Informacje z OR 2018


Pilscy działkowcy uczcili pamięć ofiar i uczestników Powstania Wielkopolskiego

28 grudnia 2018 r. pod obeliskiem przy skwerze 100-lecia Powstania Wielkopolskiego w Pile odbyła się uroczystość ku czci pamięci ofiar i uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 w 100. rocznicę jego wybuchu. Wśród przybyłych kwiaty złożyła delegacja pilskich działkowców – Marian Praczyk Prezes Okręgu, Maria Fojt Wiceprezes Okręgu PZD, Czesław Wiśniewski Przewodniczący Kolegium Prezesów i Prezes ROD „Za Parkiem” oraz Wiesława Kamińska Prezes ROD im. M. Drzymały. Poczet sztandarowy reprezentowali – Ryszard Grzelak Prezes i Lesław Matuszczak z ROD „Malwa” i Józef Barcz z ROD „Za Parkiem”.

 AK

100.Rocznica Wybuchu Powstania Wlkp.

XIV posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Pile

W dniu 14 grudnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Okręgowego Rady PZD w Pile z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Prezesów ROD Okręgu Pilskiego. Obradom przewodniczył Marian Praczyk Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile.
Prezes Okręgu Marian Praczyk przekazał informacje o aktualnej sytuacji w Związku oraz z obrad XXV posiedzenia Krajowej Rady PZD. Poinformował między innymi o wysokości partycypacji i składki w 2019 roku, o przyjęciu uchwały w sprawie utworzenia Funduszu Amortyzacyjnego w PZD, o wynagradzaniu członków organów PZD, przewidywanych podwyżkach energii elektrycznej, nowelizacji ustawy o PIT, która dot. również ROD i in. (Z informacją z XXV posiedzenia Krajowej Rady PZD można zapoznać się tutaj.) W swoim wystąpieniu przypomniał, że 13 grudnia minęła 5 rocznica uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Uchwalenie tej ustawy było jednym z najważniejszych wydarzeń w historii ogrodnictwa działkowego w Polsce ….czytaj tutaj.
Wiceprezes Okręgu Maria Fojt przedstawiła ocenę realizacji Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ROD „Unowocześnienie Infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych – ROD XXI wieku”. Z treścią wystąpienia można zapoznać się tutaj. Następnie przedstawiła informację o wynikach wyborów samorządowych w Okręgu Pilskim. W wyborach samorządowych w naszym okręgu kandydowało 39 członków Związku z rodzinnych ogrodów działkowych. Mandat radnego uzyskało 22 członków PZD z 19 ROD. 5 z nich to członkowie samorządów ogrodowych.
Ocenę zamieszkiwania i budownictwa ponadnormatywnego w ROD przedstawiła Iga Dmitroca – kierownik biura.
W toku dyskusji poruszano między innymi problemy związane z bezpieczeństwem w ROD. Głos zabierali: Jan Stefańczyk Przewodniczący Kolegium Prezesów i Prezes ROD „Kolejarz” w Chodzieży, Ryszard Grzelak Prezes ROD „Malwa” w Pile, Wojciech Urban Przewodniczący Kolegium Prezesów i Prezes ROD im. St. Staszica w Czarnkowie, Andrzej Kraft Prezes ROD im. „Janka z Czarnkowa” w Czarnkowie, Andrzej Kierzkowski Prezes ROD im. St. Staszica w Pile.
Przyjęto dwie uchwały – czytaj tutaj, oraz list otwarty do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka – czytaj tutaj.

Na zakończenie uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia świąteczne i połamali się opłatkiem.
AK

XIV Posiedzenie Okręgowej Rady

Narady szkoleniowe w Okręgu Pilskim

W dniach 26.11 – 4.12.2018 r. w Okręgu Pilskim przeprowadzono cykl narad szkoleniowych. W naradach uczestniczyli Prezesi, Wiceprezesi, Sekretarze oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnych 83 ROD. Przeprowadzono łącznie 5 szkoleń w Pile, Chodzieży, Czarnkowie, Złotowie i Wągrowcu. Łącznie uczestniczyło w nich 170 osób. Tematyka narad dotyczyła m. in. przygotowania do walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w 2019 roku, realizacji zadań Zarządów ROD związanych z RODO, działania Kolegiów Prezesów, gospodarki wodnej oraz programu DGCS PZD system i tworzenia ośrodków finansowo – księgowych. Poruszono także temat bezpieczeństwa w ROD, bowiem na narady zaproszeni zostali przedstawiciele Policji. Szkolenia przeprowadził Prezes Okręgu Marian Praczyk, Wiceprezes Okręgu Maria Fojt oraz Kierownik biura Iga Dmitroca.

Iga Dmitroca

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Pile

19 października 2018 r. obradowała Okręgowa Rada PZD w Pile z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Głównymi tematami posiedzenia było: nowy Regulaminu Okręgowego Zarządu i Okręgowej Rady PZD, informacja z narady Krajowej Rady PZD dla Prezesów i Dyrektorów Biur w dniach 26/27 września 2018 r., tematyka planowanych szkoleń dla Prezesów, Sekretarzy i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD, informacja z posiedzenia Sejmiku Województwa Wlkp. i in. Zebraniu przewodniczył Prezes Okręgowej Rady PZD Marian Praczyk.
Posiedzenie rozpoczęło się uroczystym wręczeniem wcześniej nadanych Medali Jubileuszowych z okazji 120 lat ogrodów działkowych w Polsce zasłużonym działkowcom. Medale wręczono.:
Czesławowi Wiśniewskiemu członkowi Okręgowej Rady PZD, Przewodniczącemu Kolegium Prezesów i Prezesowi ROD „Za Parkiem” w Pile.
Janowi Weberowi zmarłemu w 2018 r. byłemu wieloletniemu członkowi Zarządu i Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej ROD „Za Parkiem” oraz członkowi Okręgowej Komisji Rewizyjnej – medal odebrała córka zmarłego.
Ryszardowi Zagórskiemu zmarłemu w 2018 r. byłemu wieloletniemu Prezesowi Zarządu ROD „Malwa” w Pile, członkowi Okręgowego Zarządu PZD, Przewodniczącemu Kolegium Prezesów – medal odebrał Prezes ROD.
Marian Ostaszewski sekretarz Okręgu przedstawił i omówił projekty nowego Regulaminu Okręgowego Zarządu i Okręgowej Rady PZD. Po przyjęciu dwóch poprawek dokumenty zostały przyjęte.
Maria Fojt wiceprezes Okręgu przedstawiła informację z narady w KR PZD. Z informacją z przebiegu obrad można zapoznać się tutaj.
Marian Praczyk prezes Okręgu omówił organizację i tematykę planowanych szkoleń oraz przedstawił informację z posiedzenia Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Nadzwyczajna Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego poświęcona była problematyce funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych w regionie. Uczestnicy zapoznali się z treścią podjętej przez Sejmik Uchwały i Stanowiska, w którym dostrzeżono ważną rolę jaką odgrywają Rodzinne Ogrody Działkowe w rozwoju obszarów zorganizowanych, a także potrzebę tworzenia dogodnych warunków do ich dalszego rozwoju. Z treścią Uchwały i Stanowiska można zapoznać się tutaj.
W końcowej części obrad podjęto dyskusję w tematyce przedstawionych zagadnień oraz innych wynikających z bieżących potrzeb.
AK

Obrady Okręgowej Rady PZD

Trzcianeccy działkowcy na uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod Pomnik Niepodległości

9 października br. w Trzciance odbyła się uroczystość związana z wmurowaniem kamienia węgielnego pod budowę Pomnika Niepodległości. W uroczystości wzięli udział działkowcy oraz delegacje z Rodzinnych Ogrodów działkowych w Trzciance na czele z Marianem Praczykiem Prezesem Okręgu w Pile. Wydarzenie rozpoczęło się mszą św. w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela z udziałem pocztów sztandarowych, w tym pocztu Okręgu PZD i chóru "Pasjonata". Podczas nabożeństwa dokonano poświęcenia kamienia węgielnego. W czasie uroczystości na skwerze przy ul. Prostej odśpiewano hymn państwowy. W swoim wystąpieniu Krzysztof Czarnecki burmistrz Trzcianki odniósł się do wolności i niepodległości. Po wystąpieniach, przystąpiono do aktu wmurowania kamienia węgielnego. W złożonej kapsule umieszczono ziemię z grobów polskich bohaterów walczących w różnych rejonach świata. Uroczyste odsłonięcie Pomnika Niepodległości w Trzciance zaplanowano na 10 listopada 2018 r.
AK

Wdrażanie systemu komputerowego DGCS PZD System w ROD okręgu pilskiego

W dniach 2-4 października 2018 r. w Pile odbyło się zorganizowane przez Okręg w Pile szkolenie związane z wdrażaniem programu komputerowego DGCS PZD System dedykowanego dla rodzinnych ogrodów działkowych. Szkolenie prowadził p. Krzysztof Szymański koordynator ds. DGCS. Celem szkolenia było przybliżenie zasad funkcjonowania programu.
W szkoleniu uczestniczyli prezesi, księgowi, skarbnicy, sekretarze i in. – łącznie 42 osoby z 24 ROD.
Każdy przedstawiciel ROD przybył z laptopem. Sprawdzono poprawność instalacji programu oraz wprowadzono najnowsze aktualizacje. Prowadzący szkolenie omówił zasady obsługi programu i zaprezentował wszystkie jego możliwości. Odpowiadał na pytania uczestników i pomagał w rozwiązywaniu pojawiających się problemów.
AK


Obchody 79 rocznicy Agresji ZSRR na Polskę oraz 100-lecie Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej

Dziś 17 wrzesnia 2018 roku mija 79. rocznica sowieckiej agresji na Polskę. Przy pomniku Ofiar Stalinizmu przy ul. Witaszka w Pile spotkaliśmy się po raz kolejny. 17 września 1939 roku, łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej Polski. Wśród licznych delegacji wiązankę kwiatów złożyła delegacja Polskiego Związku Działkowców Okręgu Pilskiego. Po złożeniu wiązanek kwiatów przez delegacje nastąpił przemarsz pod obelisk na ul. Witaszka gdzie odsłonięto jubileuszową tablicę Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej Północnej Wielkopolski. Uroczystość zakończono odśpiewaniem Roty.

AK

 

Pilscy działkowcy na dożynkach

9 września 2018 r. delegacja PZD Okręgu Pilskiego oraz kilkunastoosobowa delegacja działkowców reprezentowała miasto Piłę na czele z Marianem Praczykiem – Prezesem, Marią Fojt - Wiceprezesem Okręgu i Czesławem Wiśniewskim - Przewodniczącym Kolegium Prezesów w Pile na dożynkach powiatowych. Pilskie dożynki zostały połączone z Festiwalem Kuchni „Pilskie Smaki”, dzięki czemu można było spróbować wielu lokalnych specjałów. Dożynki rozpoczęto mszą św. w kościele pw. Świętej Rodziny skąd korowód dożynkowy przeszedł ulicami miasta na stadion przy ul. Okrzei. W korowodzie uczestniczył poczet sztandarowy PZD Okręgu Pilskiego oraz delegacja z koszem dożynkowym z kwiatami, która zarazem reprezentowała gminę Piła. Działkowcy wszystkich ogrodów z Piły zaprezentowali w wystawionym pawilonie pyszne przetwory owocowe i warzywne – z produktów skwapliwie uprawianych we własnych ogródkach. Była możliwość degustacji potraw kuchni wielkopolskiej, oglądania i zakupu rękodzieła, całość imprezy wzbogaciły koncerty i występy lokalnych grup artystycznych oraz wiele innych atrakcji.

AK

Pilscy działkowcy na dożynkach

Pilscy działkowcy uczcili 79 rocznicę wybuchu II wojny światowej

79 lat temu Niemcy zaatakowały Polskę - tak rozpoczęła się II wojna światowa, będąca najkrwawszym konfliktem w dziejach ludzkości. W dniu 1 września 2018 r. w Pile uczczono to wydarzenie składając kwiaty pod pomnikiem przy pl. Zwycięstwa. Wśród licznych delegacji wiązankę kwiatów złożyła delegacja Polskiego Związku Działkowców Okręgu Pilskiego. Delegację reprezentowali kol. Bożena Knapik Wiceprezes ROD „Belferek” w Pile i kol. Czesław Wiśniewski Przewodniczący Kolegium Prezesów i Prezes ROD „Za Parkiem” w Pile.
AK

 

KORSO, czyli Święto Działkowców w Trzciance

W środę, 15 sierpnia br. trzcianeccy działkowcy obchodzili swoje święto. Na uroczystość Burmistrz Trzcianki Krzysztof Czarnecki zaprosił Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
Tradycyjne święto jest doskonałą okazją do zaprezentowania mieszkańcom miasta i gminy efektów całorocznej pracy działkowców w postaci warzyw, owoców i kwiatów. Piękne stoiska przygotowały wszystkie trzcianeckie Rodzinne Ogrody Działkowe: „RELAKS”, MALWA”, „TRANSPORTOWIEC”, „SŁONECZNIK” i „SPÓŁDZIELCA”.
Burmistrz Krzysztof Czarnecki docenia pracę, zaangażowanie i trud wkładany w kształtowanie estetyki otoczenia naszej małej Ojczyzny, a także wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska. Ogrody działkowe tworzą przyjazną przestrzeń do życia i dobrze wpływają na miejski klimat. Tam często rozpoczynają się wspaniałe znajomości i przyjaźnie, które pielęgnowane trwają wiele lat. Gmina Trzcianka w ostatnich latach doskonale współpracuje z Ogrodami Działkowymi, partycypując w istotnych inwestycjach oraz wspierając istotne dla lokalnej społeczności wydarzenia.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki Witold Perski, Burmistrz Miasta oraz prezes Okręgowej Rady PZD w Pile Marian Praczyk wręczyli listy gratulacyjne wraz z upominkami prezesom Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Trzciance: Andrzejowi Bąkorowskiemu, Zygmuntowi Czarnemu, Pawłowi Kolendowiczowi, Andrzejowi Palczyńskiemu i Sebastianowi Zdanowskiemu.
W tym dniu, na scenie odbył się koncert sekstetu wokalnego „Między nami” z Wałcza. Znane melodie oraz patriotyczna muzyka przyciągały tłumy do Parku 1 Maja. Każdy z chętnych mógł wziąć udział w konkursie z nagrodami. Nie zabrakło również atrakcji zarówno dla dzieci jak i dorosłych.
Na zakończenie, przedstawiciele Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Trzciance podziękowali burmistrzowi Krzysztofowi Czarneckiemu oraz prezesowi Okręgowej Rady PZD w Pile Marianowi Praczykowi, wręczając kosze z darami natury.
Pogoda dopisała, mamy nadzieję, że każdy znalazł coś ciekawego dla siebie, a już w przyszłym roku zainteresowanie imprezą będzie jeszcze większe.

Galerię zdjęć oglądaj tutaj.

Leszek Malicki

 

Pilscy działkowcy na obchodach Święta Wojska Polskiego

Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzono ustawą z dnia 30 lipca 1992. Dzień ten upamiętnia rocznicę bitwy warszawskiej, stoczonej 15 sierpnia 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Zwycięska bitwa powstrzymała pochód Armii Czerwonej na Zachód i uważana jest za jedno z największych bojowych osiągnięć polskiego oręża. Uroczystości 98 rocznicy Święta Wojska Polskiego w Pile odbyły się w dniu 14 sierpnia 2018 r. przy pomniku na Placu Zwycięstwa. Przedstawiciele władz miasta, powiatu, wojska oraz liczne delegacje złożyli wiązanki kwiatów. Delegacje pilskich działkowców reprezentowali: Maria Fojt Wiceprezes Okręgu, Genowefa Chomont Prezes Zarządu ROD „Gwda” oraz Czesław Wiśniewski Przewodniczący Kolegium Prezesów i Prezes ROD „Za Parkiem”.
AK

Ostatnie pożegnanie Śp. Ryszarda Zagórskiego

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 6 sierpnia 2018 roku odszedł od nas na wieczny spoczynek Śp. Ryszard Zagórski. Od 1981 roku członek Polskiego Związku Działkowców, w latach 1996 – 2010 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Malwa” w Pile, od 1997 – 2011 roku był członkiem Okręgowego Zarządu PZD w Pile, przez dwie kadencje był Przewodniczącym Kolegium Prezesów w Pile. Przez wiele lat społecznie wykonywał swoje obowiązki dla dobra działkowców, ogrodów działkowych okręgu pilskiego oraz Związku. Za wybitne zasługi dla rozwoju ogrodów działkowych oraz współudział w tworzeniu, umacnianiu oraz obronie Związku wyróżniony Medalem Jubileuszowym z okazji 120 lat ogrodów działkowych w Polsce.


Cześć Jego pamięci!
Prezes Okręgu
Członkowie Okręgowego Zarządu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pile
Prezesi
Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Pilskiego

 

 

Jubileuszowe wyróżnienia dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych od Starosty Pilskiego

18 lipca 2018 r. Eligiusz Komarowski Starosta Pilski uhonorował z okazji Jubileuszu trzy pilskie Rodzinne Ogrody Działkowe. Uroczystość odbyła się w Starostwie Powiatowym, a pamiątkowe grawertony wręczyli – Starosta Pilski oraz członkowie Zarządu Powiatu. Grawertony odebrali Czesław Wiśniewski Prezes Zarządu ROD „Za Parkiem”, z okazji Jubileuszu 65-lecia, Jolanta Elicka Prezes Zarządu ROD „Nafta” i Władysław Kowalski Wiceprezes ROD „Calineczka”, z okazji Jubileuszu 55-lecia.

AK

Jubileuszowe wyróżnienia dla ROD od Starosty Pilskiego

Wielkie sprzątanie ulicy Chopina w Pile

W ostatni czerwcowy weekend działkowcy z kilku pilskich ogrodów położonych przy ul. Chopina w Pile wzięli udział w społecznej akcji „Moje osiedle – czyste osiedle” przy ul. Chopina. Organizatorami akcji byli: Straż Miejska w Pile, Związek Międzygminny PRGOK, Polski Związek Działkowców - Okręg w Pile, ENERIS Ochrona Środowiska, Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot.
Podczas integracyjnej imprezy udało się, dosyć sprawnie zapełnić kilka worków śmieci, przypomnieć sobie zasady odnośnie segregacji odpadów. Na społeczników czekała kawa, domowej roboty ciasto oraz grochówka.
I.D.

Narady szkoleniowe w Okręgu Pilskim

W dniach 5 – 8 czerwca 2018 r. w Okręgu Pilskim odbył się cykl narad szkoleniowych dla Prezesów, Sekretarzy i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych w ROD. Przeprowadzono łącznie 5 szkoleń: w Czarnkowie, Chodzieży, Pile, Wągrowcu i Złotowie. W szkoleniach udział wzięli przedstawiciele 80% ROD z naszego okręgu. Główną tematyką przeprowadzonych narad było bezpieczeństwo w ROD, ochrona danych osobowych w związku z RODO, gospodarka wodna oraz nowelizacja regulaminu ROD. Poruszone zostały także tematy szkoleń dla nowych działkowców.
Szkolenia realizowali: Prezes OR PZD w Pile – Marian Praczyk, Wiceprezes - Maria Fojt, Kierownik biura - Iga Dmitroca, oraz społeczny Instruktor ds. ogrodniczych – Ryszard Grzelak, Prezes ROD „Malwa” w Pile.
Iga Dmitroca

 

Spotkanie Prezesów ROD miasta Piły z Prezydentem

11 czerwca 2018 r. w Domu Działkowca Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Gwda” w Pile odbyło się spotkanie Prezesów Zarządów ROD miasta Piły z Prezydentem Miasta Piły – dr Piotrem Głowskim, Zastępcą Prezydenta – Krzysztofem Szewcem, Dyrektorem Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej – Jerzym Macem oraz Komendantem Straży Miejskiej w Pile – Wojciechem Noskiem. Spotkaniu przewodniczył Prezes Okręgu Pilskiego PZD – Marian Praczyk.
Spotkanie było poświęcone tematom, które zgłoszono podczas walnych zebrań sprawozdawczych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych Miasta Piły, a wobec których działkowcy i Zarządy ROD oczekują pomocy i wsparcia od władz samorządowych i Prezydenta Miasta.
Na spotkaniu poruszono miedzy innymi tematy czyszczenia rowów melioracyjnych, biegnących miedzy ogrodami przy ulicy Paderewskiego, zgłoszono problemy związane z dzikimi zwierzętami (sarny, bobry), których działalność powoduje szkody na działkach, wnioskowano o naprawę ul. Paderewskiego oraz wycięcie odrostów przy lipach znajdujących się przy tej ulicy. Poruszono również problem śmieci przy ul. Paderewskiego.
Prezydent zobowiązał się udzielić pomocy w rozwiązaniu większości problemów. Poinformował Prezesów Zarządów ROD że wiele spraw można sprawniej zrealizować zgłaszając te problemy bezpośrednio w Zarządzie Dróg i Zieleni Miejskiej w Pile i do Komendanta Straży Miejskiej w Pile.

Iga Dmitroca

Komisja Konkursowa Krajowej Rady PZD w Okręgu Pilskim

W dniu 11 czerwca 2018 roku Komisja Konkursowa Krajowej Rady PZD oceniała ogród i działkę w Okręgu Pilskim zgłoszone do konkursów krajowych ogłoszonych przez Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców na 2018 roku.
Okręgowy Zarząd PZD w Pile zgłosił do konkursów krajowych pn. Rodzinny Ogród Roku 2018 oraz Wzorowa Działka Roku 2018 - laureatów konkursów okręgowych w 2017 roku.
Zespół Komisji Konkursowej KRPZD w składzie Urszula Walusiak oraz Jan Malesza w obecności Zarządów ROD i użytkownika działki oraz przedstawicieli Okręgowej Komisji Konkursowej PZD w Pile – Tadeusza Trutego i Ryszarda Grzelaka po wizji lokalnej ogrodu dokonał oceny stanu zagospodarowania oraz działalności Rodzinnego Ogrodu Działkowego Nad Nielbą w Wągrowcu na rzecz działkowców i społeczności lokalnej oraz działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. St. Staszica w Czarnkowie.

Iga Dmitroca

Starosta pilski wspiera Rodzinne Ogrody Działkowe

6 czerwca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Pile uroczyście podpisano umowę na dofinansowanie kwotą 41 tys. złotych dla 29 Rodzinnych Ogrodów Działkowych powiatu pilskiego. Umowę podpisali: Eligiusz Komarowski Starosta Pilski i Przemysław Pochylski etatowy członek Zarządu oraz Marian Praczyk Prezes i Maria Fojt Wiceprezes Okręgowej Rady PZD w Pile. Umowę podpisano w obecności wszystkich prezesów ROD powiatu pilskiego.

AK

Podpisanie umowy - Starostwo Powiatowe w Pile

XII posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Pile

29 maja 2018 r. odbyło się XII posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Pile z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD i zaproszonych gości. Zebraniu przewodniczył Prezes OR PZD Marian Praczyk. Na wstępie posiedzenia uczczono minutą ciszy niedawno zmarłego zasłużonego działacza naszego Związku Jana Webera. Zaproszonym gościom uroczyście wręczono pamiątkowe medale z okazji 120 lecia ogrodów działkowych w Polsce.

Włodzimierzowi Górznemu z ROD „Malwa” w Pile, który działalność w organach samorządowych PZD rozpoczął w 1996 roku. Był działaczem Komisji Rozjemczej w ROD, Sekretarzem Wojewódzkiej Komisji Rozjemczej PZD w Pile, w Zarządzie ROD pełnił funkcje sekretarza. Przez dwie kadencje był członkiem OZ PZD. Przez dwie kadencje był Przewodniczącym Okręgowej Komisji ds. Konkursów OZ PZD. Jest Krajowym Instruktorem SSI. Ogółem w organach samorządowych PZD działa 22 lata.

Marianowi Błotnemu z ROD im. Bolesława Chrobrego, który w organach samorządowych PZD działa od 22 lat. Był w latach 1993 -2002 członkiem OZ PZD w tym jedną kadencję członek Prezydium OZ PZD. W Zarządzie ROD od 1996 roku w tym 14 lat Prezes ROD.

Ocenę i wnioski z walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2018 r. przedstawiła Iga Dmitroca kierownik biura OR. Okręgowa Rada PZD przyjęła, po przedstawieniu przez Główną Księgową Aldonę Góral zbiorcze sprawozdanie finansowe za 2017 rok oraz zbiorczy preliminarz ROD na 2018 rok.

Uchwały finansowe przyjęto na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD, a protokół z badania przedmiotowych dokumentów zreferował jej Przewodniczący Wojciech Urban.

W dalszej części posiedzenia Marian Praczyk Prezes OR przedstawił informację na temat aktualnej sytuacji Związku oraz bieżące sprawy związane z ochroną danych osobowych, programem budowy siedzib dla Zarządów ROD, Kolegia Prezesów i in.

W toku dyskusji głos zabierali: Brunon Semrau Skarbnik OZ, Jan Stefańczyk Prezes ROD „Kolejarz” w Chodzieży, Andrzej Skomurski Prezes ROD im. Przemysława w Rogoźnie, Andrzej Palczyński Prezes ROD „Malwa” w Trzciance, Ryszard Grzelak Prezes ROD „Malwa” w Pile, Andrzej Kierzkowski Prezes ROD im. St. Staszica w Pile i Marian Ostaszewski Sekretarz OZ. W dyskusji poruszano problemy wynikające z przebiegu porządku obrad.

AK

XII posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Pile

Spotkanie z Posłem PSL Krzysztofem Paszykiem w Pile

7 maja br. w biurze poselskim Posła PSL ziemi pilskiej, Krzysztofa Paszyka odbyło się spotkanie w sprawie niepokojących zapisów mocno ostatnio dyskutowanego projektu tzw. specustawy mieszkaniowej. W spotkaniu udział wzięli: Prezes OR PZD Marian Praczyk, Wiceprezes Maria Fojt, Kierownik biura w Pile Iga Dmitroca oraz Prezesi ROD „Malwa” Piła Ryszard Grzelak i ROD im. Wł. Sikorskiego w Pile Tadeusz Truty. Poseł miał okazję wcześniej zapoznać się z analizą i stanowiskiem Związku w sprawie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Na spotkaniu wyraził swoje obawy co do założeń jej projektu oraz poinformował, że przygotuje interpelację poselską w tej sprawie. Prezesi obecni na spotkaniu nie negowali potrzeby programu „Mieszkanie plus” – zwrócili jednak uwagę na to, że projekt posiada kilka zapisów, które mogą być po przyjęciu tzw. specustawy mieszkaniowej szybką ścieżką do likwidacji terenów ogrodów działkowych położonych w centrach dużych miast. Poseł poinformował, że zgłoszone przez Polski Związek Działkowców problemy dotyczące tzw. specustawy mieszkaniowej przedstawi na najbliższym posiedzeniu Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, a o podjętych działaniach poinformuje Okręgowy Zarząd PZD w Pile.
ID

Pilscy działkowcy na uroczystych obchodach święta Konstytucji 3 Maja

227 lat temu, 3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli. Uroczystości obchodów święta odbyły się przy pomniku Stanisława Staszica w Pile. Wśród delegacji pilskich władz, instytucji, organizacji, stowarzyszeń i szkół kwiaty złożyli oraz wystawili poczet sztandarowy pilscy działkowcy. Kwiaty pod pomnikiem złożyli Maria Fojt Wiceprezes Okręgowego Rady PZD, Czesław Wiśniewski Przewodniczący Kolegium Prezesów w Pile oraz Grażyna Szymankiewicz i Roman Gryzło z ROD im. St. Staszica w Pile. Poczet Sztandarowy reprezentowali Anna Węglarczyk, Elżbieta Zdunek i Mirosław Grochowski z ROD im. St. Staszica w Pile.
AK

Pilscy działkowcy na uroczystych obchodach święta Konstytucji 3 Maja
Pilscy działkowcy na uroczystych obchodach święta Konstytucji 3 Maja

Wsparcie władz Miasta Piły dla pilskich działkowców

Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Piła na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Piła przyjęli radni Rady Miasta Piły na ostatniej LII Sesji, która odbyła się 24 kwietnia br.
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miasta Piły Pan Rafał Zdzierela.
Uchwała ma obowiązywać bezterminowo.
Na Sesję licznie przybyli Prezesi pilskich ogrodów działkowych, m.in. Prezes ROD „40 – lecia WP” – p. Alicja Rozmus, Prezes ROD „Gwda” Piła p. Genowefa Chomont, Prezes ROD „ Za Parkiem” w Pile – p. Czesław Wiśniewski, Prezes ROD „ Malwa” Piła – p. Ryszard Grzelak, Prezes ROD im. Sikorskiego Piła - p. Tadeusz Truty oraz Prezes ROD „Podlasie” w Pile – p. Lech Gorzkowski.
W imieniu Prezesów głos zabrał Zastępca Przewodniczącego Kolegium Prezesów miasta Piły Pan Ryszard Grzelak. Poinformował on radnych o stanie organizacyjnym PZD – ilości członków PZD w kraju i na terenie miasta Piły. Dodał, że 40 % społeczności naszego miasta to członkowie PZD wraz z rodzinami. W swoim wystąpieniu poruszył sprawę RODO – w związku z ustawą bowiem wszystkie ogrody działkowe muszą dostosować swoje pomieszczenia administracyjne do wymogów w/w ustawy, co wiąże się ze znacznymi kosztami. Wszystkie ogrody prowadzą remonty infrastruktury, które wymagają znaczących nakładów finansowych. W imieniu działkowców i Zarządów ROD poprosił o przyjęcie uchwały.
Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały.
W imieniu Radnych RM podziękował za przyjęcie uchwały Radny Jan Ficerman, który jest Prezesem ROD „ Belferek” w Pile.
Po uchwaleniu uchwały Prezydent Miasta Piły dr Piotr Głowski spotkał się z przedstawicielami rodzinnych ogrodów działkowych, którzy podziękowali Prezydentowi za jego zaangażowanie w przyjęcie uchwały, w której przewidziano dla ROD kwotę 150 tys. zł, w tym 100 tys. zł na czyszczenie rowów głównych i wystawę KORSO oraz 50 tys. zł na dotacje dla ROD w 2018 r.
Uprawnienia do pozyskiwania środków finansowych z Gmin dała nam ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku. Zapisy art. 17 ustawy o ROD dają podstawę prawne gminom do udzielenia z ich budżetów dotacji celowych przeznaczonych na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej.
Dotychczas w wyniku podejmowanych wspólnych działań uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku - przyjęły Rady Miast i Gmin oraz Gmin w Wyrzysku, Gołańczy, Wronkach, Krzyżu Wlkp., Czarnkowie, Ujściu i Łobżenicy.
Należy wspomnieć, że w roku ubiegłym Urząd Miasta wsparł pilskie ogrody działkowe dotacją na wykonanie tablic informacyjnych o tematyce ekologicznej, sfinansował nagrody na KORSO 2017 oraz dofinansował usuwanie wyrobów z azbestu z altan ogrodowych.

Iga Dmitroca
Kierownik Biura OR PZD w Pile

 

Przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców na konferencji prasowej w Pile w dniu 27 kwietnia 2018 roku z Posłem PSL Krzysztofem Paszykiem

Konferencja prasowa poświecona była akcji zbierania podpisów pod projektem obywatelskim „emerytura bez podatków". Na zaproszenie Posła Krzysztofa Paszyka w spotkaniu uczestniczyli Wicestarosta Powiatu Pilskiego Stefan Piechocki, Wiceprzewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów w Pile Krystyna Hipnarowicz oraz przedstawiciele mediów lokalnych. Okręgową Radę Polskiego Związku Działkowców w Pile reprezentowali: Maria Fojt - Wiceprezes OR PZD oraz Ryszard Grzelak - Prezes ROD Malwa w Pile.
Poseł poinformował o założeniach projektu obywatelskiego, który zakłada pomoc dla emerytów. Stwierdził, że emerytom potrzebny jest równie program 500 Plus. Zwrócił się do przedstawicieli Związku o włączenie się w akcje zbierania podpisów. Ryszard Grzelak zapewnił posła, że działkowcy włączą się w akcje zbierania podpisów na listach oparcia dla projektu obywatelskiego, gdyż użytkownicy działek to w większości emeryci i renciści oraz coraz więcej młodych rodzin działkowych.
Maria Fojt poinformowała posła, że na dzisiejszej konferencji zajmuje głos w bardzo sprawie ważnej dla działkowców. Chodzi o projekt tzw. specustawy mieszkaniowej, który został opublikowany w dniu 13 marca 2018 roku na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Konsultacje nad projektem trwały do 30 marca 2018 rok. Głównym celem tego projektu ustawy jest redukcja barier prawnych, które ograniczają budowę mieszkań w ramach programu "mieszkanie plus". Do wniesienia uwag do projektu ustawy zaproszono 260 stowarzyszeń, fundacji i komitetów. Niestety pominięto w konsultacjach nasze stowarzyszenie Polski Związek Działkowców, który posiada 4600 ogrodów działkowych i zajmują powierzchnię 40 tysięcy hektarów gruntów głównie w miastach. Działki w ogrodach posiada blisko milion działkowców z rodzinami. Związek opinię przygotował i dostarczył do Ministra Inwestycji i Rozwoju wskazując na duże zagrożenie o dalsze losy wielu ogrodów działkowych i działkowców. Poinformowała Posła o najważniejszych zagrożeniach dla ogrodów wynikających z tego projektu ustawy. Stwierdziła, że Związek i działkowcy rozumieją potrzeby rozwoju budownictwa ale nie kosztem rodzin działkowych. Dodała, że w ustawie muszą być uwzględnione zapisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku. Nasza ustawa to również projekt obywatelski, pod którym podpisy na listach poparcia złożyło 935 tysięcy działkowców i sympatyków ogrodnictwa działkowego. Swoje poparcie dla ustawy wyraziły władze samorządowe. Działkowcy o taki kształt ustawy walczyli. Ustawa została przyjęta nieomal jednogłośnie przez Sejm RP i sprawdza się w funkcjonowaniu. Dziś wiele z jej zapisów może zniknąć z naszej ustawy a ogrody działkowe to przecież urządzenia użyteczności publicznej służące rodzinom działkowym i społecznościom lokalnym. Poprosiła posła w imieniu polskich działkowców o zapoznanie się z opinią oraz stanowiskiem Związku w tej sprawie i zajecie głosu w obronie ogrodów i praw działkowców podczas obrad Sejmu w sprawie zapisów w tzw. specustawie mieszkaniowej. Przekazała Posłowi opinię i stanowisko Związku w sprawie specustawy mieszkaniowej oraz listy i stanowiska skierowane w tej sprawie do Ministra Inwestycji i Rozwoju przez Zarządy i walne zebrania sprawozdawcze członków PZD naszego okręgu.
Poseł Krzysztof Paszyk poinformował przedstawicieli Związku, że zna założenia do projektu. Dotyczą one gruntów Skarbu Państwa, ale mieszkania mają być budowane na obrzeżach miast. Zapewnił, że zapozna się z opinią Związku i wystąpi w obronie terenów rodzinnych ogrodów działkowych i uwzględnienie w przyszłej ustawie zapisów ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2013 roku. Uzgodniono z Posłem następne spotkanie w sprawie projektu tzw. specustawy mieszkaniowe jz Prezesami ROD w dniu 7 maja 2018 roku.

M. F.

27 edycja Agro Targów i VI Krajowa Wystawa Miasto i Ogród w Pile

W dniach 21 – 22 kwietnia 2018 r. w Pile w centrum miasta w Parku na Wyspie odbyła się 27 edycja Agro Targów i VI Krajowa Wystawa Miasto i Ogród. Głównym organizatorem wystawy jest Urząd Miasta w Pile, natomiast współorganizatorem Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu - Zespół Doradczy w Pile. W uroczystym otwarciu wystawy uczestniczył Marian Praczyk Prezes Okręgu PZD w Pile. Wystawę odwiedziło wielu działkowców z Piły i okolic. Odwiedzający mogli zakupić sadzonki i krzewy oraz skorzystać z porad specjalistów z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Wystawie towarzyszyły występy zespołów folklorystycznych. Fotorelację z targów oglądaj na portalu asta24.pl -tutaj oraz na portalu pila.naszemiasto.pl - tutaj.
AK

 

 

Spotkanie z Prezydentem Miasta Piły

W dniu 20 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Miasta w Pile odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgowej Rady PZD z Prezydentem Miasta Piotrem Głowskim. Okręgową Radę PZD reprezentowali: Marian Praczyk - Prezes Okręgu, Maria Fojt - Wiceprezes Okręgu, Czesław Wiśniewski - Przewodniczący Kolegium Prezesów m. Piły oraz Ryszard Grzelak członek OR PZD.
Podczas spotkania Prezydent poinformował, że na Sesję Rady Miasta Piły w dniu 24 kwietnia 2018 roku został przygotowany projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Piła na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie gminy Piła.
Podczas spotkania Prezydent skonsultował z przedstawicielami działkowców regulamin udzielania dotacji. Poinformował że z budżetu miast na dofinansowanie inwestycji i remontów zostaną zabezpieczone środki w wysokości 150.000,-zł z przeznaczeniem: 50.000,-zł na remonty i inwestycje w ogrodach oraz 100.000,-zł na czyszczenie głównych rowów melioracyjnych przy ulicy Paderewskiego oraz wystawę KORSO w 2018 roku. Uchwała po jej przyjęciu będzie służyła ogrodom działkowym również w następnych latach. O podjęcie takiej Okręgowy Zarząd PZD oraz Kolegium Prezesów zabiegał od trzech lat.
W 2017 roku Okręgowy Zarząd PZD wystąpił do Prezydenta o środki na dofinansowanie realizowanych inwestycji i remontów infrastruktury ogrodowej przez rodzinne ogrody działkowe miasta Piły. Wnioskowana przez nas kwota na dotacje to 50.000,- zł.
Samorządy ogrodowe, okręgowy zarząd oraz działkowcy z zadowoleniem przyjęli informację Prezydenta Miasta Piły o przyjęciu uchwały, która wesprze finansowo zadania inwestycje w ogrodach.
Podczas spotkania poinformowano również Prezydenta o przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych w ROD oraz o zgłaszanych problemach przez działkowców.
Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze.

Maria Fojt
Wiceprezes OR PZD

Nowa linia autobusowa dla pilskich działkowców

Kilkuletnie starania Okręgowego Zarządu PZD w Pile o otwarcie nowej linii autobusowej i przystanku zakończyły się sukcesem. 20 kwietnia 2018 r. z udziałem Prezydenta Piły Piotra Głowskiego, Prezesa Okręgu PZD w Pile - Mariana Praczyka, Przewodniczącego Kolegium Prezesów ROD pow. pilskiego - Czesława Wiśniewskiego oraz innych przedstawicieli władz miasta i działkowców dokonano uroczystego otwarcia nowej linii i przystanku autobusowego przy ul. Paderewskiego i Koszalińskiej. Zakończenie długo oczekiwanej inwestycji realizowanej przez Miasto Piła pozwoli 2/3 pilskich działkowców użytkujących działki w 15 Rodzinnych Ogrodach Działkowych w tym rejonie na dojazd komunikacją miejską do swoich działek. Od 28 kwietnia na potrzeby pilskich działkowców zostaną uruchomione dwie linie. Pierwsza nr 20 będzie kursowała w dni powszednie z pl. Konstytucji do ul. Paderewskiego, zatrzymując się na przystankach pośrednich, tj. przy al. Piastów, ul. Wodnej, al. Niepodległości i ul. Koszalińskiej. Natomiast w weekendy i święta funkcjonowała będzie linia nr 2. Szczegóły na stronie Miasto Piła - czytaj tutaj.
AK

 

 

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 12 kwietnia 2018 roku odszedł od nas na wieczny spoczynek Śp. Jan Weber. Od 1964 roku członek Związku. W Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Za Parkiem" w Pile w latach 1974 - 1996 był członkiem Zarządu ROD, od 1996 roku Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD, a od 2002 roku członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w Pile. Przez wiele lat społecznie wykonywał swoje obowiązki dla dobra działkowców, ogrodów działkowych okręgu pilskiego oraz Polskiego Związku Działkowców.
Za wybitne zasługi dla rozwoju ogrodów działkowych oraz współudział w tworzeniu, umacnianiu oraz obronie Związku wyróżniony Medalem Jubileuszowym z okazji 120 lat ogrodów działkowych w Polsce.

Cześć Jego pamięci!
Prezes
Okręgowego Zarządu PZD w Pile
Przewodniczący
Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pile
Członkowie Okręgowej Rady i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pile
Prezesi
Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Pilskiego

Posiedzenie Kolegium Prezesów w Pile

23 marca 2018 r. w sali Starostwa Powiatowego w Pile odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów powiatu pilskiego. Posiedzeniu przewodniczył Czesław Wiśniewski Przewodniczący Kolegium. W zebraniu uczestniczyli Prezesi rodzinnych ogrodów działkowych, Marian Praczyk Prezes Okręgowej Rady PZD oraz Iga Dmitroca kierownik biura. Uczestników poinformowano o pracach Zarządu Kolegium, w tym m.in.:

 •  Spotkaniu w Pilskim Regionie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w sprawie organizacji i cen wywozu odpadów komunalnych.
 •  Spotkaniu w Spółdzielni Socjalnej „Zielona Piła” świadczącej usługi w zakresie czystości – obiór odpadów zielonych, czyszczenie rowów ogrodowych, możliwość wykorzystania rębaka.
 •  Spotkaniu ze Starostą Pilskim Eligiuszem Komarowskim w zakresie udzielenia wsparcia w ROD powiatu Pilskiego.
 •  Spotkaniu z Prezydentem Piły Piotrem Głowskim w zakresie wsparcia w organizację „Korso 2018”. Ustalono datę wystawy na dzień 4 sierpnia 2018 r.
 •  Spotkaniu w Spółce „Gwda” w Pile w sprawie odbioru odpadów zielonych i pomoc w rozwiązaniu problemu zlewni na fekalia.
 • Przekazano informację dot. nowego prawa wodnego oraz omówiono zadania dla ROD wynikające z nowych przepisów.
 •  Przekazano informację wniosku złożonym przez Okręgową Radę na dotację w kwocie 137 400,-zł złożonym do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu z przeznaczeniem na wyczyszczenie i modernizację rowów melioracyjnych przebiegających przez kompleks ROD usytuowanych w rejonie ul. Paderewskiego w Pile.

Czesław Wiśniewski
Przewodniczący Kolegium Prezesów
ROD w Pile

 

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Pile

12 marca 2018 r. obradowała Okręgowa Rada PZD w Pile z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Głównymi tematami posiedzenia było podsumowanie działalności w 2017 roku oraz przyjęcie planu pracy, preliminarza finansowego i in. na rok 2018. Zebraniu przewodniczył Prezes Okręgowej Rady PZD Marian Praczyk.
Na wstępie minutą ciszy uczczono pamięć Pana Andrzeja Hellaka członka Okręgowego Zarządu PZD w Pile i Prezesa ROD „Bratek” w Krzyżu Wlkp., zmarłego 25 lutego br.
Omawiając aktualną sytuację ogrodów i Związku Prezes Marian Praczyk poinformował o nowych rozwiązaniach wynikających ze zmiany Statutu PZD uchwalonego 9 grudnia 2017 r. i zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zwrócił uwagę na przebieg szkoleń i przygotowania do walnych zebrań sprawozdawczych w roku 2018. W swoim wystąpieniu przekazał ponadto informacje dot. zmian przepisów prawa wodnego, ochronę danych osobowych i in.
Maria Fojt Wiceprezes Okręgowej Rady przedstawiła sprawozdanie z działalności Okręgowego Zarządu PZD w 2017 roku oraz omówiła tematy i zadania dla obsługujących walne zebrania sprawozdawcze, w tym m.in.: budowę nowych siedzib dla zarządów ROD, opracowania dokumentów i uchwał dot. inwestycji i remontów, dodatkowych opłat za wodę wynikających ze zmiany prawa wodnego, ubezpieczenia budynków w ROD, zapewnienie bezpieczeństwa oraz współpracy z Policją, Strażą Miejską, MOPS i in. instytucjami, propagowanie wydawnictw działkowych i in.
Sprawozdanie finansowe Okręgowego Zarządu PZD za 2017 rok przedstawiła Główna Księgowa Aldona Banach-Góral.
Wojciech Urban Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD zreferował protokół z badania sprawozdania finansowego OZ PZD za 2017 rok.
Przyjęto plany: plan pracy na 2018 rok przedstawił Marian Ostaszewski Sekretarz, plan finansowy na 2018 rok zreferował Brunon Semrau Skarbnik.
Po dyskusji, która dotyczyła nowych zadań na 2018 rok Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Aleksander Manikowski przedstawił projekty uchwał. Uchwały przyjęto jednomyślnie.
Ponadto uczestnicy obrad przyjęli dwa stanowiska:
• W sprawie projektu ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 roku (tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej). Czytaj tutaj.
• W sprawie oszczerstw i pomówień formułowanych przez tzw. „Niezależnych działkowców” przeciwko Polskiemu Związkowi Działkowców. Czytaj tutaj.

AK

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Pile 12.03.2018 r.

Rodzinne Ogrody Działkowe Miasta Piły wyróżnione Syriuszem - nagrodą Prezydenta Miasta Piły

Na zaproszenie Prezydenta Miasta Piły Piotra Głowskiego w dniu 24 lutego 2018 roku członkowie Okręgowego Zarządu PZD uczestniczyli w uroczystości podsumowującej wydarzenia roku 2017.
W uroczystości uczestniczyli: Marian Praczyk - Prezes OZ PZD, Maria Fojt - Wiceprezes OZ PZD, Czesław Wiśniewski- Przewodniczący Kolegium Prezesów miasta Piły, członkowie OZ PZD - Genowefa Chomont, Ryszard Grzelak i Stanisław Smoguła.
Podczas uroczystości Prezydent Miasta Piły wyróżnił wielu zasłużonych ludzi którzy wyróżniają się w sposób szczególny w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz tych co budują i kreują pozytywny wizerunek miasta Piły.
W kategorii społeczność lokalna zaprezentowano do nominacji trzy stowarzyszenia - wśród nich Rodzinne Ogrody Działkowe miasta Piły. W krótkiej prezentacji pokazano uczestnikom uroczystości wystawę KORSO zorganizowaną w roku jubileuszu 120 - lecia powstania ogrodów działkowych w Polsce oraz działalność pilskich ogrodów.
Prezydent w tej kategorii wyróżnił Rodzinne Ogrody Działkowe Miasta Piły. Statuetkę Syriusza Prezydent wręczył Prezesowi OZ PZD Marianowi Praczykowi, który podziękował za wyróżnienie w imieniu działkowców i zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Miasta Piły.
Galerię z uroczystości można oglądać na portalu asta24.pl tutaj.

MF

73. rocznica powrotu Piły do Macierzy

14 lutego 2017 r. pod pomnikiem na Pl. Zwycięstwa obchodzono 73 rocznicę powrotu Piły do Macierzy. Wśród delegacji pilskich władz, instytucji, organizacji, stowarzyszeń i szkół kwiaty złożyli oraz wystawili poczet sztandarowy pilscy działkowcy. Poczet sztandarowy reprezentowali działkowcy z ROD „Za Parkiem”: Józef Nieszporek, Józef Barcz i Jan Rudnik. Kwiaty pod pomnikiem złożyli: Maria Fojt Wiceprezes OZ, Czesław Wiśniewski Przewodniczący Kolegium Prezesów i Prezes ROD „Za Parkiem” oraz Prezesi Tadeusz Truty ROD im. gen. Wł. Sikorskiego, Ryszard Grzelak ROD „Malwa” i Rozalia Banasik z ROD „Za Parkiem”.
AK

73. rocznica powrotu Piły do Macierzy

Przedstawiciele pilskich działkowców na spotkaniu u Prezydenta Miasta

8 lutego 2018 r. przedstawiciele pilskich działkowców spotkali się z Prezydentem Miasta. W spotkaniu uczestniczyli Piotr Głowski Prezydent Piły, Marian Praczyk Prezes Okręgowego Zarządu PZD, Czesław Wiśniewski Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD powiatu pilskiego i Prezes ROD „Za Parkiem” oraz prezesi Genowefa Chomont – ROD „Gwda”, Tadeusz Truty - ROD im. gen. Władysława Sikorskiego, Ryszard Grzelak - ROD „Malwa”. Spotkanie poświęcone było omówieniem współpracy w 2018 roku i możliwości wsparcia w realizacji programów przez ogrody ze strony władz samorządowych.
Ustalono, że tegoroczna wystawa plonów i kwiatów KORSO odbędzie się w dniu 4 sierpnia na Pl. Konstytucji 3 Maja pod patronatem Prezydenta Miasta. Rozmawiano o sprawach czyszczenia i konserwacji rowów melioracyjnych odprowadzających nadmiar wód z terenów rodzinnych ogrodów działkowych usytuowanych w rejonie ul. Paderewskiego. Uzgodniono wspólny wyjazd Prezydenta i przedstawicieli ROD do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu celem uzyskania wsparcia w opracowanie projektu i realizację w przedmiotowej sprawie. Uzgodniono przekazanie informacji o terminie i miejscu walnych zebrań sprawozdawczych w ROD celem delegowania przedstawicieli Prezydenta Miasta. W toku dyskusji poruszono szereg innych spraw i problemów związanych z funkcjonowaniem rodzinnych ogrodów działkowych na terenie miasta. Prezydent Piotr Głowski po wysłuchaniu poruszanych spraw i dyskusji oświadczył, że przy realizacji niektórych udzieli w miarę możliwości wsparcia. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze.
AK


Narady szkoleniowe w okręgu pilskim

W okresie 26 stycznia – 8 lutego 2018 r. w okręgu pilskim odbyły się narady szkoleniowe, w których uczestniczyli prezesi ROD, przewodniczący komisji rewizyjnych ROD, księgowi i inni członkowie samorządów ogrodowych. Przeprowadzono łącznie 6 szkoleń w dwóch grupach, oddzielnie dla księgowych i skarbników oraz prezesów ROD, przewodniczących komisji rewizyjnych ROD i in. - w Czarnkowie, Pile, Wągrowcu, Chodzieży, Złotowie i Wronkach.
Szkolenia prowadzili: Marian Praczyk Prezes OZ, Maria Fojt Wiceprezes OZ, Wojciech Urban Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD, Brunon Semrau Skarbnik OZ, Andrzej Kierzkowski członek Prezydium OZ oraz Iga Dmitroca kierownik biura OZ i Aldona Góral główna księgowa OZ.
Tematyka szkoleń:

 1. Walne zebranie sprawozdawcze ROD w 2018 rok - obowiązki Zarządu ROD – projekty uchwał.
 2. Obowiązki Komisji Rewizyjnej ROD związane z walnym zebraniem sprawozdawczym ROD w 2018 roku.
 3. Zwołanie i przebieg walnego zebrania.
 4. Obowiązki członka zespołu obsługującego walne zebranie sprawozdawcze.
 5. Obowiązki zarządu ROD po walnym zebraniu.
 6. Zasady przenoszenia praw do działki – nowe wzory druków oraz ich interpretacja określona w VADEMECUM – Zasady przenoszenia prawa do działki.
 7. Przygotowanie sprawozdań finansowych ROD za 2017 rok oraz projektu preliminarza finansowego ROD na 2018 rok.
 8.  Terminy Walnych Zebrań Sprawozdawczych w ROD w 2018 roku
 9. Aktualne sprawy związkowe, a wśród nich między innymi: zmiany w statucie PZD uchwalone na Nadzwyczajnym XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD, prace nad zmianą regulaminu ROD, program komputerowy dla ROD – DGCS PZD SYSTEM, nowe prawo wodne obowiązujące od 1 stycznia br. zmieniające między innymi dotychczasową strukturę organów oraz zasady gospodarowania wodami, idee i zasady funkcjonowania kolegiów prezesów, nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego ws. ochrony danych osobowych, które wejdzie w życie 25 maja 2018 r.

Dla uczestników zajęć przygotowano zestawy i wzory dokumentów. W szkoleniu uczestniczyło łącznie 250 osób.

AK

Narady szkoleniowe w okręgu pilskim


Spotkanie przedstawicieli OZ PZD i ROD w Pile z kierownictwem PRGOK.

19 stycznia 2018 r. doszło do spotkania przedstawicieli działkowców z Małgorzatą Stypułą Przewodniczącą i Elżbietą Sieg Zastępcą Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Ze strony działkowców w spotkaniu uczestniczyli Marian Praczyk Prezes Okręgowego Zarządu PZD, Iga Dmitroca kierownik biura OZ, Czesław Wiśniewski Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD powiatu pilskiego i Prezes ROD „Za Parkiem” w Pile oraz Prezesi ROD z Piły: Genowefa Chomont ROD „Gwda”, Tadeusz Truty ROD im. gen. Władysława Sikorskiego, i Andrzej Kierzkowski ROD im. Stanisława Staszica.
Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi tworzy 14 gmin i miast na terenie których usytuowanych jest 42 czyli ponad połowa Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Okręgu Pilskim.
Celem spotkania była ocena dotychczasowej działalności PRGOK w zakresie obierania odpadów komunalnych z ogrodów oraz ukierunkowanie dalszej współpracy w tym zakresie. W toku dyskusji poruszano problemy związane z segregacją odpadów, częstotliwością ich odbioru, wywozem odpadów wielkogabarytowych. Szczególną uwagę zwrócono na działania edukacyjne między innymi poprzez dystrybucję ulotek oraz spotkania przedstawicieli PRGOK z działkowcami podczas zebrań sprawozdawczych w ROD.
Przekazane uwagi i problemy związane z wywozem odpadów komunalnych z terenu ROD zostaną przekazane przez Przewodniczącą na posiedzeniu Zarządu oraz Zgromadzeniu Związku, a o ich wyniku poinformuje przedstawicieli działkowców podczas kolejnego spotkania.
AK

 

Przystanek dla działkowców

Urząd Miasta Piły realizując wnioski z zebrań w Rodzinnych Ogrodach Działkowych zlokalizowanych w kompleksie ulic Paderewskiego i Koszalińskiej po konsultacji z Miejskim Zakładem Komunikacji w Pile przygotował zatoczkę autobusową, z miejscem do zawracania autobusów komunikacji miejskiej. Wraz z nadejściem nowego sezonu działkowego działkowcy nie posiadający własnych środków transportu chcący dojechać do własnych ogrodów i działek będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej.
Decyzje podjął Prezydent miasta Piły stwarzając możliwość dla działkowców oczekujących takiej usługi. W imieniu działkowców władzom miejskim dziękujemy.
(I.D.)

SZKOLENIA PRZED ZEBRANIAMI W OKREGU PILSKIM

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Pile zaprasza na szkolenia. Odbędą się one:
• 26.01.2018 r. w Czarnkowie
• 27.01.2018 r. w Pile
• 02.02.2018 r. w Wągrowcu
• 05.02.2018 r. w Chodzieży
• 06.02.2018 r. w Złotowie
• 08.02.2018 r. we Wronkach
Zaproszenia pisemne wraz z terminami i miejscami wysłane zostały w dniu 15.01.2018 r. do wszystkich Prezesów ROD naszego Okręgu.

Szkolenia dotyczyć będą spraw związanych z przygotowaniem Walnych Zebrań Sprawozdawczych w ROD w 2018 roku.

Tematyka szkoleń:

 1. Walne zebranie sprawozdawcze ROD w 2018 rok - obowiązki Zarządu ROD – projekty uchwał.
 2. Obowiązki Komisji Rewizyjnej ROD związane z walnym zebraniem sprawozdawczym ROD w 2018 roku.
 3.  Zwołanie i przebieg walnego zebrania.
 4. Obowiązki członka zespołu obsługującego walne zebranie sprawozdawcze.
 5.  Obowiązki zarządu ROD po walnym zebraniu.
 6.  Zasady przenoszenia praw do działki.
 7. Przygotowanie sprawozdań finansowych ROD za 2017 rok oraz projektu preliminarza finansowego ROD na 2018 rok.
 8.  Terminy Walnych Zebrań Sprawozdawczych w ROD w 2018 roku
 9.  Aktualne sprawy związkowe.

Prosimy Prezesów ROD o uzgodnienie z członkami Zarządów ROD do dnia szkolenia terminów Walnych Zebrań Sprawozdawczych ROD w 2018 roku.
Szkolenia w dwóch grupach przeprowadzą: Marian Praczyk – Prezes OZ PZD, Maria Fojt – Wiceprezes OZ PZD, Brunon Semrau - Skarbnik OZ PZD, Wojciech Urban – Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej OZ PZD, Aldona Banach - Góral – p.o. Główny Księgowy OZ PZD, Iga Dmitroca – Kierownik Biura OZ PZD, Andrzej Kierzkowski – Członek Prezydium OZ PZD.
Prosimy o zabranie na szkolenie Statutu PZD , Regulaminu ROD, Ustawy o ROD z 2013 roku, Vademecum - Zasady przenoszenia prawa do działki w ROD oraz Wytyczne i druki do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w latach 2016 – 2018 uchwalone przez Prezydium Krajowej Rady PZD w dniu 17 grudnia 2015 roku (przesłane do wszystkich Zarządów ROD w styczniu 2016 r.)

Marian Praczyk
Prezes OZ PZD w Pile