Fundusza unijne dla ROD.


EDUKACJA EKOLOGICZNA
Z UDZIAŁEM RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH

Jak już wiemy z poprzednich spotkań ( zorganizowanych przez Okręgowy Zarząd PZD w Pile - we wrześniu i grudniu ubiegłego roku), dotyczących pozyskiwania dodatkowych funduszy dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych, największe możliwości rysują się na polu edukacji ekologicznej. Jest to całkowicie nowe zadanie dla działkowców, które może wywoływać w wielu z nas niechęć, obawy czy wręcz sprzeciw. Są to jednak typowe reakcje na sytuacje nowe i aby odnaleźć się w nowej dla nas rzeczywistości, konieczne jest przełamanie naszych wcześniejszych stereotypów. Aby spełnić założenia programowe PZD wytyczone na ostatnim Okręgowym i Krajowym Zjeździe Delegatów konieczna jest zmiana naszego wizerunku ( mam tutaj na myśli otworzenie się Rodzinnych Ogrodów Działkowych na te grupy społeczeństwa, które do tej pory nie miały z nami niewiele wspólnego – a może to my nie chcieliśmy mieć z nimi kontaktów, traktując Ich jak intruzów, dodatkowy kłopot czy problem. Przecież na każdym ogrodzeniu ROD wiszą tabliczki zakazujące wstępu na teren ogrodu „osobom obcym”, nowe twarze dostrzegamy od razu i sprawdzamy zasadność pobytu na terenie ogrodu. Ma to swoje uzasadnienie z punktu widzenie bezpieczeństwa ogrodu, mieliśmy wiele przypadków wandalizmu i bezmyślnego niszczenia mienia działkowców. Teraz mamy być przyjaźni, otwarci i chętni dla tych, którzy będą zainteresowani naszym ogrodem. Mamy wręcz wykazywać inicjatywę, aby zachęcać wszystkich do interesowania się tym co robimy i jak żyjemy na „działkach”.)
W myśl przysłowia „ czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”, wydaje się, że podjęcie przez Ogrody Działkowe działań edukacyjno-ekologicznych, jest taką niszą, w której możemy wiele zdziałać – a przy tym jeszcze może i zarobić. Przygotowując atrakcyjną ofertę uwzgledniającą tematykę ekologiczną możemy przyciągnąć zainteresowanie licznych odbiorców począwszy od przedszkoli a na starszym pokoleniu kończąc. Wspomniałam wcześniej o niszy – czyli strefie dotąd niezagospodarowanej, nie bez podstaw. Otóż analizując liczne, już zrealizowane programy z zakresu edukacji ekologicznej na poziomie przedszkolnym z terenu miasta Chodzieży, jak też Program Ochrony Środowiska dla gminy Chodzież na lata 2012-2015 oraz Program Powiatu Trzcianecko – Czarnkowskiego, zauważyłam tylko w jednym przypadku wizytę dzieci z przedszkola w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym. Jako partnerzy w realizacji tych programów wymieniane są różne instytucje i placówki od Lasów Państwowych po miejskie tereny zielone, organizacje pozarządowe typu: LOP, ale nie na ma wśród nich Ogrodów.
Prof. Dr. Hab. Ryszard Łukaszewicz mówi, że aby wspomagać, inspirować i kierować procesem edukacyjnym, konieczne jest tworzenie, organizowanie i reorganizowanie OKAZJI. OKAZJA EDUKACYJNA traktowana jest jako sposób działania – metoda: musi zawierać przedmiot odkrycia i punkt wyjścia. Uważam, że teren ROD sam w sobie jest taką okazją – okazją w sensie dosłownym, jak i w rozumieniu definicji prof. Łukaszewicza.
A czym jest edukacja ekologiczna?
– to koncepcja kształtowania i wychowania w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego,
– to psych – pedagogiczny proces oddziaływania na człowieka w celu kształtowania jego świadomości ekologicznej,
– to wszelkie formy działalności skierowanej do społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, które mają na celu wpływanie na poziom świadomości ekologicznej, propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego, upowszechnianie wiedzy o przyrodzie.
Pole działania dla działkowców jest może i nowe, ale przecież Rządowy Program Ochrony Środowiska obowiązuje już od 2001 roku ( w celu realizacji polityki rządowej państwa, zarząd województwa, powiatu i gminy sporządzają odpowiednio wojewódzki, powiatowy i gminny program ochrony środowiska). Też nie jesteśmy partnerami w realizacji tych programów. Już w dniu 26 lutego 2002 r. Rozp. MEN i S w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, wprowadza edukację ekologiczną w postaci oddzielnej ścieżki edukacyjnej o charakterze wychowawczo – dydaktycznym, począwszy od II etapu edukacyjnego. Powołuję się na przepisy obligujące do podejmowania działań proekologicznych dlatego, że daje nam to wprost możliwości i warunki do tworzenia OKAZJI EDUKACYJNO – EKOLOGICZNYCH. Chciejmy je tylko wykorzystać – opracujmy sami PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ realizowany pod egidą PZD za pośrednictwem ROD.
W czasie realizacji programu, konieczne jest umożliwienie adresatom tego programu tj. dzieciom, młodzieży czy starszym mieszkańcom bezpośrednie i pośrednie poznanie środowiska. Konieczne jest więc zaplanowanie, zorganizowanie i zrealizowanie cyklu zajęć, spotkań tj. OKAZJI, kształtujących pojęcia i wyobrażenia przyrodnicze, wzbogacające zasób ich wiedzy i doświadczeń. Na działce mamy bazę – należy tylko właściwie ją zaprezentować i wykorzystać – czyli „sprzedać” tę wiedzę i doświadczenie, które sami posiadamy.
Moduły edukacji ekologicznej – czyli bloki tematyczne realizowane są poprzez właściwie dobrane formy ( od wycieczki, eksperymenty po konkursy, prelekcje, publikacje z łamach prasy lokalnej czy lokalnej telewizji kablowej oraz np. pikniki dla dzieci dla rodzin).
Jakie mogą być poruszane problemy czyli tematy – moduły, bloki? Otóż tematem może być właściwie wszystko z czym mamy do czynienie w trakcie naszej pracy na działce: od tematów o bardzo dużym stopniu ogólności
CZTERY PORY ROKU, CZTERY ŻYWIOŁY,
ZROZUMIEĆ PRZYRODĘ, POGODA – PRZYRODA – EKOLOGIA,
EKOLOGICZNE WARZYWA Z EKOLOGICZNEJ DZIAŁKI,
AKTYWNE SPĘDZANIE CZASU WOLNEGO, ZDROWY STYL BYCIA I ŻYCIA,
do tematów bardzo szczegółowych:
WIOSNA W OGRODZIE,
CO PISZCZY W TRAWIE,
ŚWIĘTO DZRZEWA, ŚWIĘTO ZIEMI, ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA
BABCIA I DZIADEK Z WNUKAMI NA DZIAŁCE, itd…………
Aktywny kontakt z przyrodą pozwala wykształcić u dziecka właściwy stosunek do wszystkiego, co żywe, stopniowo doprowadzając do zrozumienia przez nie roli człowieka w przyrodzie. Wówczas zrozumie, że stosunek do przyrody jest miarą kultury człowieka a zdolność odczuwania piękna natury, odpowiedzialność za postępowanie człowieka w świecie przyrody świadczą o jego bogactwie duchowym.
Dzieci muszą być pełnowartościowym partnerem dorosłych w walce o ochronę środowiska. Należy tylko dać im szansę, a wyrośnie z nich pokolenie, które umiejętnie będzie korzystało z darów Ziemi i rozwijającej się cywilizacji. Dzieci nie mają jeszcze utrwalonych stereotypów, dlatego stosując odpowiednie formy i metody pracy, można skutecznie i efektywnie kształtować ich postawy – zgodne z etyką ekologiczną.
Prof. J. Aleksandrowicz – „Dobro tzn. właściwy stosunek do świata i ludzi. Właściwy tzn. taki, który jest korzystny nie tylko dla człowieka, ale i dla innych istot.”

Prezes ROD „ Pod Gruszą” w Chodzieży
Jolanta Mysiak

17.02.2016

Informacja dla Zarządów  ROD Okręgu Pilskiego.

 

Zgodnie z ustaleniami na naradzie szkoleniowej poniżej przekazujemy informacje adresowe dotyczące Lokalnych Grup Działania na terenie naszego Okręgu, a także Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszy unijnych.

[pobierz] 0.1 MB

Dane informacyjne dotyczące funduszy unijnych i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

[pobierz] 0.1 MB

Wykaz Lokalnych Grup Działania.

 

Konsultacje działkowców w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Pile.


W dniu 28 stycznia 2016 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Pile, działkowcy z naszego okręgu przeprowadzili konsultacje nt. możliwości pozyskiwania środków z funduszy europejskich dla rodzinnych ogrodów działkowych. Uczestniczący w spotkaniu Prezes Okręgu w Pile Marian Praczyk przedstawił potrzeby i oczekiwania działkowców w zakresie finansowego wsparcia ich działalności, w szczególności pozyskania środków zewnętrznych na działalność statutową oraz modernizację infrastruktury w ogrodach. Efektem niniejszych konsultacji jest informacja opracowana przez „Punkt Informacyjny” dla potrzeb ROD, którą zamieszczamy poniżej:
M.O.

[pobierz] 0.1 MB Informacja

dotycząca źródeł pozyskiwania funduszy.

 

Komunikat KR PZD w sprawie udzielania pełnomocnictw dla zarządów ROD do występowania o dofinansowywanie z funduszy europejskich, krajowych i lokalnych - 30.12.2015

Prezydium Krajowej Rady PZD obradujące w dniu 29 grudnia 2015 roku, przyjęło kolejne rozwiązanie systemowe, które ma na celu usprawnienie działań struktur PZD w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich, krajowych i lokalnych. Prezydium Krajowej Rady PZD w uchwale nr 364/2015 z dnia 29 grudnia br., określiło tryb wydawania pełnomocnictw do reprezentowania PZD przy czynnościach związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem zadań realizowanych w ROD przy udziale środków publicznych pozyskiwanych między innymi z: funduszy europejskich w ramach programów unijnych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Senior –WIGOR i innych środków publicznych. Czytaj więcej.

Konferencja informacyjno-szkoleniowa Prezesów ROD okręgu pilskiego.

W dniu 12 grudnia 2015 r. w Pile odbyła się konferencja informacyjno-szkoleniowa poświęcona podsumowaniu dotychczasowych działań związanych z pozyskiwaniem środków unijnych, z państwowego i wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz budżetów samorządów lokalnych. W spotkaniu udział wzięli członkowie Okręgowego Zarządu PZD, Prezesi ROD oraz członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Z zaproszonych gości na konferencję przybyli: Jolanta Lipska i Sebastian Maćkowiak z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Paweł Kucharczyk z Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Franciszek Tamas Starosta Pilski, Tadeusz Teterus Starosta Czarnkowsko – Trzcianecki, Bogdan Tomaszewski Przewodniczący Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Michał Piechocki Wicestarosta Wągrowiecki, Mirosław Wieczór Burmistrz Wronek, Grzegorz Kaźmierczak Wiceburmistrz Czarnkowa, Kazimierz Michalak członek Zarządu Powiatu Szamotulskiego, Jolanta Sobieszczyk Naczelnik Wydziału Inwestycji i Nadzoru z UM w Pile, Czesław Greczyło Dyrektor Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych w Złotowie, Agnieszka Kulesza Prezes Czarnkowsko – Trzcianeckiej LGD, Marek Romaniec Dyrektor biura LGD Krajna Złotowska, Grzegorz Kamiński współprowadzący szkolenia w okręgu pilskim, Elżbieta Thomas Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. i Sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz Wilk Marcin radny Miasta i Gminy we Wronkach jednocześnie Prezes ROD „1000 P.P.” we Wronkach.

Konferencję otworzył i prowadził Marian Praczyk Prezes OZ. Przywitał działkowców i zaproszonych gości, a następnie przedstawił informację o sytuacji w PZD po minionej kadencji. Miniona kadencja została podsumowana na tegorocznych zebraniach sprawozdawczo – wyborczych w ROD, okręgowych i XII Krajowym Zjeździe PZD. Była to najtrudniejsza kadencja, która przyniosła długo oczekiwane efekty dzięki walce działkowców, wspieranej przez samorządy i organizacje społeczne. Uchwalono nową Ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, znowelizowano Ustawę Prawo budowlane, która uchroniła nasze altany przed rozbiórką, uchwalony Statut PZD został zarejestrowany w KRS oraz regulamin ROD. Nowo uchwalone podstawy prawne i organizacyjne przyjęte na X Okręgowym i XII Krajowym Zjeździe PZD wdrażamy systematycznie. Dzisiejsza konferencja jest podsumowaniem dotychczasowych działań Okręgowego Zarządu PZD w Pile wspólnie z Zarządami ROD w sprawie możliwości pozyskania środków unijnych, krajowych i wojewódzkich oraz samorządów lokalnych. W lipcu br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wlkp. odbyło się spotkanie delegacji z prezesami wielkopolskich OZ. Po tym spotkaniu wysłaliśmy katalog niezbędnych potrzeb wspierających ROD w Okręgu Pilskim. We wszystkich powiatach zorganizowano seminaria szkoleniowo-informacyjne z udziałem prezesów i członków zarządów ROD, przedstawicieli władz samorządowych i gminnych, spółek wodnych oraz LGD. W trakcie spotkań zgłoszonych zostało wiele propozycji programowych i dotyczących dalszej współpracy. Na zakończenie swojego wystąpienia zachęcił zaproszonych gości oraz prezesów ROD do dyskusji i zgłaszania propozycji. W dyskusji głos zabrali między innymi:

Grzegorz Kamiński – skupił się na dwóch obszarach dofinansowania – środki unijne i Regionalny Program Operacyjny Województwa Wlkp. W pierwszym przypadku będzie trudno pozyskać środki z tego programu ponieważ skala potrzeb jest różna. W drugim obszarze istnieje możliwość dotacji celowych z urzędu gmin. Projekt uchwały dla rad gminnych umożliwiający udzielanie dotacji celowych dla ROD jest w trakcie uzgodnień z Regionalną Izbą Obrachunkową.

Paweł Kucharczyk – program PROW na lata 2014/2020 dopiero rusza i nie mam dla Państwa dobrych informacji. Jako pojedyncze ogrody nie można przypisać ROD jako potencjalnego beneficjenta ponieważ stowarzyszenie PZD posiada siedzibę w Warszawie – tak stanowi rozporządzenie. Stąd niezbędne jest zgłaszanie programu przez KR PZD w Warszawie do Ministerstwa Rolnictwa. Muszą to być programy ogólno dostępne nie tylko dla działkowców ale również dla społeczności lokalnej, a ich realizacja poprzez LGD w programach lokalnych strategii rozwoju. Należy posiadać 100% środków, a dotacje unijne to refundacja, która może być zrealizowana jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunki określone w programie.

Mirosław Wieczór - uwielbiam współpracować z działkowcami we Wronkach. Wronki są przykładem pozyskiwania środków zewnętrznych i to w rekordowych ilościach. Zawsze mówię swoim Prezesom (ROD), że gmina może się nimi podzielić. Obecnie pracujemy nad taką uchwałą abyśmy mogli wspierać wszystkie ogrody działkowe z Gminy Wronki.

Sebastian Maćkowiak i Jolanta Lipska – w ramach programów WFOŚ i GW w Poznaniu można uzyskiwać dotacje lub pożyczki inwestycyjne na programy związane z edukacją, ekologią i energią odnawialną.

ROD nie mogą jednak być beneficjentami tych programów. Pełne informacje zamieszczone są na stronie internetowej WOFŚ i GW gdzie można przeanalizować wszystkie programy.

Franciszek Tamas – Powiat Pilski jest dumny z ogrodów działkowych i dziękuje za obecność podczas różnego rodzaju imprez, które jednoczą społeczeństwo powiatu. Działkowcy są obecni na wystawach, dożynkach, pod pomnikami tam gdzie ludzie honoru, gdzie ludzie, którzy tworzą jedność społeczeństwa powinni być. Powiat Pilski będzie wspierał działkowców na to co pozwala prawo i w ramach posiadanych możliwości.

Tadeusz Teterus, Grzegorz Kaźmierczak, Bogdan Tomaszewski – Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki i Czarnków reprezentujemy wspólnie oraz z prezesami poszczególnych ogrodów działkowych. Jest nas wielu i w ten sposób wyrażamy wspólne działania chcemy być ambasadorem spraw rodzinnych ogrodów działkowych.

W Powiecie Czarnkowsko – Trzcianeckim ogrody, które maja problemy związane z pomocą prawną tę pomoc otrzymają. Jesteśmy otwarci na pomoc finansową. Zapraszamy ogrody działkowe do wspólnej organizacji dożynek powiatowych.

Agnieszka Kulesza – nowym działaniem, która nasza grupa przewiduje są tzw. małe granty w ramach których widzimy pomoc skierowaną w waszym kierunku ale będą mogły korzystać tylko organizacje pozarządowe zarejestrowane w KRS i mające siedzibę na naszym terenie. Rozporządzenie mówi, że będą mogły się ubiegać sekcje i koła. Jeżeli wasze ogrody rodzinne będą mógły być zakwalifikowane do tej grupy wówczas takiego wsparcia będziemy mogli udzielić.

Michał Piechocki Wicestarosta Wągrowiecki -  to, że PZD jest w Warszawie i jest centralnym stowarzyszeniem na całą Polskę to też jest siła przebicia ale tylko do odpowiednich projektów. Np. do programu operacyjnego, który realizuje określone ministerstwo, tam właśnie PZD może taki projekt złożyć.

Czesław Greczyło – reprezentuję Związek Spółek Wodnych w Złotowie. Trzy ROD są członkami spółki wodnej (dwa w Złotowie i jeden w Jastrowiu). Współpraca układa się dobrze, spotkamy się z zarządami spółek raz na kwartał. Co roku konserwujemy urządzenia w tych ogrodach. Służymy pomocą techniczną w zakresie melioracji. Aby uzyskać dotację trzeba wykonać pracę i mieć środki własne także wspierane przez miejscowe Starostwo W dalszym swoim wystąpieniu odpowiadał na pytania działkowców.

Elżbieta Thomas – to, że tylu gości dzisiaj mamy świadczy o tym, że naprawdę ogrody działkowe są ważne w każdym środowisku. Możemy zawsze liczyć na pomoc samorządowców o czym doświadczyliśmy prowadzać walkę w różnych sprawach. Jest to także zasługą Pań i Panów Prezesów ROD, którzy potrafią współpracować z samorządami. Chciałam serdecznie podziękować władzom samorządowym i Prezesom ROD, którzy na co dzień solidnie pracują aby ogrody mogły dobrze funkcjonować.

Jolanta Mysiak Prezes ROD „Pod Gruszą” w Chodzieży – mamy świadomość, że uzyskanie dotacji unijnych jest trudne. Dlatego na Kolegium Prezesów ROD w Chodzieży podjęliśmy decyzję i opracowaliśmy propozycję treści uchwały dla Rady Miasta, która umożliwi nam składanie wniosków o dotacje z budżetu samorządu. Tę propozycję przekazaliśmy Burmistrzowi Chodzieży. Zwracamy się z prośbą do OZ o zorganizowanie szkolenia na temat wymogów formalnych i procedur dotyczących opracowania i składania wniosków.

Jolanta Sobieszczyk – odczytała list Z-cy Prezydenta Miasta Piły Beaty Dudzińskiej skierowany do działkowców uczestników konferencji, w którym gratuluje aktywności i owocnych obrad w zakresie pozyskiwania środków finansowych na realizowane inicjatywy. Ze swej strony dodała, że ogrody działkowe zostały uwzględnione w programie w ramach współpracy z organizacjami samorządowymi – na rok 2016 przeznaczono kwotę 5 000,-zł.

Andrzej Wirkus Prezes ROD im. Kusocińskiego w Pile – w moim ogrodzie (i nie tylko) widzę potrzebę realizacji inwestycji dot. instalacji zlewni dla toalet ekologicznych oraz budowy wiat na pojemniki do odpadów komunalnych. Realizacja tych zadań powinna być uwzględniona na pozyskiwanie środków w ramach programów ekologicznych i ochrony środowiska.

Paweł Kolendowicz Prezes ROD „Transportowiec” w Trzciance – to, że nie możemy wyciągnąć ręki po pieniądze z UE jest konsekwencją naszego działania na rzecz jedności i przeciwko rozdrobnieniu ROD ponieważ jeżeli nie będziemy oddzielnym stowarzyszeniem to nie możemy korzystać z lokalnych programów. Czy nie są to działania celowe - wyłączcie się to dostaniecie.

Maria Fojt Wiceprezes OZ – musimy podjąć inicjatywę i pojechać na rozmowy do Urzędu Marszałkowskiego by szczegółowo sprecyzować nasze potrzeby i uzgodnić w ramach jakiego programu możemy je realizować. Musimy wywalczyć taki program na 2017 rok i w tym celu w najbliższym czasie delegacja winna udać się do Urzędu Marszałkowskiego na rozmowy. Najbliższy do realizacji w naszych warunkach będzie program z funduszu ochrony środowiska.

Wojciech Urban Prezes ROD im. St. Staszica w Czarnkowie i Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD – mamy sprzyjający klimat w gminach, miastach i powiatach. Nie słyszą nas natomiast w ministerstwach – Infrastruktury i Budownictwa, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska.

Marian Ostaszewski Sekretarz OZ – przekazał informację o pracach w Krajowej Radzie PZD nad elektronicznym programem księgowym, który ma jednocześnie uwzględniać funkcje ewidencyjne i sprawozdawczość. Zwrócił się do Prezesów ROD o zgłaszanie swoich oczekiwań co taki program, poza działem księgowym winien zawierać.

Marian Praczyk – w podsumowaniu konferencji stwierdził, że dzisiejsza jest ostatnią z cyklu spotkań o charakterze informacyjnym. Czas na realizację wniosków zgłoszonych na spotkania w układzie powiatowym i dzisiejszym podsumowującym. Przedstawił program działania OZ PZD w Pile na 2016 r. w przedmiocie pozyskiwania środków z programów unijnych, funduszy krajowych i wojewódzkich oraz samorządowych.

Na zakończenie uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia świąteczne i połamali się opłatkiem. Posiedzenie było dokumentowane przez przedstawiciela pilskich mediów – Panią Annę Czaplę-Furtacz z Tygodnika Nowego.

A.K.

 

 

 

Narada szkoleniowo informacyjna dla prezesów ROD Kolegium w Złotowie.

W dniu 20 listopada br. w sali sesyjnej Starostwa Złotowskiego odbyła się narada szkoleniowo-informacyjna dla prezesów ROD z Powiatu Złotowskiego. Starostwo Złotowskie reprezentował V-ce Starosta p. Daniel Sztych. Wprowadzenia tematycznego z zakresu dotychczasowych poczynań OZ dotyczących pozyskiwania środków unijnych, samorządowych i innych dokonał Marian Praczyk - Prezes OZ PZD.

Następnie szczegółowe szkolenie podobnie jak na wszystkich szkoleniach przeprowadził p. Grzegorz Kamiński. Natomiast V-ce Starosta podkreślił, że jak zawsze Starostwo było otwarte i wspierało działkowców w podejmowanych działaniach o właściwe ustawowe rozwiązania dla Związku a także w miarę posiadanych możliwości w całej sferze działań programowych. Tak też będzie dalej działał i zachęcał do składania dobrze uzasadnionych projektów programowych z zakresów „otwartych ogrodów”, które winny dotyczyć szerszych grup społecznych w tym dzieci i młodzieży, bo wówczas jest większa szansa na ich realizację.
Poinformował także, że na terenie powiatu działa Rejonowy Związek Spółek Wodnych (jeden z najlepszych w kraju) i poprzez tą jednostkę przy pomocy Starostwa można podejmować działania związane z czyszczeniem a także pogłębianiem cieków i zbiorników istniejących na terenie lub w pobliżu ROD. Po zaistnieniu możliwości uregulowania formalno-prawnego wspierania finansowego ROD poprzez samorządy powiatu złotowskiego, na pewno Starostwo będzie intensywnie działać i wspierać w otrzymywaniu pomocy finansowej na projekty programowe i rozwój infrastruktury ogrodowej.
Po zakończeniu szkolenia odbyło się robocze spotkanie z dyrektorem LGD Krajna Złotowska, który mimo zaproszenia nie mógł uczestniczyć, ponieważ w tym samym czasie miał własne zgromadzenie członków. Uzgodniono, że prezesi ROD będą uczestniczyć w negocjacjach lokalnej strategii rozwoju i jest duża szansa na współudział w wielu przedsięwzięciach z tzw. „miękkiej” części programowej nowego rozdania.
W piątek zakończyliśmy narady szkoleniowo-informacyjne we wszystkich Powiatowych Kolegiach Prezesów ROD naszego Okręgu. Podsumujemy je 12 grudnia br. na naradzie z udziałem przedstawicieli samorządów wojewódzkiego, powiatowych i gminnych a także z dyrektorami LGD, Związków Spółek Wodnych i in. oraz przyjmiemy plan działań na najbliższy okres.
Marian Praczyk
OZ PZD w Pile

Narada szkoleniowa we Wronkach w sprawie pozyskiwania środków unijnych oraz z samorządów lokalnych.

Zgodnie z przyjętym przez Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Pile programem narad szkoleniowych w sprawie pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej oraz z budżetów samorządów wszystkich szczebli, w dniu 19 listopada 2015 roku we Wronkach odbyła się kolejna narada dla samorządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Wronek.

Na zaproszenie Prezesów ROD m. Wronek w naradzie uczestniczył Burmistrz Wronek Mirosław Wieczór oraz Radny Rady Miejskiej Marcin Wilk, który jest Prezesem ROD w tym mieście. Okręgowy Zarząd PZD reprezentowali Prezes Marian Praczyk, Wiceprezes Maria Fojt oraz Aleksander Manikowski członek Prezydium OZ PZD.
Uczestników narady powitał Marian Praczyk i dokonał wprowadzenia informując, że szkolenie ma na celu szukanie dróg pozyskiwania środków finansowych na inwestycje i remonty oraz na działalność Zarządów ROD w ogrodach na rzecz rodzin działkowych, dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej.
Szkolenie przeprowadził Pan Grzegorz Kamiński były zastępca Burmistrza Wągrowca, który przedstawił drogę pozyskiwania środków finansowych na budowę i modernizację infrastruktury ogrodów z UE oraz z samorządów wszystkich szczebli.
Przedstawił i omówił katalog potrzeb ogrodów skierowany do Marszałka Województwa Wielkopolskiego przez Okręgowy Zarząd PZD w Pile i otrzymane propozycje w tej sprawie w piśmie od Marszałka. Wskazał również, że ROD mogą zabiegać o środki z Lokalnymi Grupami Działania.
Następnie omówiono drogę pozyskania środków finansowych na podstawie zapisów ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 13 grudnia 2013 roku, które pozwalają na pozyskiwanie środków finansowych od samorządów. Aby uruchomić możliwość występowania ogrodów o środki finansowe z Gmin niezbędna jest uchwała Rady Gminy.
Po omówieniu założeń do uchwały Rady Gminy zajął głos Burmistrz Wronek Mirosław Wieczór, który poinformował, że po rozmowach z Prezesami ogrodów Gmina pracuje już nad taką uchwałą. Jest w naszej Gminie wola pomocy ogrodom działkowym. Dodał, że uczestnicząc w wielu zebraniach i imprezach organizowanych w ogrodach zaraził się ideą ogrodnictwa działkowego. Polski Związek Działkowców zawsze był przychylny potrzebom Gminy. Mnie nikt nie musi przekonywać do pomocy ogrodom. Nad tym pracujemy i chcemy pomagać.
Prezes Marian Praczyk w imieniu Prezesów ROD miasta Wronek zaprosił Burmistrza na naradę w Pile w dniu 12 grudnia 2015 roku z Prezesami ROD, członkami Okręgowego Zarządu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD z udziałem Marszałka Województwa Wielkopolskiego i władzami samorządowymi, na której dokonamy podsumowania działań OZ PZD oraz Prezesów ROD w pozyskiwaniu środków finansowych z Unii Europejskiej, Samorządów Gmin, Powiatów i Urzędu Marszałkowskiego.

Maria Fojt
OZ PZD w Pile

Spotkanie w Czarnkowie w sprawie pozyskania środków z funduszy unijnych.

W dniu 18 listopada 2015 r w Czarnkowie odbyło się spotkanie prezesów czarnkowskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Panią Agnieszką Kulesza – Prezesem Czarnkowsko – Trzcianeckiej Lokalnej Grupą Działania.

Było to pierwsze spotkanie, które miało na celu zapoznanie Pani Prezes ze specyfiką ogrodnictwa działkowego, jego zadaniami, problemami i oczekiwaniami. W spotkaniu poruszono również sprawę możliwości pozyskiwania przez Rodzinne Ogrody Działkowe dofinansowania do różnych działkowych inicjatyw z funduszy unijnych, którymi będzie dysponowała Lokalna Grupa Działania. Jest to pierwsze spotkanie, z miejmy nadzieję, całego cyklu spotkań, na których będziemy na bieżąco analizować jak pozyskać środki na nasze działkowe inicjatywy. Biorąc pod uwagę kalendarz, pierwsze efekty naszej współpracy powinny być widoczne już w końcu roku 2016.

Andrzej Kraft Prezes ROD
im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie

Narada prezesów ROD w powiecie Czarnkowsko - Trzcianeckim.

W dniu 4 listopada br. odbyła się kolejna narada informacyjno-szkoleniowa tym razem w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim. Uczestnikami byli prezesi i członkowie Zarządów ROD i władze samorządowe powiatu i gmin w osobach: p. Bogdan Tomaszewski – Przewodniczący Rady Powiatu, p. Tadeusz Teterus – Starosta powiatu, p. Jacek Klinoszewski – V-ce Starosta, p. Elżbieta Thomas – Przewodnicząca Rady Miasta Gminy Krzyż Wlkp. - członek PZD, p. Elżbieta Rybarczyk – Burmistrz Miasta i Gminy Wieleń, radni: p. Zygmunt Czarny – Trzcianka – Prezes ROD Słonecznik, p. Małgorzata Zajda – Przewodnicząca Komisji Społecznej Rady Miasta Czarnków, p. Tadeusz Mendyk - Rada Miasta Czarnków – członek PZD ROD „Kolejarz”.

Część szkoleniowo – informacyjną podobnie jak na poprzednich spotkaniach przeprowadził p. Grzegorz Kamiński.
W temacie dotyczącym współpracy z Lokalnymi Grupami Działania informacji udzieliła p. E. Rybarczyk – Burmistrz Wielenia, poprzednio Prezes LGD – Dolina Noteci.
Zwróciła uwagę prezesów na organizację wspólnych przedsięwzięć, na które należy złożyć corocznie projekty do końca listopada. Prezesi ROD zadeklarowali odwrotne spotkanie z LGD Dolina Noteci i złożenie nowych lub udział w już zgłoszonych projektach.
Po dyskusji, która przebiegła jak zawsze w przyjaznej atmosferze i pełnego zrozumienia przyjęte zostały następujące ustalenia:
- w Starostwie Czarnkowsko – Trzcianeckim wydziały d/s środków unijnych i prawnej są do dyspozycji Prezesów ROD - szczególnie w zakresie przygotowania i obsługi prawnej projektów złożonych z ROD.
- jeśli tylko pojawią się możliwości formalno-prawne (projekt uchwały dla miejscowych samorządów zatwierdzony przez RIO i pełnomocnictwa z KR PZD naszego ogrodowego stowarzyszenia w sprawie dotacji dla ROD) to zostaną przyjęte stosowne uchwały w gminach powiatu. Informacje w/w sprawie otrzymają burmistrzowie i wójtowie na najbliższym konwencie w Starostwie.
- po rozeznaniu możliwości wsparcia ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (np. poprzez Spółki Wodne) to Starostwo zapozna zainteresowanych prezesów ROD na spotkaniach realizacyjnych.
Na zakończenie ze względu na kończące się terminy ustawowe w br., prezesi ROD zostali zobowiązani do odwrotnego przygotowania i składania o dofinansowanie projektów programowych do gmin np. na różnego rodzaju uroczystości jak Dzień Dziecka, Seniora, Działkowca, dożynki powiatowo – gminne odbywające się co roku w innej gminie – z udziałem stosownej delegacji, kosze z plonami działkowymi i namioty wystawowe, poznawanie przyrody i lekcje dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, i in.
Celem podstawowym wczorajszego spotkania było przekazanie szczegółowej informacji prezesom ROD dotyczącej możliwości wsparcia finansowego ROD, ze środków unijnych, budżetów samorządowych i innych w możliwości współpracy np. z LGD. Dodatkowym celem było dotarcie z tą informacją do przedstawicieli samorządów gminnych i powiatowych, które powinny być naszymi „ambasadorami” w pozyskiwaniu środków finansowych i tworzenie korzystnej atmosfery do działania naszych ROD.
Myślę, że udało nam się te dwa cele osiągnąć i powoli rozruszać procedurę przedsięwzięć programowych i wsparcie planowanych inwestycji w pilskim okręgu naszego Związku.
Marian Praczyk

Narady z Prezesami Rodzinnych Ogrodów Działkowych okręgu pilskiego.

Okręgowy Zarząd PZD odbył w dniach 13 - 16 października 2015 roku narady z Prezesami rodzinnych ogrodów działkowych w powiecie chodzieskim, obornickim, złotowskim, wągrowieckim, szamotulskim oraz czarnkowsko - trzcianeckim.

Narady przeprowadzili Prezes OZ PZD Marian Praczyk oraz Wiceprezes Maria Fojt. Omówiono tematy związane z zarządzaniem ROD w okresie zimowym, wywozem śmieci z ROD oraz przygotowaniem do walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2016 roku. Podczas dyskusji poruszono problem zamieszkiwania w altanach ogrodowych oraz współpracę w tym temacie z władzami Gmin, Policją, Strażą Miejską oraz Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej. Obsługujący poinformowali Prezesów ROD o stanie prac nad wydaniem nowego Regulaminu ROD dla wszystkich działkowców w ROD oraz Statutu PZD.
Podczas narad omówiono sprawę skierowania przez wszystkie Zarządy ROD wniosków do Gmin o dotacje zgodnie z art. 17 ustawy o ROD z 2013 roku. W naradzie w Złotowie uczestniczył Starosta Złotowski p. Ryszard Goławski, który prosił aby wszystkie ogrody powiatu złotowskiego złożyły wnioski o dotacje na dofinansowanie imprez organizowanych przez ogrody dla działkowców i społeczności lokalnej.
W Chodzieży uczestniczył Burmistrz Jacek Gursz. W Wągrowcu Radni Rady Miejskiej w Wągrowcu.

M.F.

Narada Prezesów ROD powiatu wągrowieckiego.

W dniu 16 października 2015 roku z inicjatywy Przewodniczącego Kolegium Prezesów Powiatu Wągrowieckiego p. Leszka Plucińskiego - członka Prezydium OZ PZD i Okręgowego Zarządu PZD w Pile, odbyła się kolejna narada w sprawie pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej oraz z Gmin. W naradzie udział wzięli Prezesi ROD powiatu wągrowieckiego, członkowie Zarządów ROD, Radni Rady Miejskiej w Wągrowcu: p.p. Grzegorz Kamiński, Ryszard Zych i Jakub Zadroga oraz Wiceprezes OZ PZD Maria Fojt.

Pan Grzegorz Kamiński przedstawił członkom samorządów ROD możliwości pozyskania środków finansowych z Gmin i z UE. Poinformował, że okręgowy zarząd PZD w Pile skierował po spotkaniu Prezesów Okręgowych Zarządów PZD w Kaliszu, Poznaniu i Pile z Panią Marzeną Wodzińską Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu katalog potrzeb inwestycyjnych i remontowych wymagających dofinansowania w rodzinnych ogrodach działkowych okręgu pilskiego. Z przesłanej odpowiedzi z Urzędu Marszałkowskiego wynika, że katalog naszych potrzeb nie wpisuje się w finansowanie ze środków UE. Dodał, że uzyskanie środków z UE dla ROD jest trudne ale możliwe. W takiej sytuacji ogrody winny ubiegać się o dotacje z budżetów Gmin w 2016 roku. Poinformował członków samorządów ROD, że ustawodawca w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku umożliwił samorządom Gmin przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej jeśli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do danego ROD. Jednak aby ogrody mogły otrzymać dotację Rada Miejska musi przyjąć uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy. Poinformował w imieniu Radnych obecnych na spotkaniu, że wystąpią na Sesji RM o przyjęcie takiej uchwały. Dodał, że Burmistrz Wągrowca na spotkaniu w miesiącu czerwcu z Prezesami ROD miasta Wągrowca im. Sz. Wachowiaka, Kolejarz oraz Nad Nielbą został poinformowany o potrzebach ogrodów. Uznał, że takie spotkania z Burmistrzami winny odbyć Zarządy ROD z pozostałych ogrodów powiatu wągrowieckiego. Ustalono, że Zarządy ROD m. Wągrowca po uchwaleniu uchwały przygotują wnioski o dotacje na 2016 rok z uwzględnieniem wkładu finansowego działkowców.
Zarządy ROD im. K. Libelta w Gołańczy, Barbórka w Damasławku oraz Górnik w Wapnie wystąpią również do Gmin o przyjecie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji i skierują wnioski o dotacje celowe.

M.F.

Spotkania Prezesów ROD miasta Chodzieży w sprawie pozyskiwania środków finansowych z UE i Gminy.

W dniu 8 października 2015 roku odbyło się kolejne spotkanie Prezesów ROD miasta Chodzieży po Konferencji poświęconej wykorzystaniem funduszy unijnych dla potrzeb ogrodów zorganizowanej przez okręgowy zarząd PZD w Pile w dniu 21 września 2015 z p. Grzegorzem Kamińskim -Radnym Rady Miejskiej w Wągrowcu, który omówił możliwości pozyskiwania dotacji przez rodzinne ogrody działkowe z samorządu Gminy Chodzież. Omówiono projekt uchwały jaką w tej sprawie winna podjąć Rada Miasta Chodzieży, aby uwzględnić w budżecie Gminy dotacje dla ogrodów na dofinansowanie remontów infrastruktury ROD. Ustalono dalsze postępowanie w tej sprawie przez Zarządy ROD. Prezesi przyjęli wniosek aby okręgowy zarząd PZD w Pile zorganizował szkolenie na temat wymogów i procedur związanych z opracowaniem i składaniem wniosków do samorządów lokalnych o dotacje celowe dla ROD. Podjęto również decyzje o kolejnym spotkaniu z Burmistrzem Chodzieży p. Jackiem Gursz.

W spotkaniu tym udział wzięli z ramienia OZ PZD w Pile - Sekretarz OZ p. Marian Ostaszewski oraz członek Prezydium OZ p. Lech Pluciński.
W dniu 15 października br. odbyło się następne spotkanie Prezesów ROD z udziałem Burmistrza Chodzieży, Wiceprezes OZPZD Marią Fojt oraz członkiem Prezydium OZ Adamem Daszkowskim w sprawie wypracowania wspólnych działań mających na celu zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie remontów infrastruktury ROD w budżecie Gminy. Burmistrz poinformował zebranych Prezesów o terminach składania wniosków o dotacje przez Stowarzyszenia na 2016 rok oraz, że zapoznał się z opracowanym projektem uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy dotacji celowych dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Poinformował, że na 2016 rok w budżecie Gminy są zapisane środki na dotacje dla ogrodów w wysokości roku 2015. Poprosił aby Zarządy ROD złożyły jak najszybciej na piśmie potrzeby w zakresie inwestycji i remontów w ogrodach w 2016 roku.
M.F

Konferencja poświecona wykorzystaniu funduszy unijnych dla potrzeb ROD Okręgu Pilskiego.


W dniu 21 września 2015 r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pile odbyła się konferencja poświęcona możliwości pozyskiwania środków z Funduszy Unii Europejskiej oraz Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programów realizowanych na szczeblu krajowym i województwa oraz projektów realizowanych z budżetu obywatelskiego danej gminy i z dotacji celowych pochodzących z budżetu gmin o czym stanowi art. 17 ustawy o ROD.

W konferencji uczestniczyli Prezesi i przedstawiciele Zarządów ROD oraz członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Z zaproszonych gości na konferencję przybyli Krzysztof Paszyk Przewodniczący Sejmiku Wielkopolskiego, Eugeniusz Komarowski członek Zarządu Powiatu Pilskiego, Ryszard Goławski Starosta Złotowski, Beata Dudzińska Zastępca Prezydenta Piły, Mieczysław Chmiel Dyrektor Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Pilskim, Teresa Jakubowska Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju i Funduszy Urzędu Miasta w Pile, Marek Romaniec Dyrektor Lokalnej Grupy Działania „Krajna Złotowska”, Grzegorz Kamiński Radny Rady Miejskiej w Wągrowcu i Bogusława Redmann Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Ogólnego w Starostwie Czarnkowsko-Trzcianeckim.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach przedstawili problematykę pozyskiwania środków z różnych funduszy w tym możliwości ich wykorzystania na potrzeby Polskiego Związku Działkowców i Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
Głos zabrali między innymi:
Pan Krzysztof Paszyk - pozyskiwanie środków finansowych na działalność programową i modernizację infrastruktury ogrodowej w ROD z nowego rozdania unijnego na lata 2014 – 2020.

Pan Mieczysław Chmiel – możliwości wspierania finansowego ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będących w dyspozycji Starostwa na przykładzie Starostwa Pilskiego.

Pani Teresa Jakubowska – korzystanie ze środków budżetowych gmin, w tym części obywatelskiej na przykładzie miasta Piły – sposób zgłaszania, procedowanie projektów i możliwość zgłaszania przez ROD. Prezentacja multimedialna.

Pan Marek Romaniec – współpraca z Lokalnymi Grupami Działania w zakresie wspólnych przedsięwzięć w naszych środowiskach.

Pan Grzegorz Kamiński – wytyczne i praktyczny sposób zgłaszania projektów. Dotacje celowe pochodzące z budżetów gmin – art. 17 ustawy o ROD. Prezentacja multimedialna.

Po wystąpieniach prelegentów Prezesi ROD zadawali pytania i wyrażali swoje wątpliwości dotyczące projektów jakie mogą być dofinansowane w rodzinnych ogrodach działkowych.

Konferencję podsumował Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile Marian Praczyk. W swoim wystąpieniu stwierdził, że mamy dobry klimat i relacje we współpracy z władzami samorządowymi. Za pośrednictwem Kolegiów Prezesów powinniśmy dotrzeć do wójtów, burmistrzów oraz starostów w powiatach i tam uzyskiwać pomoc poprzez bezpośrednie dofinansowanie w rozwój infrastruktury ogrodów lub w ramach projektów realizowanych przez samorząd. Podziękował prelegentom za przekazaną wiedzę i prezentacje. Za użyczenie sali i poczęstunek podziękowania przekazano Staroście i Wicestaroście Powiatu Pilskiego.

K.A.