski Związek Działkowców, którego 35 – lecie obchodziliśmy w ubiegłym roku. Przez cały ten okres od Ustawy 1981 roku, który my pamiętamy toczyła się nieustająca walka o właściwe ustawodawstwo dla ogrodów. Po długotrwałej walce i procedurze legislacyjnej 13 grudnia 2013 r. uchwalono nową ustawę o ROD. Historię ogrodnictwa działkowego tworzyło społecznie przez lata wielu wspaniałych ludzi, którzy poświęcali swój czas, wiedzę i umiejętności dla utworzenia wyjątkowych ogrodowych wspólnot. Dzisiaj z okazji Jubileuszu 120 – lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce należą im się szczególne podziękowania i wdzięczność. My polscy w tym pilscy działkowcy jesteśmy dumni, że mamy piękne ogrody, dobrze zbudowane struktury związkowe przez mądrych, dobrze przygotowanych członków gotowych w każdej sytuacji bronić ogrody i interesów działowców.

Maria Fojt Wiceprezes OZ przedstawiła sylwetki działaczy oraz ich dokonania dla PZD. Wyróżnieni działacze zostali uhonorowani przez Prezesa Polskiego Związku Działkowców pamiątkowym medalem i dyplomem. Aktu wręczenia medali i dyplomów dokonali Wiceprezes Związku Zdzisław Śliwa oraz Prezes OZ Marian Praczyk. Uhonorowani zostali: Adam Daszkowski, Brunon Semrau, Andrzej Kierzkowski, Władysław Górski, Józef Nowak, Stanisław Lemieszka, Jan Lijewski, Marian Ostaszewski, Eugeniusz Francuzik, Edward Mamet, Ryszard Pisula i Jarogniew Skrzypczak.
Wcześniej podczas uroczystego zebrania Krajowej Rady PZD w dniu 10 sierpnia 2017 roku oraz podczas Krajowych Dni Działkowca Prezes PZD Eugeniusz Kondracki wręczył medale i dyplomy działaczom naszego okręgu: Marii Fojt, Marianowi Praczykowi, Zygmuntowi Czarnemu, Henrykowi Koźlarkowi i Stanisławowi Smogule.

W dalszej części wystąpienia Maria Fojt podziękowała przybyłym przedstawicielom władz samorządowych i gościom za udział w naszej uroczystości. Podkreśliła, że Związek oraz samorządy ogrodowe i okręgowe bez współpracy z władzami samorządowymi nie wyobrażają już sobie działania na rzecz ogrodów działkowych.
Z okazji jubileuszu 120 lecia pamiątkowe medale wraz z dyplomem od Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego oraz Prezesa Okręgowego Zarządu PZD Mariana Praczyka przyznano dla:
1. Urzędu Miejskiego w Chodzieży. Od 40 lat wspiera finansowo wszystkie ogrody w Chodzieży. Od 43 lat finansuje i wspiera wczasy dla emerytów w ROD im. Powstańców Wlkp. oraz wystawę Korso.
2. Urząd Miejski w Rogoźnie. Władze samorządowe tego miasta uregulowały roszczenie do gruntów jednego z ogrodów. Koszt tego roszczenia to kwota 184.500,- złotych. możliwe to było dzięki ogromnemu zaangażowaniu w sprawę pana Burmistrza Romana Szuberskiego.
3. Urząd Miejski we Wronkach. Samorząd wspiera finansowo remonty i inwestycje w 6 ogrodach, w tym roku to kwota 47 tys. złotych, wyposażył plac zabaw w ogrodzie, pobudował ogrodzenie w ROD, wspiera wszystkie inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej.
4. Urząd Miejski w Czarnkowie. Samorząd tego miasta wspiera finansowo realizowane inwestycje i remonty w ogrodach - kwota finansowa na ten cel jest zabezpieczona w budżecie Gminy. Współorganizator okręgowych dnia działkowca.
5. Urząd Miasta i Gminy w Gołańczy. Samorząd tego miasta wspiera od wielu lat finansowo w postaci dotacji i rzeczowo działania zarządu ROD im. K. Libelta.
6. Urząd Miasta i Gminy w Wyrzysku. Pani Burmistrz oraz Rada Miasta nie zapomina nigdy o jedynym ogrodzie działkowym w tym mieście. To jest samorząd, który od lat przyznaje uchwałą Rady środki finansowe na inwestycje i remonty w ogrodzie
7. Urząd Miasta i Gminy w Trzciance. Pan Burmistrz tego miasta to samorządowiec zaangażowany w życie 5 ogrodów w tym mieście. Inicjator i współorganizator wystawy Korso oraz okręgowych dni działkowca. Ogrody otrzymują wsparcie finansowe.
8. Urząd Miasta i Gminy w Łobżenicy. Samorząd tego miasta to nowy przykład bardzo pozytywny jak można wspierać finansowo prowadzone inwestycje remonty w ogrodzie - środki te są zagwarantowane uchwałą Rady Miejskiej. Gmina urządziła i zagospodarowała przy wsparciu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 3 działki na lekcje przyrody dla dzieci przedszkolnych, które udostępnił Zarząd ROD.
9. Urząd Miasta i Gminy w Ujściu. Samorząd tego miasta wspiera działalność 3 ROD. Dofinansowuje remonty w ogrodach przyjmując uchwałę przez RM. Uczestniczy w zebraniach ogrodowych.
10. Urząd Miasta w Wągrowcu. To samorząd, który od lat wspiera w różny sposób działalność ogrodów - finansowo - remonty infrastruktury oraz organizowane imprezy dla dzieci i społeczności lokalnej. Te imprezy otrzymują również wsparcie od Starosty Wągrowieckiego. Współorganizator Krajowych Dni Działkowca w 2002 roku.
11. Urząd Miasta w Pile. Władze miasta Piły wspierają finansowo i organizacyjnie od 40 lat organizowaną przez 22 rodzinne ogrody działkowe wystawę na terenie miasta pn. Korso. Wspierał finansowo realizowane inwestycje - elektryfikacje w ROD Malwa i Jedność. Dofinansowują wykonanie tablic edukacyjnych dla ROD.

Współpraca z Starostami powiatów jest bardzo wysoko oceniana przez okręgowy zarząd oraz zarządy ROD oraz działkowców naszego okręgu. Bardzo cenimy sobie Waszą pomoc w różnej formie, która jest kierowana do rodzinnych ogrodów działkowych oraz do okręgowego zarządu PZD w Pile. To na wniosek Starostów Rady Powiatów przyznają środki na dofinansowanie lekcji przyrody dla przedszkolaków i dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, na integrację działkowców w ogrodach. Jest to inna pomoc kierowana do ogrodów, gdyż samorząd powiatowy nie ma takich możliwości jak Gminy ale okazuje się, że Starostowie znajdują środki i wspomagają ogrody - przykład to Starosta Pilski na którego wniosek Rada Powiatu skierowała środki na integrację działkowców w rodzinnych ogrodach działkowych w wysokości 28 tys. złotych, turniej brydża czy biegi. Za tą pomoc w imieniu działkowców DZIĘKUJEMY.

W imieniu wyróżnionych samorządów oraz zaproszonych gości głos zabrał Krzysztof Paszyk – Poseł na Sejm RP. Wyraził wdzięczność i uznanie oraz podkreślił znaczenie naszego związku i ogrodów dla społeczności lokalnej. Powiedział między innymi, że w sposób wyróżniający prowadzimy politykę senioralną, aktywizując i zachęcając do społecznej działalności.

 

 

Starostowie, przedstawiciele samorządów i zaproszeni goście na ręce Prezesa i Wiceprezes OZ przekazali pamiątkowe dyplomy i kwiaty. Czytaj tutaj.

 

 

Z okazji jubileuszu wielu zasłużonym działaczom i działkowcom z okazji 120-lecia wręczono dyplomy z Krajowej Rady i Okręgowego Zarządu PZD.

Zdzisław Śliwa – Wiceprezes PZD w swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na dalszy rozwój naszych ogrodów oraz przekazał życzenia od Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego.
Andrzej Kierzkowski – członek Prezydium OZ przedstawił informację na temat proponowanych zmian w statucie PZD.

Członkowie OZ przyjęli uchwałę w sprawie w sprawie jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz stanowisko w sprawie proponowanych zmian i skierowania do konsultacji projektu statutu PZD.

Dla uczczenia pamięci 120 – lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce wszyscy prezesi ROD okręgu pilskiego otrzymali po dwie sadzonki drzew – lipy miododajnej oraz jarzębiny. Drzewka zostaną posadzone w ogrodach łącznie z wkopaniem aktu erekcyjnego.

 

Uroczyste jubileuszowe posiedzenie zakończył występ dzieci i młodzieży z Młodzieżowego Domu Kultury w Pile.

 

AK