Informacje z OZ 2016/2017


99. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Pile

W dniu 29 grudnia 2017 roku odbyły się w Pile uroczystości upamiętniające wybuch Powstania Wielkopolskiego - 1918-1919 w Wielkopolsce. Oddano hołd Powstańcom Wielkopolskim, którzy podjęli walkę o niepodległość i zwyciężyli. Wiązanki kwiatów pod obeliskiem z tablicą pamiątkową -" Wieczna chwała Powstańcom Wielkopolskim 1918-1919, którzy cierpieli i umarli za Polskę w Pile" złożyło wiele delegacji, również delegacja Polskiego Związku Działkowców Okręg w Pile reprezentowana przez Mariana Praczyka Prezesa OZ PZD, Marię Fojt Wiceprezesa OZ PZD, Genowefę Chomont - Prezes ROD "Gwda w Pile, Ryszarda Grzelak -Prezes ROD Malwa w Pile oraz Tadeusz Truty - Prezes ROD im. Sikorskiego w Pile.

Iga Dmitroca
OZ PZD w Pile

X posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Pile

W dniu 16 grudnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Pile z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Prezesów ROD Okręgu Pilskiego. Maria Fojt Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD reprezentowała Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. Obradom przewodniczył Marian Praczyk Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile.

Prezes OZ Marian Praczyk w swoim wystąpieniu przedstawił informacje z Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD w dniu 9 grudnia 2017 r., którego głównym celem była nowelizacja Statutu Polskiego Związku Działkowców. Omówił najistotniejsze zmiany przyjęte Uchwałą Nr 1w sprawie zmiany statutu Polskiego Związku Działkowców. Z treścią uchwały można zapoznać się tutaj.

Wiceprezes OZ Maria Fojt przedstawiła ocenę realizacji Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ROD oraz Unowocześnienia Infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych – ROD XXI wieku. Z treścią wystąpienia można zapoznać się tutaj i tutaj.

W toku dyskusji uczestnicy posiedzenia wyrazili swoje zadowolenie i poparcie dla nowo przyjętych zapisów w Statucie PZD oraz pozytywnie ocenili informacje z realizacji przedstawionych programów.
Członkowie OZ przyjęli Uchwałę nr 1/X/2017 w sprawie realizacji programów Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ROD oraz Unowocześnienia Infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych – ROD XXI wieku - czytaj tutaj. Uczestnicy posiedzenia przyjęli ponadto Stanowisko Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Prezesów ROD w sprawie Statutu PZD uchwalonego przez XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 2 lipca 2015 roku ze zmianami wprowadzonymi przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 9 grudnia 2017 roku - czytaj tutaj.

Podczas obrad uroczyście pożegnano długoletniego pracownika Okręgowego Zarządu PZD w Pile Główną Księgową p. Jadwigę Gańko. Za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli na rzecz ogrodów i naszego Związku została uhonorowana medalem okolicznościowym z okazji jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego. Serdeczne podziękowania i wyrazy uznania złożyli w imieniu Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego – Maria Fojt, Prezes OZ oraz wszyscy uczestnicy.
Na zakończenie uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia świąteczne i połamali się opłatkiem. Życzenia świąteczne członkom naszego Związku przesłała Maria Małgorzata Janyska Posłanka na Sejm RP – czytaj tutaj.
KA

X posiedzenie OZ PZD
X posiedzenie OZ PZD

Spotkanie w Wyrzysku

W dniu 7 grudnia br. odbyło się spotkanie w Wyrzysku – miasto – gmina, które jako pierwsze w okręgu pilskim przyjęło trzy lata temu stosowną uchwałę umożliwiającą wspieranie finansowe ROD.
Tą pierwszą uchwałą pani Burmistrz Bogusława Jagodzińska i Rada Miasta dała impuls i wzorzec dla samorządów Północnej Wielkopolski. To na bazie tej uchwały, następne tak licznie nasze samorządy przyjmowały swoje miejscowe uchwały. W Wyrzysku od momentu uchwalenia ustawy, corocznie i w przyszłym budżecie gminy również są środki finansowe na wspieranie działalności miejscowego Rodzinnego Ogrodu „Pod Słonecznikiem”.
W trakcie naszego spotkania, w którym uczestniczył prezes ROD kol. Czerwiński Roman i skarbnik kol. Bogdan Knioła wraz z prezesem OZ kol. Marianem Praczykiem podsumowano i podziękowano za dobre współdziałanie w minionym okresie oraz wskazano na dalsze potrzeby w unowocześnianiu ogrodowej infrastruktury by jeszcze lepiej realizować program „otwartych ogrodów”. Zaproponowane zostały następujące rozwiązania:
- przekazanie dla miejscowej szkoły wolnej działki, by dzieci i młodzież uczyła się całorocznej uprawy i na wzór sąsiedniej gminy Łobżenica skorzystać ze środków WFOŚiGW,
- szersze niż dotychczas wykorzystanie ogrodowych możliwości terenowych na organizację otwartych imprez np. nauka przetwarzania owoców i warzyw wraz z miejscową organizacją KGW, ROD na corocznych dożynkach, dziadkowie wraz z wnukami w ROD przy wsparciu Koła ZEiR, „majówka” dla mieszkańców na terenie ROD w przyszłym roku, wieczór wspomnień na terenie ROD w 100 rocznicę Powstania Wielkopolskiego wspólnie z miejscowa szkołą noszącą im. Powstania Wielkopolskiego wraz z rodzinami powstańców i in.
Na organizację w/w zadań programowych Pani Burmistrz zadeklarowała dalszą pomoc i wsparcie.
Na zakończenie Pani Burmistrz raz jeszcze serdecznie podziękowała za otrzymany medal na uroczystym posiedzeniu OZ z okazji 120-lecia ruchu działkowego i wzajemnie złożono życzenia świąteczne i noworoczne.

 

Spotkanie czarnkowskich Prezesów ROD z Burmistrzem

W dniu 04.12.2017 roku w Urzędzie Miejskim w Czarnkowie odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Franciszka Strugały z Prezesami ROD z terenu miasta Czarnkowa, w spotkaniu uczestniczył Prezes OZ PZD w Pile Marian Praczyk oraz Radny Rady Miasta Czarnków Tadeusz Mendyk.
Spotkanie z Burmistrzem Miasta dotyczyło aktualnej sytuacji ogrodów oraz było również okazją do podziękowania za zrozumienie naszych spraw i przedstawienie ważnych tematów i zadań jakie są realizowane na terenie czarnkowskich ogrodów.
Omówione zostały sprawy dotyczące bezpieczeństwa w ogrodach i estetyki terenów przylegających do ogrodów.
Poruszono także zostały sprawy związane z tworzeniem przez ogrody warunków do integracji z mieszkańcami Czarnkowa oraz z innymi organizacjami społecznymi.
Uczestniczący w spotkaniu Prezes OZ PZD Marian Praczyk podziękował Burmistrzowi za przyjęcie regulacji prawnych umożliwiających przydzielanie Ogrodom dotacji na modernizacje i utrzymanie infrastruktury ogrodowej, ponadto przypomniał o jubileuszu 120 - lecia istnienia ogrodów działkowych w Polsce i imprezach z okazji tej rocznicy zorganizowanych.
Spotkanie odbyło się w bardzo przyjaznej i serdecznej atmosferze i zgodnie stwierdzono, że ogrody na terenie naszego miasta nadal będą oazą spokoju i piękna i zawsze będą mogły liczyć na wsparcie i przychylność w swojej działalności ze strony Burmistrza Miasta Czarnkowa.
W tym samym dniu kolejne spotkanie odbyli Prezes OZ M. Praczyk i Prezes ROD im. St.Staszica w Czarnkowie z Wójtem sąsiedniej gminy Lubasz. W/w ROD położony jest na terenie tej gminy. Omówiono potrzeby związane z naprawą drogi dojazdowej do ROD, która w wyniku tegorocznych, niekorzystnych warunków atmosferycznych została bardzo zniszczona. Wójt zadeklarował, że gmina jeszcze w bieżącym roku wykona niezbędny remont.
Zaproponowano również, by gmina powróciła do wnioskowanej wcześniej, uzgadnianej z UM w Czarnkowie możliwości przekazania terenu w/w ROD w granice miasta. Wójt zapewnił, że w pierwszych miesiącach przyszłego roku, po uzgodnieniach z radą zaproponuje dokonanie wnioskowanych zmian terytorialnych.
Na zakończenie spotkania, wzajemnie złożone zostały życzenia świąteczne i noworoczne.

Wojciech Urban

 

Kolejna Uchwała w okręgu pilskim

W dniu 30 listopada br. na 42 sesji, po uprzednich konsultacjach, Rada Miasta Trzcianki jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie określenia trybu postepowania o udzielenie dotacji na cele publiczne inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.
Zgodnie z zapisami przyjętej Uchwały, po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Rodzinne Ogrody Działkowe m. Trzcianki będą mogły każdego roku składać pisemne wnioski o udzielenie dotacji do Burmistrza w terminie do 30 września poprzedzającego rok budżetowy, a w roku budżetowym 2018 w terminie do 30 czerwca 2018 r.
Okręgowy Zarząd PZD w Pile i Rodzinne Ogrody Działkowe w Trzciance bardzo dziękują Burmistrzowi i Radzie za podjęcie w/w uchwały.
MP

Spotkanie z Burmistrzem Miasta i Gminy Wronki Mirosławem Wieczorem

W dniu 1 grudnia 2017 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgowego Zarządu PZD w Pile oraz Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. B. Chrobrego we Wronkach z Burmistrzem Miasta i Gminy Wronki Mirosławem Wieczorem w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wronki w rejonie ulic: Mickiewicza, Dworcowa i Polna przyjętego uchwałą nr XL/330/2017 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26.10.2017r.
W spotkaniu udział wzięła Pani Aneta Skrzypczak, Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego. Z ramienia Okręgu Pilskiego uczestniczyli: Prezes Marian Praczyk, Wiceprezes Maria Fojt, Iga Dmitroca - inspektor OZPZD oraz Prezes ROD im. B. Chrobrego - członek Prezydium OZ PZD - Aleksander Manikowski.
Projekt planu obejmuje teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. B. Chrobrego we Wronkach, który posiada powierzchnię 8.2216 ha i obejmuje 204 działki.
Było to spotkanie konsultacyjne w zakresie planowanych prac planistycznych mających na celu zapewnienie realizacji polityki przestrzennej wynikającej ze studium oraz uwzględnienie szeroko pojętych potrzeb rozwoju miasta Wronki w rejonie ulic: Mickiewicza, Dworcowa i Polna.

Burmistrz Mirosław Wieczór poinformował przedstawicieli Związku, że uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania ww. mpzp została wywołana, gdyż w istniejących we Wronkach zakładach produkcyjnych SAMSUNG i AMICA zatrudnionych jest bardzo dużo pracowników, którzy różnymi środkami komunikacji dojeżdżają do pracy. Przy obecnym rynku pracowniczym wielu ludzi dojeżdża pociągami. Oba zakłady zlokalizowane są przy ulicy Mickiewicza. W związku z tym, władze miasta muszą znaleźć wspólnie z ww. zakładami nowe rozwiązanie komunikacyjne łączące Dworzec PKP z ulicą Mickiewicza.
Ogród działkowy przy ul. Polnej na całej długości graniczy z ww. zakładami. Wykorzystanie tych gruntów m.in. na drogę rozwiązałoby w dużej mierze problem komunikacyjny. Ustalono z Burmistrzem, że przedstawiciele ogrodu i okręgowego zarządu PZD będą uczestniczyć w pracach nad nowym rozwiązaniem drogi łączącej Dworzec PKP z ul. Mickiewicza. Podczas dyskusji przedstawiciele OZ PZD poruszyli również temat zamiennego terenu pod ogród działkowy.
Burmistrz podziękował przedstawicielom OZ PZD i ROD za merytoryczne spotkanie. Stwierdził, że miasto rozwija się dzięki bardzo dobrej współpracy zarządów ROD i Okręgowego Zarządu PZD w Pile oraz zrozumieniu problemów miasta przez Polski Związek Działkowców.

Iga Dmitroca
Inspektor OZPZD
w Pile

Podziękowanie od samorządów ogrodowych i działkowców Okręgu Pilskiego dla Stanisława Kalemby byłego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, posła na Sejm RP z PSL

W dniu 2 grudnia 2017 roku Poseł Stanisław Kalemba wieloletni Poseł na Sejm RP oraz Minister Rolnictwa spotkał się w Pile z działaczami Polskiego Stronnictwa Ludowego. W spotkaniu uczestniczyli między innymi: Stefan Piechocki Wicestarosta Pilski i Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Pile, Prezes Koła Miejskiego PSL Eugeniusz Jagła oraz Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile Marian Praczyk i Wiceprezes Maria Fojt, którzy z okazji jubileuszu 120 - lecia istnienia ogrodów działkowych w Polsce wręczyli pamiątkowy dyplom Stanisławowi Kalembie w podziękowaniu za jego zaangażowanie i pomoc w obronie rodzinnych ogrodów działkowych, praw działkowców, ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2013 roku oraz Polskiego Związku Działkowców.

Pan Stanisław Kalemba dziękując stwierdził, że jedną z przyjemniejszych odcinków jego pracy jako parlamentarzysty była trudna praca na rzecz obrony i istnienia ogrodów działkowych oraz Związku przez Klub Parlamentarny PSL. Dodał również, że istnieją nadal ogrody działkowe w Polsce to ogromna zasługa działkowców i działaczy Związku.
W czasie spotkania, które przebiegało w miłej atmosferze - Prezes i Wiceprezes OZPZD poinformowali uczestników o aktualnej sytuacji i problemach rodzinnych ogrodów działkowców.

Maria Fojt
Wiceprezes OZ PZD
w Pile

Spotkanie Kolegium Prezesów ROD miasta Chodzieży

W dniu 16 listopada w ROD „Kolejarz” w Chodzieży odbyło się Kolegium Prezesów, w którym wzięli udział Prezesi 9 chodzieskich ogrodów. Okręgowy Zarząd PZD w Pile reprezentowała Wiceprezes Pani Maria Fojt i Pani Iga Dmitroca, Inspektor OZ PZD. Pani Maria Fojt na wstępie spotkania poinformowała o dotacji w wysokości 20 tysięcy złotych, jaką chodzieskim ogrodom przyznał Urząd Miasta Chodzieży, a która zaspokoi zapotrzebowanie ROD na bieżące potrzeby – w tym zakup rębaków do drewna raz pilarek spalinowych wraz ze szkoleniami niezbędnymi do obsługi tych urządzeń.
Na spotkaniu podsumowano też temat zamieszkiwania na terenie ogrodów oraz najbardziej palące potrzeby remontowo – inwestycyjne.
Dotychczasowy skład chodzieskiego Kolegium, którego Przewodniczącym jest Pan Henryk Koźlarek pozostał bez zmian. Pani Maria Fojt, na spotkaniu przekazała również informację dotyczącą proponowanych i procedowanych aktualnie zmianach w statucie PZD.
Iga Dmitroca
Inspektor
OZ PZD Piła

 

Udział członków Kolegium Prezesów w posiedzeniu Komisji Rady Miasta Piły

W dniach 22 i 23 listopada br. kierownictwo Kolegium Prezesów powiatu pilskiego (Czesław Wiśniewski, Ryszard Grzelak, Genowefa Chomont, Tadeusz Truty) wraz z Prezesem OZ PZD Marianem Praczykiem wzięło udział w posiedzeniach Komisji Rady Miasta Piły:
- Komisji Gospodarki Miejskiej
- Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
Wcześniej do Prezydenta i Rady Miasta złożono wniosek o zabezpieczenie środków dla ROD zapotrzebowanie ROD m. Piły na remonty infrastruktury ogrodowej, a przede wszystkim kompleksowe rozwiązanie czyszczenia i regulacji bardzo licznych cieków wodnych w rejonie największego skupiska ROD wzdłuż ul. J. Paderewskiego.
Po zapoznaniu się z w/w problemami Komisje uznały, że niezbędne jest powołanie przez Prezydenta Miasta zespołu do szczegółowego, fachowego opracowania całościowego programu dotyczącego ROD i całego terenu wraz z osiedlami i parkiem miejskim, a następnie wprowadzenie zadania do budżetu miasta.
Działkowcy wnioskowali także o podjęcie stosownej uchwały RM (podobnie jak inne sąsiednie samorządy z Północnej Wielkopolski) umożliwiające m.in. finansowe wsparcie naszych ROD.
W najbliższym czasie powinien powstać zespół opracowujący całościowo w/w problematykę z udziałem przedstawicieli naszych ROD, a wypracowany i przyjęty program zgłoszony do realizacji w kolejnych budżetach miasta.

Spotkanie poświęcone problematyce bezdomności

9 listopada 2017 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Pile odbyło się kolejne spotkanie Partnerstwa Lokalnego dotyczące zabezpieczenia potrzeb osób bezdomnych przed zimą. Spotkanie miało na celu omówienie dotychczasowych działań w tym zakresie oraz dalszej współpracy.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Partnerstwa Lokalnego, tj.: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Akcji Humanitarnej „Życie”, Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej, Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pilskiego Centrum Pomocy Bliźniemu „Monar-Markot”. Stowarzyszenie Polski Związek Działkowców z Okręgowym Zarządem w Pile reprezentowała Pani Iga Dmitroca, Inspektor OZ PZD. Spotkanie poprowadziła koordynator biura Partnerstwa Lokalnego, Pani Agnieszka Ślęzak, pracownik socjalny ds. osób bezdomnych MOPS.
Podczas spotkania poruszano kwestie dotyczące zabezpieczenia osób bezdomnych w nadchodzącym okresie zimowym. Szeroko przedstawiono informacje dotyczące osób bezdomnych przebywających na terenie naszego miasta i ogrodów działkowych. Uczestnicy zadeklarowali gotowość do dalszej wspólnej walki z pojawiającymi się problemami.
W toku dyskusji podsumowującej spotkanie nawiązano również do konieczności podjęcia działań skierowanych do pozostałych mieszkańców Piły zagrożonych zimą, szczególnie takich jak niesamodzielne, starsze lub niepełnosprawne osoby samotne, osoby zamieszkujące na terenie ogrodów działkowych czy osoby dotknięte różnego rodzaju zaburzeniami, które same nie są w stanie właściwie zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Iga Dmitroca

inspektor OZ

Działkowcy Okręgu Pilskiego na uroczystościach 99 rocznicy odzyskania niepodległości

11 listopada 1918 roku po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość i wróciła na europejskie mapy. Wówczas Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową. W czerwcu 1989 roku niekomunistyczny Sejm RP ustanowił Święto Niepodległości. Działkowcy okręgu pilskiego licznie uczestniczyli w obchodach Święta Niepodległości składając w miejscach upamiętnień wiązanki kwiatów oraz wystawiając poczet sztandarowy Okręgowego Zarządu PZD.

Piła: Oficjalna uroczystość odbyła się pod pomnikiem na Placu Zwycięstwa. Kwiaty pod pomnikiem złożyli: Marian Praczyk Prezes i Maria Fojt Wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile oraz Alicja Rozmus Prezes i Kazimierz Bagniewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD 40 – Lecia WP. Poczet sztandarowy reprezentowali: Adam Pająk Prezes ROD „Calineczka” oraz Jerzy Semeniuk i Stanisław Pazio z ROD 40 - Lecia WP.

Trzcianka: Po Mszy św. w intencji ojczyzny nastąpiło przejście ulicami Trzcianki oraz złożenie kwiatów pod Obeliskiem Upamiętniającym 250 rocznicę Nadania Trzciance Praw Miejskich i Budowniczych Trzcianki oraz pod Krzyżem Upamiętniającym Powrót Ziemi Trzcianeckiej do Macierzy. Działkowców reprezentowali Marian Praczyk Prezes Okręgowego Zarządu PZD oraz prezesi z pięciu ROD w Trzciance. Wystawiono poczet sztandarowy.

Czarnków: Po Mszy św. w kościele pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana nastąpił przemarsz delegacji gdzie pod Pomnikiem Pamięci Narodowej złożono kwiaty. W imieniu działkowców kwiaty złożyła delegacja Prezesów z ROD im. St. Staszica, im. Janka z Czarnkowa i „Kolejarz”

Chodzież: Obchody rozpoczęły się mszą w kościele pod wezwaniem św. Floriana, podczas której poświęcone zostały nowe insygnia chodzieskich rzemieślników. Następnie mieszkańcy, z pocztami sztandarowymi i orkiestrą na czele, przeszli ulicami miasta do parku przy ul. Paderewskiego. Kwiaty i znicze złożono pod pomnikiem Poległych i Pomordowanych za Polskę i Wolność. Działkowców reprezentowała wspólna delacja zarządów ROD z Chodzieży.

Rogoźno: Rozpoczęło się tradycyjnym przemarszem spod urzędu miejskiego do kościoła św. Wita, gdzie celebrowana była msza św. w intencji Ojczyzny. Główna część uroczystości odbyła się pod obeliskiem na placu Powstańców Wielkopolskich, pod którym licznie przybyłe powiatowe i gminne delegacje złożyły biało-czerwone wiązanki kwiatów.

Łobżenica: Z okazji Święta Niepodległości w kościele pw. Św. Trójcy odprawiona została msza za Ojczyznę. Po mszy poczty sztandarowe oraz delegacje stowarzyszeń, szkół, zakładów pracy, organizacji społecznych i patriotycznych przeszły pod Pomnik Powstańca Wielkopolskiego na Placu Wolności. Działkowców reprezentowali przedstawiciele Zarządu z ROD im. T. Kościuszki.

99 rocznica Święta Niepodległości

Kolejne spotkanie w Urzędzie Miasta w Trzciance

9 listopada 2017 r. w sali sesyjnej odbyło się kolejne spotkanie władz miasta Trzcianki z p. Krzysztofem Czarneckim – Burmistrzem i p. Zozula Grażyną – Zastępcą Burmistrza wraz ze współpracownikami Urzędu oraz prezesami trzcianeckich Rodzinnych Ogrodów Działkowych i prezesem Okręgowego Zarządu PZD w Pile Marianem Praczykiem.
Celem spotkania była szczegółowa analiza przygotowanej uchwały Rady Miasta w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne inne niż określane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.
Uchwalenie w/w uchwały umożliwi coroczna partycypacja środków budżetowych miasta na cele inwestycyjne w trzcianeckich ROD. Przyznawanie na wnioski Zarządów ROD środków finansowych a szczególnie ich podział będzie corocznie uzgodniony przez miejscowe Kolegium Prezesów ROD.
W/w uchwała będzie procedowana na sesji Rady Miasta w dniu 30 listopada. Po jej uchwaleniu i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego obowiązywać będzie w przyszłym roku, a po raz pierwszy wnioski ROD będą składać do 30 czerwca 2018 roku.
M.P.

Posiedzenie Kolegium Prezesów w Pile

W dniu 8 listopada 2017 r. w sali Starostwa Powiatowego w Pile odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów powiatu pilskiego. Posiedzeniu przewodniczył Czesław Wiśniewski Przewodniczący Kolegium. W zebraniu uczestniczyli Prezesi rodzinnych ogrodów działkowych, Marian Praczyk Prezes i Maria Fojt Wiceprezes Okręgowego Zarządu, Iga Dmitroca z OZ PZD w Pile oraz zaproszeni goście: Eligiusz Komarowski Starosta Pilski, Agnieszka Ślęzak pracownik socjalny ds. bezdomności MOPS w Pile, nadkom. Andrzej Latosiński Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji i dzielnicowi z KPP w Pile.
Głównymi tematami spotkania było zabezpieczenie rodzinnych ogrodów działkowych przed włamaniami i kradzieżami w okresie jesienno-zimowym, zamieszkiwanie na terenie ogrodów działkowych i pomoc dla tych osób, współpraca z władzami samorządowymi i in.
Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań Eligiuszowi Komarowskiemu Staroście Pilskiemu za wspieranie naszych ogrodów. Starosta Pilski w br. na rzecz ogrodów w powiecie pilskim przekazał kwotę 29 000 zł.
W swoim wystąpieniu oświadczył, że sam jest działkowcem i członkiem naszego Związku. Wyraził wdzięczność i uznanie oraz podkreślił znaczenie naszego Związku i ogrodów dla społeczności lokalnej. Zaprosił wszystkie ogrody do uczestnictwa w dożynkach powiatowych w 2018 r., które odbędą się w Pile na przełomie sierpnia/września.
W toku dyskusji prezesi ROD poruszali sprawy związane z kradzieżami, włamaniami i niszczeniem mienia w ogrodach, a policjanci przypomnieli kilka podstawowych zasad jak zabezpieczyć działkę przed przestępstwem.
Agnieszka Ślęzak z MOPS przekazała informację o sposobie i zakresie pomocy osobom bezdomnym zamieszkującym na terenie ROD.
Na zakończenie spotkania Kolegium Prezesów przekazało 11 ogrodom w Pile tablice informacyjne w celu upowszechniania edukacji ekologicznej. Tablice wykonano ze środków dotacji w kwocie 10 000 zł przyznanej na realizację zadania publicznego Gminy Piła przez Prezydenta Miasta Piły Piotra Głowskiego.

AK

 

Kolegium Prezesów w Pile 8 listopada 2017 r.

Spotkanie podsumowujące działalność trzech ROD w Ujściu

W dniu 17 października 2017 roku w Ujskim Domu Kultury odbyło się spotkanie podsumowujące działalność trzech ujskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych: ROD „Huta Szkła”, „Malina” oraz „Krokus” Mirosław Ujski. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Okręgowego Zarządu PZD w Pile w osobach: Prezesa Mariana Praczyka, Wiceprezes – Marii Fojt oraz Inspektora OZ PZD – Igi Dmitroca. Obecni byli również przedstawiciele Zarządów Ogrodów i Komisji Rewizyjnych. Obecne były również władze samorządowe: Starosta Pilski Eligiusz Komarowski, Radna Rady Powiatu Pilskiego Agnieszka Magnucka, Wicestarosta – Stefan Piechocki oraz Burmistrz Ujścia Roman Wrotecki. Prezes powitał zaproszonych gości, następnie wspomniał o historii ogrodu, współpracy z samorządami, zaś Pani Maria Fojt opowiedziała o aktualnej sytuacji ujskich ogrodów i problemach z jakimi się borykają.
Ujskie ogrody zajmują łącznie 18,3 ha powierzchni. Ogród „Krokus” w Mirosławiu Ujskim powstał w roku 1978 i jako jedyny posiada podstawową infrastrukturę. ROD „Malina” w Ujściu jest ogrodem z 34 - letnią historią, jednak jego podstawowym problemem jest brak energii i wody. ROD „Huty Szkła” jest największym ujskim ogrodem, posiada 53 – letnią tradycję , a największym jego problemem, oprócz braku wody i energii, są niezagospodarowane działki.
Następnie głos zabrali samorządowcy oraz odbyła się dyskusja z przybyłymi działkowcami. Wicestarosta Stefan Piechocki mówił, że samorządy widzą potrzebę wspierania ogrodów działkowych, m.in. po to by uświadamiać rolę przyrody wśród przyszłych pokoleń, bowiem w dzisiejszych czasach nie tylko emeryci lubują się w spędzaniu czasu na działkach. Rośnie zainteresowanie ogródkami wśród młodych ludzi.
Burmistrz Ujścia, Roman Wrotecki potwierdził potrzebę inwestowania w ROD. Podziękował w tym miejscu Radzie Miasta, która podjęła uchwały co do środków finansowych dla ogrodów. Poinformował o postępie rozmów w sprawie uregulowania roszczenia do gruntów ROD „Huty Szkła”, potrzebie doprowadzenia wody do ogrodów „Malina” (być może udałoby się sfinalizować budowę kanalizacji przy okazji przebudowy przy ul. WP) oraz finansowaniu potrzeb ogrodu „Krokus” w Mirosławiu Ujskim. Burmistrz zobowiązał się w miarę możliwości pomoc finansowo ogrodom, kiedy UM w Ujściu uda się pozyskać fundusze z UE.
Starosta Pilski Eligiusz Komarowski odniósł się do znaczenia ROD wśród młodych pokoleń, poinformował, że Powiat Pilski wspiera działkowców. W tym roku przekazał na rzecz ROD Powiatu Pilskiego 29 tys. zł.
Następnie odbyła się dyskusja z przedstawicielami samorządów ROD podczas której omawiano aktualne problemy ale również propozycje rozwoju ogrodów. Spotkanie przebiegło w miłej i rzeczowej atmosferze.

Iga Dmitroca
Inspektor
OZ PZD w Pile

 

Pilscy działkowcy posadzili drzewo jubileuszowe upamiętniające obchody 120-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Polsce

20 października 2017 roku przedstawiciele działkowców z Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Pile wspólnymi siłami dokonali posadzenia na terenie pilskiego Parku na Wyspie jubileuszowego drzewa (buk pospolity czerwonolistny) upamiętniającego 120 – lecie Ruchu Ogrodnictwa Działkowego w Polsce. Drzewo posadzono przy współudziale Prezydenta Piły Piotra Głowskiego oraz przedstawicieli Okręgowego Zarządu PZD w Pile – Mariana Praczyka Prezesa i Marii Fojt Wiceprezes. Pilskich działkowców reprezentowali Przewodniczący Kolegium Prezesów Czesław Wiśniewski i Prezesi ROD. Akt posadzenia drzewa czytaj tutaj.

AK

Pilscy działkowcy sadzą drzewo jubileuszowe

Dotacja z Gminy Piła dla ROD miasta Piły

Prezydent Miasta Piły Piotr Głowski na złożony wniosek przez Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Okręg w Pile przyznał dotacje w wysokości 10.000 zł na „Wykonanie edukacyjnych tablic informacyjnych w celu upowszechnienia edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej”. Tablice edukacyjne zostaną wbudowane w ogrodach działkowych, które współpracują z placówkami oświatowymi miasta – szkołami podstawowymi oraz przedszkolami. Jak widać władze Miasta Piły przyjazne są w tych kwestiach działkowcom, a pozyskane w ten sposób pieniądze stają się przydatne ROD i lokalnej społeczności. Zarządzenie Prezydenta Miasta Piła czytaj tutaj.

Iga Dmitroca
Inspektor OZ PZD w Pile

Kolejne spotkanie z Burmistrzem Trzcianki

25 września Marian Praczyk Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile i Zygmunt Czarny Członek Prezydium OZ, a także Przewodniczący Kolegium Prezesów spotkali się w Urzędzie Miasta z Burmistrzem p. Krzysztofem Czarneckim.
Tematyka spotkania dotyczyła:

  • przyjęcie uchwały Rady Miasta umożliwiającej finansowe wspieranie działalności niniejszych ROD,
  • złożenia wniosków w celu uhonorowania z okazji 120 – lecia wszystkich trzcianeckich ROD „Trzcianecką sarenką”,
  • ustalono termin przyszłorocznej wystawy „Korso – 2018” na dzień 11 sierpnia w celu wprowadzenia do miejscowego kalendarza imprez,
  • dalszego rozszerzania współpracy z miejscowymi szkołami i przedszkolami oraz słuchaczami UTW w ramach otwartego programu Związku;

Po spotkaniu udzielone zostały wywiady przez w/w prezesów i p. Burmistrza do miejscowej telewizji.
Marian Praczyk

Pilscy działkowcy na VII Festiwalu Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej

W dniu 9 września 2017 roku braliśmy aktywny udział w VII Festiwalu Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej, połączonej z piknikiem rodzinnym dla mieszkańców Piły i powiatu pilskiego, który odbył się na stadionie przy ul. Okrzei. Wydarzenie organizował Starosta Pilski. Była możliwość degustacji potraw kuchni wielkopolskiej, oglądania i zakupu rękodzieła, całość imprezy wzbogaciły koncerty i występy lokalnych grup artystycznych – w sumie zaprezentowało się około 60 wystawców. Działkowców reprezentowali: Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców i Rodzinne Ogrody Działkowe miasta Piły, którzy dostarczyli na wystawę przetwory z owoców i warzyw. Stoisko było pięknie zorganizowane przez działaczy: Włodzimierza Górznego z ROD „Malwa”, Prezes Jolantę Elicką z ROD „Nafta”, Czesława Wiśniewskiego Prezesa ROD „Za Parkiem”, Ryszarda Grzelaka Prezesa ROD i Justynę Chmura z ROD „Malwa”, Stanisława Smogułę Prezesa i Urszulę Muzal Wiceprezes z ROD „Kolejarz” oraz Igę Dmitroca, pracownika Okręgowego Zarządu PZD w Pile. Działkowcy wszystkich ogrodów z Piły zaprezentowali pyszne przetwory owocowe i warzywne – z produktów skwapliwie uprawianych we własnych ogródkach. O kulinarną stronę naszej wystawy – w tym m.in. pyszny smalec i ogórki, którymi raczyło się wielu odwiedzających nasze stoisko – zadbała Pani Genowefa Chomont – Prezes ROD „Gwda”. Nasze stoisko odwiedził Starosta Pilski Eligiusza Komarowskiego, który przekazał dyplom z podziękowaniami za udział w imprezie (czytaj tutaj). Przetwory z owoców i warzyw działkowcy przekazali do Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej przy ul. Rydygiera w Pile.
Informacja i zdjęcia z uroczystości na stronie powiatu pilskiego – czytaj tutaj.
Iga Dmitroca
OZ PZD w Pile

 

VII Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej Piła 2017

Działkowcy okręgu pilskiego na dożynkach

Kolejny rok działkowcy z okręgu pilskiego uczestniczyli w dożynkach powiatowo-gminnych i gminnych prezentując swoje plony i kosze z kwiatami.
2 września na dożynkach Gminy Trzcianka w m. Runowo działkowców prezentowali: Marian Praczyk Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile i Zygmunt Czarny Przewodniczący Kolegium Prezesów m. Trzcianki.
W dożynkach Gminy Rogoźno w m. Gościejewo uczestniczyli Andrzej Skomurski członek Prezydium OZ PZD w Pile i Prezes ROD im. Przemysława oraz delegacje z ROD „Czerwony Mak”i im. K. Marcinkowskiego w Rogoźnie.
3 września na dożynkach powiatu pilskiego w m. Białośliwie uczestniczyła 15-sto osobowa delegacja działkowców reprezentująca miasto Piłę na czele z Marią Fojt Wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile i Czesławem Wiśniewskim Przewodniczącym Kolegium Prezesów w Pile. Wystawiono poczet sztandarowy. W korowodzie dożynkowym uczestniczyła delegacja z ROD "XXV" w Białosliwiu, która wystawiła kosze dożynkowe z kwiatami.
Na dożynkach powiatowo-gminnych pow. wągrowieckiego w m. Siedleczko kosze dożynkowe reprezentowali: Joanna Juszczyk Prezes ROD „Kolejarz”, Zofia Sobecka z ROD „Nad Nielbą” oraz Jan Białkowski z ROD im. Sz. Wachowiaka.
Dożynki powiatowo-gminne pow. czarnkowsko-trzcianeckiego odbyły się w m. Huta Szklana. Kosze dożynkowe wystawiły rodzinne ogrody działkowe z Czarnkowa i Krzyża Wlkp. Wraz z prezesami ROD w dożynkach udział wzięli Marian Praczyk Prezes OZ PZD w Pile, Zygmunt Czarny i Stanisław Lemieszka członkowie Prezydium OZ i Wojciech Urban Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD.
Wszyscy uczestnicy otrzymali podziękowania, gratulacje i dyplomy od władz administracyjno-samorządowych za udział w uroczystościach dożynkowych.
AK

Działkowcy okręgu pilskiego na dożynkach
Działkowcy okręgu pilskiego na dożynkach

Spotkanie Prezesa OZ PZD w Pile i Prezesów ROD z Burmistrzem Wągrowca.

W dniu 24.08.2017 roku w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu Burmistrz Miasta Wągrowca Krzysztof Poszwa spotkał się z Prezesem OZ PZD Marianem Praczykiem oraz Prezesami ROD Miasta Wągrowca: Panią Krystyną Zych – Prezes ROD „Nad Nielbą” oraz Panem Józefem Nowakiem – Wiceprezesem ROD im. Sz. Wachowiaka. W spotkaniu udział wzięła również Pani Natalia Kuklińska - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Pan Tomasz Hoffmann i Pani Wioletta Gryczka. Wspólnie dokonano oceny organizacji i przebiegu Okręgowego Dnia Działkowca na gościnnej ziemi pałuckiej. Po wnikliwej analizie bardzo pozytywnie oceniono pracowite przygotowania i całokształt przebiegu uroczystości związanej z Jubileuszem 120-cia ruchu działkowego na ziemiach polskich. Prezes OZ PZD Pan Marian Praczyk wręczył podziękowania wraz z upominkami książkowymi. Uzgodniono, że w przyszłym roku i kolejnych latach organizowane będą podobne uroczystości przy głównym udziale wągrowieckich działkowców. Na zakończenie Prezes omówił i wręczył Burmistrzowi uchwały samorządów miast i gmin z terenu Północnej Wielkopolski umożliwiające udzielania dotacji dla ROD w celu wywołania podobnej uchwały przez radę Miasta w Wągrowcu.
I D

Spotkanie przedstawicieli OZ PZD w Pile i Prezesów Chodzieskich ROD z Burmistrzem Chodzieży.

W dniu 25 sierpnia 2017 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli OZ PZD w Pile i Kolegium Prezesów Miasta Chodzieży z Burmistrzem Panem Jackiem Gurszem, w sprawie organizacji Okręgowych Dni Działkowca w 2018 roku w Chodzieży.

W spotkaniu udział wzięli: Prezes OZ PZD Pan Marian Praczyk, Wiceprezes OZ PZD Pani Maria Fojt, Henryk Koźlarek - Prezes Kolegium Prezesów w Chodzieży, Pani Halina Laskowska - Prezes ROD 550 - Lecia w Chodzieży i Jan Stefańczyk - Prezes ROD Kolejarz. Prezes Marian Praczyk zwrócił się do Burmistrza z prośbą o organizację Okręgowych Dni Działkowca w 2018 roku połączonego z wystawą „KORSO” ogrodów chodzieskich w Chodzieży. Dodał, że Okręgowy Zarząd PZD w Pile od wielu lat organizuje te uroczystości wspólnie z władzami samorządowymi. Dotychczas takie uroczystości z okazji Dnia Działkowca odbyły się wspólnie z władzami samorządowymi Trzcianki, Czarnkowa, Rogoźna i Wągrowca. Burmistrz Chodzieży ocenił bardzo pozytywnie działalność chodzieskich ogrodów oraz współpracę z nimi, z Okręgowym Zarządem PZD oraz Polskim Związkiem Działkowców. Pan Burmistrz przyjął propozycję organizacji Okręgowych Dni Działkowca w Chodzieży w 2018 roku.
Omówiono również najważniejsze sprawy związane z organizacją tej imprezy przez Urząd Miasta Chodzieży i Okręgowy Zarząd PZD w Pile.

Spotkanie Prezesów ROD powiatu pilskiego ze Starostą Pilskim.

W dniu 31 lipca 2017 roku na zaproszenie Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego odbyło się w sali Starostwa w Pile spotkanie z Prezesami Zarządów ROD powiatu pilskiego.
Spotkanie otworzył Prezes OZ PZD Marian Praczyk. Powitał Starostę Pilskiego oraz wszystkich uczestników spotkania.
Starosta Pilski Eligiusz Komarowski poinformował Prezesów ROD, że Rada Powiatu Pilskiego na wniosek Starosty i Zarządu przyznała dla rodzinnych ogrodów działkowych 28 tysięcy złotych dla ogrodów na działania promocyjne podczas imprez organizowanych przez Polski Związek Działkowców. Nad wszystkimi imprezami Honorowy Patronat obejmie Starosta Pilski. Zasady wykorzystania przyznanych środków omówiła Wiceprezes OZ PZD Maria Fojt oraz Starosta Pilski Eligiusz Komarowski. Poinformowano Prezesów, że w roku jubileuszu 120-lecia ogrodów działkowych w Polsce w 24 ROD powiatu pilskiego odbędą się imprezy i festyny z okazji dnia działkowca. Poza tym ogrody uczestniczyć będą w dożynkach gminnych i powiatowych prezentując plony z działek oraz osiągnięcia Związku. Poinformowała również Prezesów ROD o udziale ROD miasta Piły z wystawą przetworów z działek podczas VII Festiwalu Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej organizowany przez Powiat Pilski w dniu 9 września 2017 roku.
Starosta Pilski zaprosił działkowców na bezpłatne oznakowanie i rejestrację rowerów przy Starostwie Pilskim oraz na Festyn w dniu 15 sierpnia 2017 r.
Marian Praczyk w imieniu Zarządów ROD podziękował Staroście Pilskiemu za przyznane środki oraz zaprosił na wystawę pilskich ROD pn. KORSO, która odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2017 roku na Placu Konstytucji 3 Maja w Pile.

Informacja ze spotkania także na stronie Starostwa - czytaj tutaj.

Iga Dmitroca
OZ PZD w Pile

Spotkanie ze Starostą Pilskim

Spotkanie Okręgowego Zarządu PZD w Pile z Burmistrzem Chodzieży.

W dniu 26 lipca 2016 roku odbyło się spotkanie Okręgowego Zarządu PZD w Pile oraz samorządów ROD Jordana i Drogowiec z Chodzieży z Burmistrzem Chodzieży Jackiem Gursz w sprawach problemów rodzinnych ogrodów działkowych miasta Chodzieży.
Okręgowy Zarząd PZD w Pile reprezentowali: Prezes Marian Praczyk, Wiceprezes Maria Fojt, Inspektor Iga Dmitroca. Zarząd ROD Jordana - Prezes Edward Laskowski oraz Wiceprezes ROD Drogowiec - Jarosław Górski.
Prezes OZPZD i Burmistrz Chodzieży omówili dotychczasowe działania podejmowane w celu uregulowania roszczenia osoby prawnej do gruntów ROD Drogowiec. W związku z kolejną rezygnacją osoby prawnej z propozycji Burmistrza Chodzieży zamiany gruntów ustalono dalsze działania zmierzające do uregulowania roszczenia do części gruntów ROD Drogowiec.
Omówiono również sprawę likwidacji części terenu ROD Jordana pod przystanek Komunikacji Miejskiej. Likwidacja realizowana jest zgodnie z przepisami PZD. Inwestycja ta jest realizowane przez Gminę ze środków Unii Europejskiej. Zarząd ROD zaproponował aby władze Gminy za teren pod przystanek przekazały grunty pod parking ogrodowy przylegające do ogrodu. Po przedstawieniu stanowiska w tej sprawie przez Burmistrza uznano, że w tej sprawie decyzja zostanie podjęta po zasięgnięciu opinii przez OZPZD w Krajowej Radzie PZD.

Maria Fojt
OZ PZD w Pile

Pilscy działkowcy na spotkaniu z władzami miasta.

19 lipca 2017 r. pilskich działkowców gościł Prezydent Miasta Piły Piotr Głowski. W spotkaniu ponadto udział wzięli: Krzysztof Szewc I Zastępca Prezydenta Miasta, Jerzy Mac Dyrektor Dróg i Zieleni, Wojciech Nosek Komendant Straży Miejskiej i Lidia Plewa z Wydziału Gospodarki Komunalnej. Działkowców reprezentowali: Marian Praczyk Prezes Okręgowego Zarządu PZD, Czesław Wiśniewski Przewodniczący Kolegium Prezesów i Prezes ROD „Za Parkiem”, Andrzej Kierzkowski członek Prezydium Okręgowego Zarządu PZD i Prezes ROD im. St. Staszica, Genowefa Chomont Prezes ROD „Gwda” i Łucjan Bartosch Prezes ROD „Wypoczynek”. To już drugie spotkanie w tym roku poświęcone problematyce pilskich ogrodów działkowych. Prezes OZ przestawił informację o aktualnej sytuacji w PZD, zapoznał z problemami i potrzebami ogrodów w Pile oraz podziękował Prezydentowi Miasta za delegowanie na walne zebrania sprawozdawcze do wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych swoich przedstawicieli.
W toku dyskusji poruszano między innymi sprawy związane z kosztami wywozu odpadów komunalnych, uporządkowaniem ulicy Paderewskiego, przystanku autobusowego przy ul. Koszalińskiej, konserwacją rowów melioracyjnych, dzików grasujących i powodujących szkody na terenie ROD im. St. Staszica.

W sprawie konserwacji rowów melioracyjnych przebiegających przez ogrody usytuowane w rejonie ul. Paderewskiego przekazano Prezydentowi apel Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych o wsparcie.
Prezes OZ poinformował, że coraz więcej rad miast i gmin przyjmuje uchwały, które umożliwią realizację zapisu w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych możliwości przekazywania dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego dla rozwoju ROD. W Wielkopolsce takie uchwały podjęły rady w Wyrzysku, Wronkach, Ujściu, Czarnkowie, Środzie Wlkp. i Ostrowie Wlkp.
Omówiono sprawy organizacyjne związane z wystawą „Korso”, która ma się odbyć 5 sierpnia 2017 r. na Placu Konstytucji 3 Maja pod patronatem Prezydenta Miasta.
Pan Prezydent Piotr Głowski i pozostali przedstawiciele władz miasta ustosunkowali się do przedstawionych tematów i możliwości ich realizacji.
Spotkanie przebiegło w miłej i rzeczowej atmosferze.

AK

VIII posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Pile.

W dniu 30 maja 2017 r. odbyło się VIII posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Pile z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD. Zebraniu przewodniczył Prezes OZ PZD Marian Praczyk.
Główne tematy posiedzenia dotyczyły aktualnej sytuacji w Związku w tym informacji z ostatniego posiedzenia KR PZD, przyjęcia zbiorczego bilansu z ROD za 2016 r. i zbiorczego preliminarza za 2017 r., roszczeń do gruntów ROD i podejmowanych działaniach przez OZ PZD, oceny walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2017 roku oraz spotkania z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w Pile w dniu 22 maja 2017 r.
Prezes OZ - Marian Praczyk przedstawił informację z XIII posiedzenia Krajowej Rady PZD, które odbyło się w dniu 24 maja br. i dotyczyło nowelizacji statutu PZD (czytaj tutaj), skarg i zażaleń dotyczących przestrzegania prawa w Związku i ogrodach (czytaj tutaj) oraz tegorocznych obchodów 120-lecia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich (czytaj tutaj). Krajowa Rada PZD powołała Honorowy Komitet Organizacyjny obchodów Jubileuszu 120-lecia ruchu ogrodnictwa działkowego w skład którego weszło trzech członków z naszego okręgu: Maria Fojt, Marian Praczyk i Zygmunt Czarny (czytaj tutaj).
Wiceprezes OZ – Maria Fojt rozwinęła temat dot. nowelizacji statutu PZD. Poinformowała, że potrzeba jego nowelizacji wynika ze zmian w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach. W związku z tą zmianą istnieje potrzeba inkorporacji niektórych z nich do przepisów związkowych. Nowelizacja statutu PZD zostanie poprzedzona szeroką konsultacją wewnątrzzwiązkową, a ostateczne wypracowanie propozycji zmian dokona specjalna 15-sto osobowa Komisja ds. nowelizacji Statutu PZD w skład której powołany został członek naszego Prezydium OZ Andrzej Kierzkowski (więcej czytaj tutaj) oraz (tutaj).
Okręgowy Zarząd PZD przyjął po przedstawieniu przez Główną Księgową Jadwigę Gańko zbiorcze sprawozdanie finansowe za 2016 rok oraz zbiorczy preliminarz ROD na 2017 rok. Uchwały finansowe przyjęto na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD.
Prezes OZ – Marian Praczyk zreferował temat dotyczących roszczeń do gruntów w 3 ROD : „Huty Szkła Ujście” w Ujściu, im. Sz. Wachowiaka w Wągrowcu i „Drogowiec" w Chodzieży oraz aktualny stan działań podejmowanych przez OZ.
Pracownik biura OZ – Iga Dymitroca przedstawiła ocenę walnych zebrań sprawozdawczych, które odbyły się w okręgu we wszystkich 83 rodzinnych ogrodach działkowych.
Informację ze spotkania z Rzecznikiem Praw Obywatelskich przedstawił Prezes OZ – Marian Praczyk. Spotkanie oceniono negatywnie z uwagi na uniemożliwienie nam przedstawienia problemów związanych w szczególności z atakami przeciwników naszego Związku, mediów, niektórych polityków i instytucji na działaczy samorządowych ROD i naszą ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Przebieg spotkania obrazuje poniższa informacja zatytułowana Działkowcy okręgu pilskiego na spotkaniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Uczestnicy posiedzenia wystosowali do RPO list, w którym ustosunkowali się do treści wystąpienia Rzecznika adresowanego do Adama Lipińskiego Pełnomocnika Rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania oraz zadali pytania, których nie mogli przedstawić na spotkaniu. Z treścią dokumentu można zapoznać się tutaj.
W toku dyskusji głos zabierali członkowie OZ: Henryk Koźlarek Prezes ROD „Zielony Zakątek” w Chodzieży, Zygmunt Czarny Prezes ROD „Słonecznik” w Trzciance, Tadeusz Truty Prezes ROD im. Wł. Sikorskiego w Pile, Adam Daszkowski Prezes ROD im. Powstańców Wlkp. w Chodzieży, Andrzej Kierzkowski Prezes ROD im. St. Staszica w Pile oraz Wojciech Urban Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Prezes ROD im. St. Staszica w Czarnkowie. W dyskusji poruszano problemy wynikające z przebiegu porządku obrad.

VIII posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Pile

Działkowcy okręgu pilskiego na spotkaniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

W dniu 22 maja 2017 r. w Pile gościł Rzecznik Praw Obywatelskich. W Sali Miejskiej Inwest Parku odbyła się otwarta konferencja na temat polityki senioralnej. Wśród zaproszonych gości byli nie tylko seniorzy, ale także parlamentarzyści, samorządowcy oraz działkowcy. Działkowców na spotkanie zaprosił senator RP Mieczysław Augustyn. Pan senator wcześniej obiecał takie spotkanie, by umożliwić działkowcom przedstawienie swoich problemów związanych w szczególności z atakami przeciwników naszego Związku, mediów, niektórych polityków i instytucji na działaczy samorządowych ROD i naszą ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Spotkanie zdominowane było głównym tematem dot. polityki senioralnej, stąd też na sprawy nas działkowców zabrakło czasu. Dwóch przedstawicieli Związku „usiłowało” zabrać głos lecz ich wypowiedzi zostały przerwane z uwagi na brak czasu.
Andrzej Kierzkowski członek Prezydium Okręgowego Zarządu PZD i Prezes ROD im. St. Staszica w Pile w swojej 3 minutowej wypowiedzi nawiązał do pisma Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 16 stycznia 2016 r. adresowane do Adama Lipińskiego Pełnomocnika Rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, w którym podważane są niektóre zapisy ustawy o rod oraz krytykowani działacze naszego Związku rzekomo utrudniający proces wyodrębniania ze struktur PZD. Zwrócił także uwagę na ujemne skutki dla działkowców dotyczące wniosku RPO dot. podjęcie działań legislacyjnych, czyli de facto nowelizacji ustawy o rod.
Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiadając stwierdził, że nie wiedział, że będą na tym spotkaniu działkowcy. Poinformował, że wpływają do niego skargi działkowców którzy nie zgadzają się z zapisami ustawy. Jego obowiązkiem jest zapytać Ministrów w poruszonych sprawach. Udzielił ogólnej odpowiedzi oraz zapewnił poparcie dla działkowców i działaczy naszego Związku przestrzegających ustawę o rod. Stwierdził, że ogród to nie miejsce do zamieszkiwania, ale wielu działkowców mieszka. Jest to obowiązek miast aby tych działkowców wysiedlić do godnych warunków. W sprawie reportaży w TVP szkalujących działaczy naszego Związku podejmował interwencję u Prezesa TVP broniąc Związek. Oświadczył również, że jest w stałym kontakcie z Prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim w sprawach dotyczących naszego stowarzyszenia.
Pani Maria Fojt Wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile w minutowym wystąpieniu stwierdziła, że uczestniczący w spotkaniu przedstawicie Zarządów ROD nie zgadzają się z odpowiedzią Rzecznika, gdyż na podstawie listu podpisanego przez 30 działkowców w większości nie przestrzegających ustawy w sprawie budowy altan, Rzecznik kieruje pismo do Ministrów sugerując zmianę ustawy o ROD. Zwróciła się z pytaniem do RPO - a co z 1 milionem działkowców co przestrzegają przepisów ustawy, posiadają pobudowane altany zgodnie z ustawą i w nich nie zamieszkują.
Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich oświadczył, że pytanie przyjął do wiadomości lecz nie udzielił odpowiedzi.
Po zakończeniu konferencji zawiedzeni działkowcy opuścili salę. Czekaliśmy na to spotkanie kilka miesięcy. Prezes OZ PZD na początku roku otrzymał pismo od Rzecznika Praw Obywatelskich i Senatora RP Mieczysława Augustyn, że Rzecznik spotka się z nami ale w terminie późniejszym.
Ze strony działkowców udział w spotkaniu wzięli Marian Praczyk Prezes, Maria Fojt Wiceprezes, Marian Ostaszewski sekretarz, Zygmunt Czarny, Andrzej Kierzkowski, Aleksander Manikowski i Adam Daszkowski - członkowie Prezydium OZ PZD w Pile, a także członkowie OZ PZD, Prezesi i członkowie samorządów ROD z „Zielony Zakątek”, Powstańców Wielkopolskich i 550- lecia Chodzieży , ROD „Belferek”, „Za Parkiem”, „Pod Lipami”, „Zalesie”, „Pieniążka”, 40-lecia WP, im. Waszkiewicza, „Na Skarpie”, „Malwa”, im. Sikorskiego, „Wypoczynek”, „Gwda” i „Kalinka” z Piły, ROD „Bratek” i „Kolejarz” z Krzyża Wlkp., „Słonecznik” i „Relaks” z Trzcianki, im. B. Chrobrego i „Borek” we Wronkach.
AK

 

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Delegacja pilskich działkowców na obchodach 72 rocznicy zakończenia II wojny światowej.

8 maja 1945 r. Niemcy podpisały bezwarunkową kapitulację, która zakończyła trwającą od 1 września 1939 r. wojnę w Europie. Nadal jednak toczyły się walki z Japonią na Dalekim Wschodzie. Dopiero jej kapitulacja - 2 września 1945 r. - była końcem II wojny światowej, która pochłonęła ponad 50 mln ofiar - poległych, zamordowanych i zmarłych w wyniku działań wojennych. W czasie II wojny światowej zginęło około 6 mln obywateli polskich. Szacuje się, że połowę z nich stanowili polscy Żydzi. Uroczystości w Pile odbyły się pod pomnikiem na Placu Zwycięstwa. Chwilą ciszy upamiętniono poległych na frontach II wojny światowej i ofiar obozów zagłady. Po odegraniu hymnu i wystąpieniach okolicznościowych delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Wśród delegacji pilskich władz, instytucji, organizacji, stowarzyszeń i szkół kwiaty złożyli oraz wystawili poczet sztandarowy pilscy działkowcy. Kwiaty pod pomnikiem złożyli Genowefa Chomont i Zbigniew Skręta z ROD „Gwda”. Poczet Sztandarowy reprezentowali Tadeusz Truty, Tadeusz Frankowski i Józef Treściński z ROD im. gen. Wł. Sikorskiego. Uroczystość zakończono odegraniem „Roty”.

72 rocznica zakończenia II wojny światowej w Pile

Pilscy działkowcy na uroczystych obchodach święta Konstytucji 3 Maja.

226 lat temu, 3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Uroczystości obchodów święta odbyły się przy pomniku Stanisława Staszica w Pile. Wśród delegacji pilskich władz, instytucji, organizacji, stowarzyszeń i szkół kwiaty złożyli oraz wystawili poczet sztandarowy pilscy działkowcy. Kwiaty pod pomnikiem złożyli Maria Fojt Wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD oraz Wiesława Kamińska, Wanda Wasiak i Piotr Paszek z ROD „Drzymały”. Poczet Sztandarowy reprezentowali Adam Pająk, Władysław Kowalski i Stanisław Pazior z ROD im. Marchlewskiego.

226 rocznica Konstytucji 3 Maja w Pile

Informacja finansowa dotycząca prowadzenia ROD.

Okręgowy Zarząd PZD w Pile przypomina, że najpóźniej do dnia 1 lipca 2017 r. zarządy ROD zobowiązane są przedstawić działkowcom informację finansową dotyczącą prowadzenia ROD za 2016 r. Wymóg ten wynika z art. 33 ust. 2-4 ustawy o ROD. Informacja finansowa ma zawierać dane o wpływach i wydatkach prowadzonego ROD w podziale na źródła pochodzenia i wydatkowane cele oraz zestawienie środków wpłacanych przez działkowców w podziale na wydatki na:

  • inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej;
  • opłaty na dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej;
  • ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne;
  • utrzymanie porządku i czystości;
  • zarządzanie ROD;
  • inne cele związane z prowadzeniem ROD.

Batalia o grunty Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Przemysława w Rogoźnie zakończona sukcesem.

4 czerwca 1986 r. ówczesny Naczelnik Miasta i Gminy w Rogoźnie przekazał teren na poszerzenie ogrodu działkowego. Od tego czasu PZD przekazany teren posiada w dobrej wierze. W 1994 roku stwierdzono, że na przekazanym gruncie znajduje się działka o powierzchni 1,2 ha, która jest własnością Obornickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Obornikach. 24 stycznia 1995 r. w wyniku rozprawy administracyjnej uzgodniono, że ówczesne władze Miasta i Gminy Rogoźno wykupią grunt, przekażą PZD w użytkowanie oraz zapewnią teren zastępczy dla OSM. 9 marca Wojewoda Pilski stwierdził nieważność decyzji dot. przekazania spornego terenu pod działki i zobowiązał miejscowy organ administracji samorządowej do wykonania zobowiązań przyjętych na rozprawie administracyjnej.
Podejmowane przez Okręgowy Zarząd PZD w Pile różnokierunkowe działania, mimo obietnic ówczesnych władz samorządowych nie doprowadziły do pozytywnych rozstrzygnięć. W kwietniu 2015 r. wyrokiem Sądu Rejonowego w Obornikach orzeczono opuszczenie gruntu i wydanie nieruchomości właścicielowi.
Pomimo wyroku sądowego Okręgowy Zarząd podjął dalsze działania i negocjacje z nowo wybranym Burmistrzem Rogoźna i Prezesem Obornickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Działania zakończyły się pomyślnie dla działkowców, bo 3 kwietnia 2017 roku Burmistrz Rogoźna podpisał z Obornicką Spółdzielnią Mieszkaniową akt notarialny na nabycie spornej działki. W podpisaniu umowy uczestniczyli: Roman Szuberski Burmistrz Rogoźna, Maria Pilarska Prezes i Przemysław Świderski członek Zarządu Obornickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, obecny był również Andrzej Skomurski Prezes ROD im. Przemysława w Rogoźnie.
Pan Burmistrz dotrzymał danego słowa i po 23 latach działkowcy mogą dalej spokojnie uprawiać swoje działki. Nie utracą prawa do 30 działek i nie utracą mienia, jakie na nich posiadają.
Okręgowy Zarząd PZD w Pile oraz działkowcy z ROD im. Przemysława w Rogoźnie składają serdeczne podziękowania Panu Romanowi Szuberskiemu Burmistrzowi Rogoźna, Panu Henrykowi Janusowi Przewodniczącemu i członkom Rady Miejskiej, Pani Marii Pilarskiej Prezes OSM w Obornikach oraz pozostałym, którzy przyczynili się do pozytywnego zakończenia sprawy.

Podpisanie aktu notarialnego - ROD "Przemysława" Rogoźno

W Okręgu Pilskim odbyło się już ponad 25% walnych zebrań sprawozdawczych.

W dniu 30 marca 2017 r. Prezydium OZ PZD w Pile dokonało oceny dotychczas obytych zebrań sprawozdawczych w ROD. Do 30 marca odbyło się 21 walnych zebrań co stanowi ponad 25% wszystkich ROD. Średnia frekwencja na zebraniach wyniosła 22% i utrzymała się na poziomie podobnym jak roku poprzednim. Wszystkie zebrania zostały obsłużone przez członków do obsługi walnych zebrań. Odbyte zebrania zostały przygotowane i przeprowadzone w zdecydowanej większości dobrze, zgodnie z obowiązującymi w PZD przepisami i udzielonymi na naradzie szkoleniowej wytycznymi dla Prezesów ROD, księgowych i przewodniczących komisji rewizyjnych.
Wśród zaproszonych gości w zebraniach uczestniczyli przedstawiciele samorządów w tym między innymi Starosta Pilski, Starosta Wągrowiecki, Burmistrz Wągrowca, Burmistrz Rogoźna, Burmistrz Wysokiej oraz przedstawiciele Policji i straży miejskiej.
W dyskusji dominowały tematy dotyczące bieżącego funkcjonowania ogrodów: odpady komunalne, niezagospodarowane działki, pogarszająca się infrastruktura ogrodów, możliwości dofinansowania ze strony lokalnych samorządów i in.
Na zebraniach wielu ROD przyjęte zostały stanowiska i stosowne listy dotyczące aktualnej sytuacji w PZD, choć jednocześnie zauważa się tendencję mniejszego zainteresowania.
Atmosfera podczas zebrań była przyjazna. Prezydium OZ pozytywnie ocenia przygotowanie walnych zebrań, jednak widzi potrzebę kontynuowania szkoleń szczególnie z nowymi Prezesami i członkami samorządów ogrodowych pełniących swoją funkcję pierwszą kadencję.

VII posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Pile.

W dniu 9 marca 2017 r. odbyło się VII posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Pile z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD. Głównymi tematami posiedzenia było podsumowanie działalności w 2016 roku oraz przyjęcie planu pracy, preliminarza finansowego i in. na rok 2017. Zebraniu przewodniczył Prezes OZ PZD Marian Praczyk.
Sprawozdanie Okręgowego Zarządu PZD z wykonania planu pracy za 2016 r. przedstawił Marian Ostaszewski Sekretarz OZ. W 2016 roku działania Okręgowego Zarządu PZD i jego Prezydium skierowane były na niezwykle ważne wydarzenia dla działkowców, ogrodów i Związku, związane z obroną naszej ustawy, regulacją stanu prawnego gruntów i roszczeniami do gruntów ROD, organizacją i przeprowadzeniem powszechnego przeglądu rod i działek oraz in. Dzięki bardzo dużej aktywności i zaangażowaniu zarządów ROD, członków Okręgowego Zarządu PZD, członków komisji statutowych OZ PZD i ROD oraz działkowców, wszystkie zadania zostały wykonane w pełni.
Wiceprezes OZ Maria Fojt przedstawiła dwa tematy: Aktualna sytuacja Związku, ROD i działkowców oraz Informacja nt. roszczeń do gruntów ROD i podejmowanych działań przez OZ PZD.
W ramach pierwszego tematu podkreślono, iż rok 2016 był kolejnym, w którym atakowano nasz Związek, podważano zapisy ustawy o rod oraz dyskredytowano działalność członków samorządów ogrodowych. Pierwszym organem, który podjął niczym nie uzasadniona walkę był Rzecznik Praw Obywatelskich. Kolejne nieprzyjazne działania to cykl reportaży i artykułów w TVP 1 i 2, TVN oraz Gazecie Wyborczej.
Roszczeniami do gruntów objęte są 4 rodzinne ogrody działkowe. Powierzchnia roszczeniowa to 2.1668 ha, na której usytuowanych jest 60 działek. Okręgowy Zarząd PZD prowadzi rozmowy z władzami samorządowymi, gdyż to one zobowiązały się przed działkowcami je uregulować.
Po przedstawieniu dokumentów sprawozdawczych oraz planu pracy i preliminarza na 2017 rok i in. Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Stanisław Lemieszka zapoznał z projektami uchwał i stanowiskiem, które w głosowaniu zostały przyjęte jednomyślnie.
W związku z rezygnacją z mandatu jednego z członków OZ do składu Okręgowego Zarządu PZD w Pile dokooptowano Panią Barbarę Nowicką z ROD im. W. Witosa w Krajence.
Uczestnicy zebrania przyjęli Stanowisko członków Okręgowego Zarządu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w Pile z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wyemitowanego w dniu 14 lutego 2017 r. w TVP2 w programie „Magazyn Ekspresu Reporterów” reportażu pt. „Działkowa Wojna”. Czytaj więcej.
W toku dyskusji uczestnicy posiedzenia z wielką troską wypowiadali się o konieczności zachowania jedności PZD. W obliczu coraz to nowych ataków medialnych na nasz Związek, podnoszono konieczność podejmowania zdecydowanych działań mających na celu dementowanie nieprawdziwych i obraźliwych informacji o naszej organizacji i jej działaczach. Ponadto podnoszono konieczność zintensyfikowania działań mających na celu uregulowanie stanu prawnego gruntów, na których posadowione są ROD.

Posiedzenie OZ 9.03.2017

72. rocznica powrotu Piły do Macierzy.


Z tej okazji w dniu 14 lutego 2017 r. pod pomnikiem na Pl. Zwycięstwa obchodzono 72 rocznicę powrotu Piły do Macierzy. Wśród delegacji pilskich władz, instytucji, organizacji, stowarzyszeń i szkół kwiaty złożyli oraz wystawili poczet sztandarowy pilscy działkowcy. Poczet sztandarowy reprezentowali Stanisław Smoguła, Tadeusz Rajewski i Witold Borrmann z ROD „Kolejarz”. Kwiaty pod pomnikiem złożyli Marian Praczyk Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile, Wiśniewski Czesław z ROD „Za Parkiem” oraz Piątek Gabriela i Krzysztof Królikiewicz z ROD „Na Skarpie”.

72 rocznica powrotu Piły do Macierzy

Narady szkoleniowe w okręgu pilskim.

24 stycznia 2017 r. w okręgu pilskim rozpoczęto cykl narad szkoleniowych. W szkoleniach uczestniczyli prezesi ROD, przewodniczący komisji rewizyjnych ROD, księgowi i inni członkowie samorządów ogrodowych. Przeprowadzono 5 szkoleń: Chodzież, Czarnków, Złotów, Wągrowiec i ostatnie 1 lutego 2017 r. w Pile, w których uczestniczyło łącznie 236 osób. Tematyka narad szkoleniowych dotyczyła przygotowania i przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych oraz aktualnej sytuacji w ROD i PZD. Szkolenia prowadzili: Marian Praczyk Prezes OZ, Maria Fojt Wiceprezes OZ, Wojciech Urban Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD, Jadwiga Gańko Główna Księgowa OZ oraz Andrzej Kierzkowski członek Prezydium OZ.

Narady szkoleniowe w okręgu pilskim

Porady prawne dla działkowców okręgu pilskiego.

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Pile informuje, że od dnia 1 lutego 2017 r. w każdy poniedziałek i środę bezpośrednio lub telefonicznie będzie udzielał porad w zakresie interpretacji przepisów związkowych, członkostwa w PZD, warunków dzierżawienia działek przez działkowców i in. Czytaj więcej.

[pobierz] 0.2 MB Porady prawne

Pismo Prezesa OZ PZD w Pile z dnia 26 stycznia 2017 r.

Spotkanie działkowców ze Starostą Pilskim.

19 stycznia 2017 r. działkowcy z Piły spotkali się z Eligiuszem Komarowskim Starostą Pilskim. Działkowców reprezentowali: Marian Praczyk Prezes OZ, Marian Ostaszewski Sekretarz Prezydium OZ i Prezes ROD „Kalinka”, Czesław Wiśniewski Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD powiatu pilskiego i Prezes ROD „Za Parkiem”, Genowefa Chomont Prezes ROD „Gwda”, Tadeusz Truty Prezes ROD im. gen. Władysława Sikorskiego, Ryszard Grzelak Prezes ROD „Malwa” i Andrzej Kierzkowski Prezes ROD im. Stanisława Staszica.
Spotkanie poświęcone było omówieniem współpracy w 2017 roku i możliwości wsparcia w realizacji programów przez ogrody. Wśród poruszanych tematów omawiano m.in. sprawę konserwacji rowów melioracyjnych przebiegających przez kompleks ogrodów usytuowanych w rejonie ul. Paderewskiego w Pile, zwrotu do Skarbu Państwa niewykorzystanego terenu około 40 ha w ROD 40 Lecia WP w Pile, wykonania opłotowania po częściowej likwidacji ROD im. Wł. Sikorskiego w Pile i in.
Po dyskusji Starosta Pilski E. Komarowski zaprosił działkowców na kolejne spotkanie w pierwszej połowie lutego na którym przedstawi możliwości udzielenia wsparcia w rozwiązanie poruszanych problemów.
Spotkanie przebiegało w miłej i rzeczowej atmosferze.

Przedstawiciele Okręgowego Zarządu PZD i ROD w Pile spotkali się z Przewodniczącym PRGOK Zygmuntem Jasieckim.


5 stycznia 2017 r. doszło do spotkania przedstawicieli działkowców z Zygmuntem Jasieckim Przewodniczącym Zarządu Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Ze strony działkowców w spotkaniu uczestniczyli Marian Praczyk Prezes Okręgowego Zarządu PZD, Marian Ostaszewski Sekretarz Prezydium OZ i Prezes ROD „Kalinka”, Czesław Wiśniewski Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD powiatu pilskiego i Prezes ROD „Za Parkiem”, Tadeusz Truty Prezes ROD im. gen. Władysława Sikorskiego, Ryszard Grzelak Prezes ROD „Malwa” i Andrzej Kierzkowski Prezes ROD im. Stanisława Staszica.
Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi tworzy 14 gmin i miast na terenie których usytuowanych jest 42 czyli ponad połowa Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Okręgu Pilskim.
Celem spotkania była ocena dotychczasowej działalności PRGOK w zakresie obierania odpadów komunalnych z ogrodów oraz ukierunkowanie dalszej współpracy w tym zakresie. W toku dyskusji poruszano problemy związane z segregacją odpadów, częstotliwością ich odbioru, wywozem odpadów wielkogabarytowych. Szczególną uwagę zwrócono na działania edukacyjne między innymi poprzez dystrybucję ulotek oraz spotkania przedstawicieli PRGOK z działkowcami podczas zebrań sprawozdawczych w ROD.
Przekazane uwagi i problemy związane z wywozem odpadów komunalnych z terenu ROD zostaną przekazane przez Przewodniczącego Zygmunta Jasieckiego na najbliższym posiedzeniach Zarządu oraz Zgromadzeniu Związku, a o ich wyniku poinformuje przedstawicieli działkowców podczas kolejnego spotkania.

Przedstawiciele pilskich działkowców na spotkaniu u Prezydenta Miasta.

4 stycznia 2017 r. przedstawiciele pilskich działkowców spotkali się z Prezydentem Miasta. W spotkaniu uczestniczyli Piotr Głowski Prezydent Piły, Danuta Nowak-Bogusławska Kierownik Biura Prezydenta, Marian Praczyk Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile, Czesław Wiśniewski Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD powiatu pilskiego i Prezes ROD „Za Parkiem”, Tadeusz Truty Prezes ROD im. gen. Władysława Sikorskiego, Ryszard Grzelak Prezes ROD „Malwa” i Andrzej Kierzkowski Prezes ROD im. Stanisława Staszica. Spotkanie poświęcone było omówieniem współpracy w 2017 roku i możliwości wsparcia w realizacji programów przez ogrody ze strony władz samorządowych.
Ustalono, że tegoroczna wystawa plonów i kwiatów KORSO odbędzie się w dniu 5 sierpnia na Pl. Konstytucji 3 Maja pod patronatem Prezydenta Miasta. W toku dyskusji poruszono szereg innych spraw i problemów w tym między innymi wykonanie i posadowienie tablic informacyjno-edukacyjnych wzdłuż ulicy Paderewskiego, możliwości wykonania zlewni na nieczystości, konserwację rowów melioracyjnych, przeciwdziałaniu szkód wyrządzonych przez bobry, odbioru odpadów wielkogabarytowych z ogrodów, wsparcia przy budowie gniazd śmietnikowe w ogrodach, wykonania przystanku autobusowego przy ul. Koszalińskiej i inne. Prezydent Piotr Głowski po wysłuchaniu poruszanych spraw i dyskusji oświadczył, że przy realizacji niektórych udzieli wsparcia, a szczegóły przekaże po spotkaniu z Dyrektorem Zarządem Dróg i Zieleni w Pile. Jednak wsparcie w niektórych przedstawionych sprawach pozostaje w gestii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze.

VI uroczyste posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Pile.

W dniu 17 grudnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Pile z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Prezesów ROD Okręgu Pilskiego i zasłużonych działaczy PZD. Z zaproszonych gości przybyli: Zdzisław Śliwa Wiceprezes PZD i Prezes OZ PZD w Poznaniu, Mieczysław Augustyn senator RP, Eligiusz Komarowski Starosta Pilski, Tadeusz Teterus Starosta Czarnkowsko – Trzcianecki oraz Ewelina Szulc z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wągrowcu. Obradom przewodniczył Marian Praczyk Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile.

 

Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru Okręgowego Zarządu PZD i odegraniem hymnu działkowców.

Prezes OZ Marian Praczyk – Przedstawił w skrócie historię ogrodnictwa działkowego począwszy od najstarszego ogrodu działkowego „Kąpiele Słoneczne” w Grudziądzu oraz informację o powstaniu i rozwoju ogrodów w naszym okręgu. Od tego czasy minęło już niespełna 120 lat. Na I Zjeździe delegatów pilskich w skład Prezydium Krajowej Rady wybrana została nasza koleżanka uczestnicząca w dzisiejszych obradach Krystyna Nieżychowska. Przywołał także działaczy, którym nie było dane doczekać naszego jubileuszu. Ich pamięć uczczono minutą ciszy. W okresie 35 lecia wiele było zawirowań wokół rodzinnych ogrodów działkowych i Związku, ale dzięki jedności w ogrodach i w Związku obroniliśmy się. Na podstawie naszego projektu obywatelskiego uchwalono długo oczekiwaną nową ustawę o ROD. Wyrazy podziękowania skierował do władz samorządowych za wsparcie w okresie walki o kształt nowej ustawy oraz bieżące wspieranie rodzinnych ogrodów działkowych.

Wiceprezes OZ Maria Fojt – Przedstawiła aktualną sytuację Związku i ogrodów. Nawiązała do wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, który w piśmie z 18 sierpnia 2016 r. adresowanym do Prezesa Krajowej Rady PZD zgłosił zastrzeżenia do postanowień statutu PZD. Poinformowała o reportażach i artykułach w ogólnopolskich mediach szkalujących dobre imię samorządów ROD i PZD w tym reportaże w „Magazynie śledczym” Anity Gargas wyemitowanym w TVP 1, programie TVN „Uwaga po uwadze” i artykule w Gazecie Wyborczej pt. „Ruch oporu na działkach”. Zwróciła się z apelem do uczestników, działkowców i działaczy samorządowych w obronie praw działkowców, rodzinnych ogrodów działkowych oraz PZD.

Senator RP Mieczysław Augustyn – Podkreślił znaczenie działaczy społecznych i Związku, którzy poświęcają swój czas, wysiłek i cierpliwość na rzecz działkowców. To działacze stanowią organizację, a ich praca przyczynia się do harmonijnego rozwoju ogrodów. Spotkał się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, który przyjął sugestię, że jak będzie w Pile w pierwszej połowie stycznia to spotka się z przedstawicielami ogrodów działkowych. W sprawie programów szkalujących członków samorządów ROD i PZD oświadczył, że zanim nastąpi atak przygotowuje się przedpole. Wyemitowane programy nie są przypadkowe. Obawia się, że to dopiero początek. Tak jak próbuje się uporządkować działania opozycji, będzie się chciało uporządkować działania PZD. Na zakończenie złożył życzenia i wręczył Wiceprezes OZ M. Fojt kwiaty, a Prezesowi OZ M. Praczykowi list gratulacyjny. Czytaj tutaj.

[pobierz] 2.6 MB

List gratulacyjny od Senatora RP Mieczysława Augustyna.

Starosta Pilski Eligiusz Komarowski – w swoim wystąpieniu powiedział między innymi: Od kilku miesięcy jestem działkowcem. Jesteśmy zorganizowaną grupą. Reprezentujecie walory przyrodnicze i ekologiczne ale jesteście przede wszystkim działaczami społecznymi. Wśród działkowców dostrzegam wielu przedstawicieli samorządów i różnych grup działania. Dbacie o nasz region i godnie go reprezentujecie. Z okazji 35-lecia PZD oraz zbliżających się świąt złożył życzenia, wręczył Wiceprezes OZ M. Fojt kwiaty, a Prezesowi OZ M. Praczykowi pamiątkowy grawerton – czytaj tutaj.

[pobierz] 3.2 MB

Grawerton z życzeniami od Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego.

Wiceprezes PZD i Prezes OZ PZD w Poznaniu Zdzisław Śliwa – W swoim wystąpieniu nawiązał do wspólnych spotkań i podejmowanych przedsięwzięć z naszym okręgiem w obronie działkowców i Związku oraz w sprawie pozyskiwania funduszy. Przedstawił problemy w ogrodach okręgu poznańskiego, które sprowadzają się przede wszystkich do zamieszkiwania w altanach, często pobudowanych niezgodnie z prawem budowlanym, a nawet do prowadzenia działalności gospodarczej w rodzinnych ogrodach działkowych. W Poznaniu powstał swoisty ośrodek buntu przeciwko PZD, a jego nieliczni uczestnicy, często w przeszłości działacze PZD wykluczeni za łamanie prawa i statutu PZD, usiłują wszelkimi sposobami wpłynąć na zmianę naszej ustawy. Jako pozytywny element wskazał na coraz większą świadomość działkowców, którzy dostrzegają, że nieprzestrzeganie naszego prawa stwarza coraz więcej problemów i kłopotów w funkcjonowaniu i zarządzaniu ROD. Podkreślił znaczenie współpracy ROD z samorządami. Przekazał życzenia od Prezesa PZD Eugeniusza Konradckiego i złożył życzenia uczestnikom i działkowcom naszego okręgu.

Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki Tadeusz Teterus – swoje wystąpienie rozpoczął słowami: Moi Prezesi (ROD) powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, moi Prezesi okręgu pilskiego, szanowni działkowcy. Dlaczego moi? Dlatego gdyż utożsamiam się z działkowcami poprzez działalność samorządową, ale także cała Rada Powiatu, burmistrzowie i wójtowie stoją razem z działkowcami obok siebie. To wielki zaszczyt mówić z tego miejsca o Jubileuszu. 35 lat to trudna droga do Jubileuszu, 35 lat walki o godność, o działki, o byt. Te 35 lat to święto niezależności, samorządności i samodzielności ogrodów działkowych. Polski Związek Działkowców jest gwarantem istnienia ogrodów i powinniśmy to my wszyscy szanować. Kończąc swoje wystąpienie przekazał życzenia i wręczył Prezesowi OZ pamiątkowy grawerton – czytaj tutaj. Złożył także życzenia w imieniu posła na Sejm RP Krzysztofa Paszyka i przekazał list gratulacyjny – czytaj tutaj.

[pobierz] 3.0 MB

Grawerton z życzeniami od Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego Tadeusza Tetrusa.

[pobierz] 0.5 MB

List gratulacyjny od Posła na Sejm RP Krzysztofa Paszyka.

 

Pani Ewelina Szulc w imieniu Starosty Wągrowieckiego Tomasza Kranca odczytała życzenia i przekazała list gratulacyjny od przedstawicieli władz powiatu wągrowieckiego – czytaj tutaj.

[pobierz] 2.4 MB

List gratulacyjny od władz powiatu wągrowieckiego.

Krystyna Nieżychowska – nawiązała do okresu kiedy przez 16 lat pracowała w Okręgowym Zarządzie PZD i 4 lata w Krajowej Radzie PZD. Wszystkim działaczom życzyła wytrwałości w walce o utrzymanie praw działkowców i stwierdziła, że Związek na pewno się obroni.

 

Edward Laskowski Prezes ROD „Jordana” w Chodzieży odczytał życzenia i przekazał list gratulacyjny od Starosty Chodzieskiego Juliana Hermaszczuka – czytaj tutaj.

[pobierz] 0.4 MB

List gratulacyjnynod Starosty Chodzieskiego Juliana Hermaszczuka.

Zygmunt Czarny radny Rady Miejskiej Trzcianki, Prezes ROD „Słonecznik” w Trzciance i członek Prezydium OZ odczytał życzenia i przekazał list gratulacyjny od Burmistrza Trzcianki Krzysztofa Czarneckiego – czytaj tutaj. W swoim referacie przedstawił rys historyczny okresu 35 lat PZD, w którym przedstawił między innymi znaczenie Związku oraz naszej jedności w walce i obronie praw działkowców.

[pobierz] 0.6 MB

List gratulacyjny od Burmistrza Trzcianki Krzysztofa Czarneckiego.

Elżbieta Thomas Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. i Sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD – Złożyła podziękowanie Prezesowi, Wiceprezes i całemu Okręgowemu Zarządowi PZD za wkład pracy. Stwierdziła, że warto walczyć bo wówczas odnosi się sukcesy. Wyrazy podziękowania przekazała Prezesom oraz członkom samorządów ogrodowych ROD. Jako Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. podziękowała władzom miasta, a także w ich imieniu z okazji Jubileuszu 35 lecia PZD złożyła życzenia.

Wojciech Urban Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD i Prezes ROD im. St. Staszica w Czarnkowie odczytał i przekazał list gratulacyjny od Marii Małgorzaty Janyski posłanki na Sejm RP – czytaj tutaj oraz przekazał życzenia od Burmistrza Czarnkowa Franciszka Strugały.
Odczytano list gratulacyjny od Grzegorza Piechowiaka posła na Sejm RP – czytaj tutaj.

[pobierz] 2.7 MB

List gratulacyjny od Posłanki na Sejm RP Marii Małgorzaty Janyski.

[pobierz] 0.6 MB

List gratulacyjny od Posła na Sejm RP Grzegorza Piechowiaka.

Aleksander Manikowski - Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił dwa stanowiska i apel. Dokumenty zostały przyjęte przez uczestników nadzwyczajnego zebrania poprzez głosowanie i złożenie podpisów:
• Stanowisko uczestników nadzwyczajnego zebrania członków Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców, Prezesów ROD Okręgu Pilskiego i zasłużonych działaczy PZD w dniu 17 grudnia 2016 r. w sprawie zastrzeżeń do postanowień statutu PZD zgłoszonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Czytaj tutaj.
• Stanowisko uczestników nadzwyczajnego zebrania członków Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców, Prezesów ROD Okręgu Pilskiego i zasłużonych działaczy PZD w dniu 17 grudnia 2016 r. w sprawie szkalowania w ogólnopolskich mediach dobrego imienia samorządów ROD i Polskiego Związku Działkowców. Czytaj tutaj.
• Apel Okręgowego Zarządu PZD w Pile z dnia 17 grudnia 2016 r. do działkowców, Zarządów i Komisji Rewizyjnych ROD Okręgu Pilskiego w obronie praw działkowców, rodzinnych ogrodów działkowych oraz PZD. Czytaj tutaj.

Z okazji Jubileuszu 35-lecia PZD 70 zasłużonym działkowcom wręczono dyplomy Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców.
Na zakończenie uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia świąteczne i połamali się opłatkiem.
KA.

Uroczyste posiedzenie OZ 17.12.2016 r.
Uroczyste posiedzenie OZ 17.12.2016 r

Szkolenia dla Prezesów i członków Zarządów ROD w Okręgu Pilskim.

W okresie 5 – 24 listopada 2016 Okręgowy Zarząd PZD w Pile zorganizował szkolenia dla Prezesów i członków Zarządów ROD. Zajęcia odbywały się w 9 grupach: we Wronkach, Rogoźnie, Czarnkowie, Chodzieży, Trzciance, Wągrowcu i dwa szkolenia w Pile. Szkolenie obejmowało następujące tematy:
• Prawo do działki, a członkostwo w PZD.
• Wygaśnięcie prawa do działki, a ustanie członkostwa w PZD.
• Składka członkowska i opłaty ogrodowe.
• Zadania Zarządu ROD w zarządzaniu ogrodem.
• Walne zebrania.
• Inne wybrane zagadnienia ze Statutu PZD i regulaminu ROD.
Dla uczestników zajęć przygotowano zestawy i wzory dokumentów. W szkoleniu uczestniczyło łącznie 178 osób z 75 ROD. Wykłady prowadził mgr Andrzej Kierzkowski członek Prezydium OZ i SSI.

KA

Szkolenia w Okręgu Pilskim

Działkowcy Okręgu Pilskiego na uroczystościach Święta Niepodległości.

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową. Po ponad 120 latach Polska odzyskiwała niepodległość.
Działkowcy okręgu pilskiego licznie uczestniczyli w obchodach Święta Niepodległości składając w miejscach upamiętnień wiązanki kwiatów oraz wystawiając poczet sztandarowy Okręgowego Zarządu PZD.
W Pile poczet sztandarowy reprezentowali: Józef Barcz z ROD „Za Parkiem”, Tadeusz Frankowski z ROD „Sikorskiego” i Jan Deręgowski z ROD „Malwa. Wiązankę kwiatów złożyli: Marian Praczyk Prezes OZ, Maria Fojt Wiceprezes OZ oraz Prezesi Czesław Wiśniewski z ROD „Za Parkiem”, Tadeusz Truty z ROD im. Sikorskiego i Ryszard Grzelak z ROD „Malwa.
W Trzciance poczet sztandarowy reprezentowali: Marek Ratajczak z ROD „Słonecznik”, Henryk Małecki i Bogdan Papaj z ROD „Relaks”. Wiązankę kwiatów złożyli: Marian Praczyk Prezes OZ oraz Prezesi Andrzej Bąkorowski z ROD „Relaks” i Zygmunt Czarny z ROD „Słonecznik”.
W Chodzieży wiązanki kwiatów składali: Prezesi Henryk Koźlarek z ROD „Zielony Zakątek”, Adam Daszkowski z ROD „Powstańców Wlkp.”, Halina Laskowska z ROD „550-lecia m. Chodzieży”, Marian Bogucki z ROD „Bratek” oraz Helena Frąckowiak i Anna Filip z ROD „Powstańców Wlkp.”
W Rogoźnie wiązanki kwiatów złożyli: z ROD im. J. Słowackiego – Jarosław Nowak, Irena Bartoszek i Florian Jezierski, z ROD im. Marcinkowskiego – Katarzyna Szuberska, Janusz Staszyński, Maciej Boszacki, z ROD „Czerwony Mak” Ryszard Pawlak Prezes, Jan Fundamencki i Wojciech Bartkowiak, z ROD im. Przemysława – Grażyna Sierakowska.
W Czarnkowie wspólną wiązankę kwiatów złożyli: z ROD im. St. Staszica - Wojciech Urban Prezes, z ROD „Kolejarz” - Władysław Górski Prezes oraz z ROD „Janka z Czarnkowa” – Sebastian Frankowski i Jan Karniszewski.
W Krzyżu Wlkp. wiązankę kwiatów złożyli: Stanisław Lemieszka Prezes ROD „Kolejarz” i Andrzej Hellak Prezes ROD „Bratek”.
W Gołańczy kwiaty złożyli: Ryszard Rykała Prezes, Rafał Romel i Aleksander Kempczyński z ROD im. K. Libelta.
W Łobżenicy kwiaty złożyli: Robert Mrotek Prezes i Mieczysław Różyński z ROD im. T. Kościuszki.
KA

 

Święto Niepodległości - Piła
Święto Niepodległości Chodzież i Łobżenica

Spotkanie informacyjne ws. możliwości pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje w ROD.

W dniu 17 października 2016 r. w Sali Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach odbyło się spotkanie informacyjne ws. możliwości pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Zaproszenie na spotkanie organizowane z inicjatywy Posła na Sejm RP Krzysztofa Paszyka oraz Prezesów Okręgowych Zarządów w Pile Mariana Praczyka i w Poznaniu Zdzisława Śliwy przesłano do Prezesów ROD okręgu pilskiego i poznańskiego.

Spotkanie otworzył poseł Krzysztof Paszyk, który powitał Prezesów OZ, Marię Fojt Przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD i Wiceprezes okręgu pilskiego, prezesów i przedstawicieli ROD oraz Marka Baumgarta Zastępcę Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Konrada Wojciechowskiego Zastępcę Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wlkp. w Poznaniu, Irenę Wojciechowską Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Puszcza Notecka reprezentującą Lokalną Grupę Działania i Piotra Waszczyka Zastępcę Burmistrza Obornik.

Prezes okręgu pilskiego Marian Praczyk - w swoim wystąpieniu zapoznał z aktualną sytuacją w PZD oraz przedstawił problemy i potrzeby występujące w naszych ogrodach. Wymienił między innymi potrzeby inwestycje w zakresie konserwacji i modernizacji cieków wodnych i rowów przebiegających przez ogrody działkowe, modernizacji sieci elektrycznej i kosztownej wymiany przestarzałych transformatorów w ogrodach oraz potrzeby dofinansowania innych elementów infrastruktury ogrodowej. Zwrócił uwagę na problemy i koszty związane z wywozem odpadów komunalnych, szkody wyrządzane przez bobry i inną zwierzynę oraz problem zamieszkiwania na działkach. Podkreślił coraz bardziej widoczną pomoc ze stron władz samorządowych szczególnie w tych gminach, w których radni przyjęli uchwały w celu możliwości realizacji art. 17 ustawy rod dot. udzielania dotacji celowych.

Marek Baumgart Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - przedstawił informację o działalności WFOŚiGW oraz ustosunkował się do możliwości udzielenia wsparcia dla ROD. Te możliwości dla ogrodów są bardzo ograniczone, a dotyczą w szczególności dofinansowania wspólnego z władzami samorządowymi demontażu i transportu elementów z eternitu. Ponadto istnieje możliwość uzyskania niskooprocentowanej pożyczki z możliwością 10% umorzenia na modernizację sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków. Nie można natomiast uzyskać wsparcia na inwestycje w zakresie sieci energetycznej i melioracji. Można natomiast uzyskać dotację na przedsięwzięcia dotyczące edukacji ekologicznej o charakterze lokalnym np. zaopatrzenie w pojemniki na odpady komunalne, tablice na informacje ekologiczne, ścieżki ekologiczne itp. Do dnia 3 listopada 2016 r. można składać wnioski o dofinansowanie. Szczegóły na stronie tutaj.

Konrad Wojciechowski Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wlkp. w Poznaniu – przedstawił sprawy związane z promocją i wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020, a strategie działania określają lokalne środowiska w ramach Lokalnych Grup Działania.

Irena Wojciechowska Lokalna Grupa Działania Puszcza Notecka – poinformowała, że na terenie wielkopolski działa ponad 30 Lokalnych Grup Działania (czytaj tutaj). LGD przygotowują Lokalną Strategię Rozwoju i mogą korzystać ze środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Beneficjentami tych środków mogą być także, choć w ograniczonym zakresie ROD.

Na zakończenie spotkania głos zabrał Zdzisław Śliwa prezes okręgu poznańskiego, który podsumował spotkanie i zwrócił się do Prezesów ROD o podjęcie inicjatywy celem skorzystania z przedstawionych dzisiaj możliwości w zakresie pozyskania środków finansowych. Podziękował posłowi Krzysztofowi Paszykowi za zorganizowanie spotkania, prelegentom i wszystkim uczestnikom za udział.
AK

Spotkanie informacyjne w Obornikach

Posiedzenie Kolegium Prezesów w Pile.

W dniu 11 października 2016 r. w świetlicy Domu Działkowca w ROD „Za Parkiem” odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów powiatu pilskiego. Posiedzeniu przewodniczył Czesław Wiśniewski Przewodniczący Kolegium. W zebraniu uczestniczyli prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Piły, Marian Praczyk Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile oraz zaproszeni goście kom. Andrzej Latosiński Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i dzielnicowi z KPP w Pile, w których rejonie działania mieszczą się ROD, Agnieszka Ślęzak z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile, Jakub Jarecki ze Straży Miejskiej w Pile oraz Grzegorz Supron Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania Krajna Nad Notecią.
Głównym tematami spotkania było: zabezpieczenie rodzinnych ogrodów działkowych przed włamaniami i kradzieżami w okresie jesienno-zimowym, zamieszkiwanie na terenie ogrodów i pomoc dla tych osób, odpady komunalne pozostawiane między innymi przez działkowców poza ogrodami.
W toku dyskusji prezesi ROD poruszali sprawy związane z kradzieżami, włamaniami i niszczeniem mienia w ogrodach, a Policjanci przypomnieli kilka podstawowych zasad jak zabezpieczyć działkę przed włamaniem. Prezes OZ w swoim wystąpieniu poinformował, że w 7 pilskich ogrodach, w 9 altanach zamieszkuje 17 osób. Zamieszkiwane w altanach osoby, są objęte pomocą MOPS, a Zarządy ROD współpracują w tym zakresie z właściwymi służbami.
Na zakończenie spotkania Grzegorz Supron z LGD Krajna Nad Notecią poinformował o możliwości pozyskiwania środków na dofinansowanie w ramach grantów na składane projekty oraz kto może zostać ich beneficjentem.
AK

Kolegium Prezesów w Pile

Przedstawiciele OZ PZD i Prezesi ROD miasta Wronek na Sesji RMiG Wronki.

W dniu 29 września 2016 roku w Sesji Rady Miasta i Gminy Wronki na zaproszenie Przewodniczącego Rady MiG Sławomira Śniegowskiego uczestniczyli : Marian Praczyk Prezes OZ PZD, Maria Fojt Wiceprezes OZ PZD w Pile oraz Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych miasta Wronek.
Prezes OZ w swoim wystąpieniu na Sesji RM odniósł się do bardzo dobrej współpracy Zarządów ROD i Okręgowego Zarządu PZD z władzami samorządowymi Wronek. Podziękował Przewodniczącemu i Radnym oraz Burmistrzowi za przyjęcie uchwały, która umożliwia udzielenie dotacji rodzinnym ogrodom działkowym. Dzięki tej uchwale już w bieżącym roku Burmistrz Wronek rozpatrzył wnioski i przyznał dotacje dla ROD miasta Wronek na dofinansowanie remontów infrastruktury ROD. Następnie Prezes OZ PZD wręczył odznakę "Za Zasługi Dla Polskiego Związku Działkowców" - Burmistrzowi Wronek Mirosławowi Wieczór, którą przyznało Prezydium Krajowej Rady PZD na wniosek wszystkich Zarządów ROD miasta Wronek oraz Okręgowego Zarządu PZD.
Burmistrz w swoim wystąpieniu podziękował za wyróżnienie. Stwierdził, że bardzo docenia współpracę z rodzinnymi ogrodami działkowymi oraz z okręgowym zarządem PZD. Dodał, że bez zrozumienia Związku - Gmina nie rozwijałaby się. Skierował podziękowanie za wyróżnienie go dla wszystkich rodzin działkowych Wronek. Okręgowemu Zarządowi PZD i Prezesom ROD za świetną i modelową współpracę.
Przewodniczący Rady MiG Sławomir Śniegowski w swoim wystąpieniu zapewnił, że Rada będzie również dobrze współpracowała z działkowcami, zarządami ogrodów i okręgowym zarządem.
Prezesi ROD miasta Wronek za dotychczasową współpracę podziękowali wręczając Przewodniczącemu RMiG oraz Burmistrzowi bukiety z kwiatów ogrodowych.

M.F

Działkowcy na Sesji RMiG Wronki

V Posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Pile.

W dniu 28 września 2016 r. z udziałem Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD odbyło się V posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Pile. Zebraniu przewodniczył Marian Praczyk Prezes OZ. W przyjętym porządku obrad dominowały trzy tematy: interpelacje poselskie w sprawie ustawy o rod oraz wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, ocena wyników powszechnego przeglądu ROD i działek oraz ocena obchodów „Dni Działkowca” w ROD i OZ PZD, jubileuszy i imprez okolicznościowych w 2016 r.

Temat interpelacji poselskich i wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich zreferowała Maria Fojt Wiceprezes OZ. W swoim wystąpieniu poinformowała o następujących interpelacjach:
• W sprawie gospodarki odpadami - posłów Wojciecha Szaramy i Stanisława Lamczyka.
• W sprawie meldowania w ROD – posłów Tomasza Szymańskiego i Maksa Kraczkowskiego.
• W sprawie osób eksmitowanych z ROD – posłanki Krystyny Sibińskiej.
• W sprawie bezdomnych dzieci w Polsce – posłów Adama Ołdakowskiego, Jacka Wilka i Jerzego Małeckiego.
• W sprawie opłaty audiowizualnej – posłanki Krystyny Sibińskiej.
Szczegółowo zostały zreferowane dwa tematy:
• Interpelacja poselska posłów Barbary Małeckiej – Libery i Tomasza Cimoszewicza zmierzające do zmiany niektórych rozwiązań w ustawie o ROD z 2013 r.
• List Rzecznika Praw Obywatelskich do Prezesa PZD w sprawie zastrzeżeń do Statutu PZD.

Uczestnicy posiedzenia po zapoznaniu się z dokumentami i wysłuchaniu informacji wyrazili sprzeciw i dezaprobatę. Przyjęto w głosowaniu i przez podpisanie dwa stanowiska:
• Stanowisko Okręgowego Zarządu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w sprawie interpelacji poselskich posłów Beaty Małeckiej-Libery i Tomasza Cimoszewicza – czytaj tutaj.
• Stanowisko Okręgowego Zarządu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w sprawie zastrzeżeń do postanowień Statutu PZD zgłoszonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich – czytaj tutaj.

Kolejny temat dotyczący przeprowadzonych przeglądów ROD i działek zreferowała również M. Fojt.
Przeglądem objęto wszystkie 83 Rodzinne Ogrody Działkowe. Z oceny wynika, że 31 ROD jest zagospodarowanych bardzo dobrze, a 41 dobrze. 11 ROD jest zagospodarowanych w stopniu dostatecznym. Są to ogrody położone na terenach wiejskich, w których większość działek jest opuszczonych.
W 75 ROD działki zagospodarowane są bardzo dobrze i dobrze. W 8 ROD oceniono zagospodarowanie działek w stopniu dostatecznym.
W sprawie przedstawionej oceny podjęta została uchwała, która w 10 punktach zobowiązuje Zarządy ROD do podjęcia niezbędnych działań zmierzających do wyeliminowania ujawnionych nieprawidłowości i funkcjonowaniu działek oraz poprawy infrastruktury ROD.
Kończąc swoje wystąpienie, w imieniu OZ PZD złożyła podziękowanie członkom komisji za sprawne przeprowadzenie przeglądu ROD i działek i opracowane wnioski.

Marian Ostaszewski Sekretarz Prezydium OZ w ramach „Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ROD” przedstawił informację pt. Okręgowe Dni Działkowca, jubileusze, imprezy integracyjne i okolicznościowe, organizowane w rodzinnych ogrodach działkowych oraz w miastach i gminach w okręgu pilskim w 2016 r. Rok 2016 był szczególnie bogaty w imprezy jubileuszowe, okolicznościowe i pikniki promujące ogrody działkowe. Samorządy ROD przy współpracy z samorządami gminnymi były organizatorami wystaw plonów pn. „KORSO” na terenie Piły, Chodzieży, Krzyża Wlkp. i Trzcianki. Podczas dożynek powiatowych i gminnych ogrody działkowe prezentowały swój dorobek oraz aktywnie włączały się w organizacje imprez. Prowadzone były także lekcje przyrody dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Organizowano wycieczki krajoznawcze dla działkowców. Niemal we wszystkich imprezach w ogrodach oraz na terenie miast i gmin uczestniczyli przedstawiciele Okręgowego Zarządu PZD, władz samorządowych oraz parlamentarzyści.

Spośród wielu uroczystości należy ponadto wymienić.: Okręgowe „Dni Działkowca” w dniu 20 sierpnia w ROD im. Przemysława w Rogoźnie. Jubileusze powstania ogrodów uroczyście świętowano w ROD: 30-lecia „Rodło” w Złotowie, 35-lecia „Malwa” w Pile, 35-lecia „Zalesie” w Pile, 35-lecia im. K. Libelta w Gołańczy, 40-lecia „Wodociągi” w Złotowie, 50-lecia „Relaks” w Trzciance, 70-lecia „Kolejarz” w Pile i 80-lecia im. B. Chrobrego we Wronkach. Z okazji „Dni Działkowca” imprezy i festyny zorganizowano w 24 ROD. W ogrodach organizowano także Dzień Dziecka oraz inne spotkania i wycieczki integracyjne.

Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Andrzej Kierzkowski przedstawił propozycje uchwał i stanowisk, które zostały przyjęte w głosowaniu.
KA

Pilscy działkowcy uczcili pamięć 77 Rocznicy Agresji ZSRR na Polskę.

 

77 lat temu, 17 września 1939 r., łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej Polski.
Uroczystość obchodów 77 Rocznicy Agresji ZSRR na Polskę odbyła się w dniu 17 września 2016 r. o godz. 12.00 przy Pomniku Ofiar Stalinizmu w Pile. Wśród delegacji byli przedstawiciele pilskich działkowców. Delegację do pocztu sztandarowego i złożenia kwiatów wystawił Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. St. Staszica w Pile w osobach: Grażyna Szymankiewicz, Anna Węglarczyk, Roman Gryzło i Henryk Flakiewicz. Uroczystość rozpoczęto odegraniem Hymnu Polski oraz odczytaniem apelu poległych. Wśród okolicznościowych wystąpień byli przedstawiciele z państw europejskich i Syrii. Po złożeniu wiązanek kwiatów przez delegację uroczystość zakończono odegraniem i odśpiewaniem „Roty”.
KA.

77 Rocznicy Agresji ZSRR na Polskę
77 Rocznicy Agresji ZSRR na Polskę

Podsumowanie wystawy KORSO przez Kolegium Prezesów ROD w Pile.

 

W dniu 14 września 2016 r. w ROD im. St. Staszica w Pile odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów ROD miasta Piły. Spotkanie poświęcone było w przede wszystkim podsumowaniu wystawy KORSO zorganizowanej przez pilskie ogrody działkowe w dniu 6 sierpnia 2016 r. w Parku na Wyspie.
W spotkaniu uczestniczyli.: Prezydent Piotr Głowski, który wystawę KORSO objął patronatem honorowym oraz Danuta Nowak-Bogusławska Kierownik Biura Prezydenta, Stanisław Dąbek Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury, Przedstawicielki Stowarzyszenia Pilski Klub Amazonek: Elżbieta Stoińska Prezes Zarządu i Teresa Szulc oraz Irena Mendyka Przewodnicząca Koła Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą, Małgorzata Sypuła Zastępca Przewodniczącego Związku Międzygminnego Pilski Region Odpadami Komunalnymi – współuczestnicy wystawy i in.
W toku dyskusji uczestnicy spotkania podsumowali wystawę KORSO. Czesław Wiśniewski Przewodniczący Kolegium Prezesów i Marian Praczyk Prezes Okręgowego Zarządu PZD podziękowali za pomoc i współudział w organizacji wystawy oraz wręczyli Prezydentowi Piotrowi Głowskiemu i zaproszonym gościom dyplomy pamiątkowe oraz książki z wydawnictwa PZD.
Prezes OZ poinformował gości o sukcesach pilskich działkowców w konkursach krajowych organizowanych przez Krajową Radę PZD. Wśród laureatów konkursu na najpiękniejszy Rodzinny Ogród Działkowy wyróżniono na Krajowych Dniach Działkowca w Zabrzu ROD „Pod Lipami” w Pile.
Dyskutowano o organizacji przyszłorocznej wystawy KORSO. Ponadto poruszano tematy dotyczące „ustawy śmieciowej” oraz organizacji i kosztów wywozu odpadów komunalnych w tym wielkogabarytowych z ogrodów.
Małgorzata Sypuła Zastępca Przewodniczącego Związku Międzygminnego Pilski Region Odpadami Komunalnymi wręczyła Prezesom ROD zaproszenia na konferencję „Myślę, więc…segreguję” wydarzenie inaugurujące kampanię edukacyjną „Żółta? Czerwona? Zielona!” adresowaną do wszystkich mieszkańców gmin Związku Międzygminnego PRGOK.
Za dotychczasową i przyszłą współpracę z władzami samorządowymi i organizacjami społecznymi oraz z okazji Jubileuszu 35 lecia PZD wzniesiono toast – koktajl z owoców działkowych oraz smakowano wypieki przygotowane przez Genowefę Chomont członka Okręgowego Zarządu i Prezes ROD „Gwda”.
Informację ze spotkania zamieszczono na stronie Urzędu Miasta Piły – czytaj tutaj.

KA

Kolegium Prezesów ROD w Pile
Kolegium Prezesów ROD w Pile

ROD „Pod Lipami” w Pile laureatem konkursu Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2016.

3 września br. odbyły się w Zabrzu uroczystości 35-lecia Polskiego Związku Działkowców podczas Krajowych Dni Działkowców 2016. Na uroczystość został zaproszony prezydent Piotr Głowski, którego reprezentował Marian Martenka – Pełnomocnik Prezydenta ds Rodziny. Czytaj więcej na portalu tetnoregionu.pl.

Rodzinne Ogrody Działkowe Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dożynkach w Jędrzejewie.

 

W dniu 4 września 2016 r. w Jędrzejewie odbyła się uroczystość dożynkowa – Powiatowo-Gminne Święto Plonów powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. W dożynkach uczestniczyły delegacje ROD powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego oraz delegacja z Okręgowego Zarządu PZD w Pile, którą reprezentowali Prezes OZ Marian Praczyk oraz członek Prezydium OZ Andrzej Kierzkowski. Uroczystość dożynkową otworzył Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki Tadeusz Teterus, który w swoim wystąpieniu między innymi powiedział o pozytywnej współpracy z Zarządmi ROD i Okręgowym Zarządem PZD w Pile oraz zadeklarował dalsze wsparcie i pomoc dla ogrodów. W korowodzie dożynkowym kosze z kwiatami wystawiły ROD im. St. Staszica, im. Janka z Czarnkowa i „Kolejarz” w Czarnkowie, reprezentacje ROD z Trzcianki i z Krzyża Wlkp. Wśród wielu konkursów kosze z kwiatami wystawione przez ogrody działkowe zostały ocenione oddzielnie. Trzy z nich zostały wyróżnione w kolejności: ROD im. St. Staszica z Czarnkowa, reprezentacja ROD z Krzyża Wlkp. i ROD „Kolejarz” z Czarnkowa. Wyróżnione ogrody otrzymały nagrody – ule dla pszczoły murarki i owadów zapylających. Rodzinne Ogrody Działkowe z Czarnkowa wystawiły pawilony z kwiatami i plonami. Uroczystości towarzyszyły występy lokalnych artystów, a zabawa taneczna z zespołem „Relaks” trwała do późnych godzin wieczornych.

KA

Dożynki w Jędrzejewie 4 września 2016 r.
Dożynki w Jędrzejewie 4 września 2016 r.
Dożynki w Jędrzejewie 4 września 2016 r.

Przedstawiciel Okręgowego Zarządu PZD w Pile na dożynkach w Pokrzywnie gmina Trzcianka.

Na zaproszenie Burmistrza Trzcianki Krzysztofa Czarneckiego w Pile członek Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Pile Andrzej Kierzkowski w dniu 3 września 2016 r. uczestniczył w Gminnym Święcie Plonów w Pokrzywnie gmina Trzcianka. Po Mszy Świętej przy kościele pw. Świętej Rodziny w Pokrzywnie rozpoczął się obrzęd dożynkowy, przekazanie chleba przez Starostów Dożynek Burmistrzowi Trzcianki i Przewodniczącemu Rady Miejskiej Trzcianki z udziałem Zespołu Pieśni TDK „Malwy” z Siedliska. Wśród wielu zaproszonych gości na dożynki przybyli między innymi Posłowie na Sejm RP Ziemi Pilskiej Maria Małgorzata Janyska i Marcin Porzucek. Uroczystość uświetnił występ Zespołu Justyna i Piotr, a do późnych godzin wieczornych trwała zabawa taneczna przy Zespole „Aplauz”.

KA

Gminne Święto Plonów Pokrzywno gm. Tczianka

Święto rolników, sadowników i działkowców w Wągrowcu.

 

W dniu 28 sierpnia 2016 roku odbyły się w Wągrowcu dożynki Powiatowo-Gminne. Działkowcy z Rodzinnych Ogrodów Działkowych miasta Wągrowca im. Sz. Wachowiaka, „Kolejarz” oraz „Nad Nielbą” reprezentowali na dożynkach Burmistrza Wągrowca.
Starostami dożynek Powiatowo - Gminnych byli członkowie Związku Barbara Linetty z ROD „Kolejarz” oraz Tadeusz Kroll z ROD im. Sz. Wachowiaka.
Dożynki rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Świętego Wojciecha. Chleb i dary podczas mszy nieśli Starostowie Dożynek oraz Joanna Juszczyk Prezes ROD „Kolejarz”, Elżbieta Rożnowska Prezes ROD im. Sz. Wachowiaka oraz Zofia Sobecka skarbnik ROD „Nad Nielbą” .
Po mszy korowód dożynkowy przeszedł ulicami miasta na stadion miejski gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Wszystkich uczestników dożynek powitał Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc oraz Burmistrz Wągrowca Krzysztof Poszwa, który powiedział, że po raz pierwszy po transformacji ustrojowej w naszym kraju dożynki powróciły do miasta Wągrowca, które nie ma rolników ale ma wspaniałe tradycje działkowe. Pozdrowił z tej okazji wszystkich działkowców miasta Wągrowca.
Starosta Wągrowiecki w swoim wystąpieniu stwierdził, że dożynki to święto rolników, sadowników i działkowców. Podziękował im za ich ciężką pracę.
W uroczystościach dożynkowych na zaproszenie Starosty Wągrowieckiego i Burmistrza Miasta Wągrowca oraz Zarządów ROD uczestniczyli Marian Praczyk - Prezes OZ PZD oraz Maria Fojt- Wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile.
Pozdrowienia dla działkowców przekazali również podczas swoich wystąpień Senator RP z PO Mieczysław Augustyn oraz Poseł na Sejm z PSL Krzysztof Paszyk
Podczas dożynek Burmistrz Wągrowca podziękował działkowcom za ich pracę i działalność na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych. W uznaniu wieloletniej działalności oraz zasług położonych w rozwój rodzinnych ogrodów działkowych w Wągrowcu przyznał Bożenie Robeckiej z ROD im. Sz. Wachowiaka, Zofii Sobeckiej z ROD „Nad Nielbą” oraz Henrykowi Piotrowskiemu z ROD „Kolejarz” medal "25 lecia samorządności w Polsce" wybity dla uczczenia rocznicy 25 lat budowy samorządu lokalnego w Wągrowcu.
Zarządy ROD miasta Wągrowca podczas dożynek zaprezentowały na stoisku wystawowym osiągnięcia działkowców w uprawie warzyw, owoców i kwiatów. Nie zabrakło również przetworów z działek i prasy związkowej "Zielonej Rzeczpospolitej". Wszystkich zwiedzających działkowcy częstowali chlebem ze smalcem i kiszonym ogórkiem z działek.
Pogoda dopisała, program artystyczny był bardzo bogaty więc działkowcy bawili się do późnych godzin wieczornych.
M.F.

dożynki powiatowo-gminne w Wągrowcu
dożynki powiatowo-gminne w Wągrowcu
dożynki powiatowo-gminne w Wągrowcu

Działkowcy pożegnali Wojciecha Nowaczyka z Chodzieży.

W dniu 20 sierpnia 2016 roku zmarł Wojciech Nowaczyk, Poseł na Sejm RP II i III kadencji, wieloletni samorządowiec, Naczelnik i Burmistrz Miasta Chodzieży, były członek Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zielony Zakątek” w Chodzieży, sympatyk ruchu ogrodnictwa działkowego.

W uroczystości pogrzebowej w dniu 24 sierpnia 2016 roku uczestniczyli działkowcy i członkowie samorządów ROD miasta Chodzieży oraz delegacja Okręgowego Zarządu PZD w Pile, którą reprezentowali Marian Praczyk Prezes OZ oraz Maria Fojt Wiceprezes OZ. Reprezentacja Chodzieskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych uczestniczyła ze sztandarem Okręgowego Zarządu PZD.
M.F.

 

 

 

Delegacja Pilskich Działkowców na dożynkach Powiatowo-Gminnych w Brzostowie.

 

W dniu 21 sierpnia w Brzostowie odbyły się dożynki Powiatowo-Gminne. Było to święto rolników, a także związanych z rolnictwem sadowników, ogrodników, działkowców i pszczelarzy oraz związków i organizacji działających na rzecz rolnictwa. Pilscy działkowcy reprezentowali Miasto Piłę. W skład delegacji weszli: Marian Praczyk Prezes OZ oraz Czesław Wiśniewski, Grażyna Rudnik, Jan Rudnik, Elżbieta Michalak z ROD „Za Parkiem”, Genowefa Chomont z ROD „Gwda”, Stanisław Smoguła z ROD „Kolejarz”, Tadeusz Truty z ROD im. Sikorskiego, Ryszard Grzelak z ROD „Malwa” i Andrzej Kierzkowski z ROD im. St. Staszica. Uroczystości dożynkowe zainaugurowała msza święta w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Miasteczku Krajeńskim. Po mszy wszyscy udali się na boisko do Brzostowa, które było centralnym miejscem dożynkowych uroczystości. Nasza delegacja wystawiła poczet sztandarowy, a w korowodzie obok wieńców dożynkowych kosz z kwiatami.

KA

dożynki powiatoto-gminne w Brzostowie
dożynki powiatoto-gminne w Brzostowie

Dni Działkowca Okręgu Pilskiego w Rogoźnie.

 

Okręgowe Dni Działkowca Okręgu Pilskiego odbyły się w dniu 20 sierpnia 2016 roku w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Przemysława w Rogoźnie. Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem pocztu sztandarowego, odegraniem przez orkiestrę hymnu państwowego i odsłuchaniem hymnu PZD. Tegoroczne Okręgowe Dni Działkowca zostały przygotowane i przeprowadzone przy współudziale Burmistrza Rogoźna, Zarządów Rogozińskich Ogrodów Działkowych oraz Rogozińskiego Centrum Kultury. Czytaj więcej.

Wystawa KORSO 2016 w Pile.

W dniu 6 sierpnia 2016 roku w Pile, po raz kolejny, spotkali się działkowcy zrzeszeni w Polskim Związku Działkowców. Tego dnia w Paku na Wyspie, pod patronatem Prezydenta Piły Piotra Głowskiego odbyła się wystawa „KORSO”. W wystawie swoje stoiska zaprezentowało 16 Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu miasta. Działkowcy zaprezentowali swoje plony – warzywa, owoce, przetwory, nalewki i piękne kwiaty. Zwiedzających częstowano produktami z działek oraz chlebem ze smalcem i ogórkiem kiszonym. Czytaj więcej.

Przeglądy zagospodarowania ROD i działek w okręgu pilskim dobiegają końca.

Powołane uchwałą Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Pile Komisje dokonały już przeglądu zagospodarowania 60 ROD co stanowi 72% ilości ogrodów i 9 878 działek co stanowi 74,70 % ogółu. Zrealizowane dotychczas przeglądy odbyły się zgodnie z opracowanym harmonogramem za wyjątkiem ROD Trzcianki. Planowany przegląd ROD w Trzciance na dzień 14.07.2016 r. został odwołany ze względu na bardzo intensywne opady deszczu. Ponowny termin został ustalony w porozumieniu z zarządami ROD Trzcianki na dzień 19 lipca br. i w tym dniu dokonana została lustracja wszystkich ROD bez zakłóceń. Na posiedzeniu Prezydium OZ PZD w Pile w dniu 22 lipca br. dokonano wstępnej analizy i oceny przeprowadzonych dotychczas przeglądów ROD i działek. Na podstawie sporządzonych protokołów oraz informacji przekazanych przez Przewodniczących Komisji ds. przeglądów należy stwierdzić, że Zarządy ROD dobrze i bardzo dobrze przygotowały ogrody do przeglądu, a współpraca Komisji przebiegała bezproblemowo. Zlustrowane dotychczas ogrody komisje oceniły dobrze i bardzo dobrze. W wielu przypadkach konserwacji bądź wymiany wymaga ogrodzenie zewnętrzne ogrodu. Drobne uwagi dotyczące zagospodarowania działek dotyczą przeważne nasadzeń nie w pełni zgodnych z regulaminem ROD. Nie wywołuje to jednak sporów sąsiedzkich. Planowany termin zakończenia zgodnie z harmonogramem wszystkich przeglądów do dnia 15 sierpnia br. w ocenie Prezydium zostanie zrealizowany w całości.
K.A.

Przeglądy zagospodarowania ROD i działek
Przeglądy zagospodarowania ROD i działek
Przeglądy zagospodarowania ROD i działek


Spotkanie przedstawicieli Okręgowego Zarządu PZD w Pile z Senatorem RP Mieczysławem Augustynem.

W dniu 15 lipca 2016 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgowego Zarządu PZD w Pile z Senatorem RP (PO) Mieczysławem Augustynem. Spotkanie dotyczyło działań Rzecznika Spraw Obywatelskich w sprawie altan w ogrodach działkowych.
Wprowadzenie do tematu przedstawił Prezes OZ PZD Marian Praczyk. Poinformował senatora o podejmowanych działaniach przez RPO, który podjął inicjatywę objęcia ochroną osób zamieszkujących na terenie ogrodów działkowych oraz pytania prawnego skierowanego do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozszerzenia kompetencji nadzorowi budowlanemu do badania legalności altan działkowych pod kątem zgodności z planami zagospodarowania przestrzennego. Podjęte przez Rzecznika Praw Obywatelskich działania bez zasięgania opinii PZD mogą doprowadzić do negatywnych skutków dla działkowców. Poprosił Senatora o podjecie działań aby, Rzecznik swój wniosek z NSA wycofał.
W dyskusji głos zabrali :
- Maria Fojt Wiceprezes OZ, poinformowała senatora, że ustawa o ROD nałożyła na samorządy PZD obowiązki i Związek je realizuje. Dotyczy to przestrzegania przez działkowców zapisów ustawy dotyczących między innymi zamieszkiwania i budowania altan zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Wiele samorządów PZD w kraju podjęło wobec nie przestrzegających ustawy działkowców działania zmierzające do uporządkowania pobudowanych altan z naruszeniem prawa oraz wobec działkowców zamieszkujących w ROD. Dodała, że działkowcy są oburzeni postępowaniem Rzecznika, który swym działaniem stał się Rzecznikiem osób naruszających prawo.
- Marian Ostaszewski sekretarz OZ stwierdził, że wniosek Rzecznika do NSA jest groźny gdyż Rzecznik we wniosku sugeruje, że altana działkowa jest altaną gdy została pobudowana na działce w ogrodzie, którego grunty są zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy. To będzie skutkować tym, że przy likwidacji ROD działkowcy z ogrodów nie ujętych w m.p.z.p gmin nie otrzymają odszkodowań za pobudowane altany,
- Andrzej Kierzkowski członek Prezydium OZ dodał, że działkowcy obawiają się, że działania Rzecznika mogą doprowadzić do zmiany ustawy i wówczas nie będzie można realizować podstawowych celów rodzinnych ogrodów działkowych określonych w ustawie o ROD. Z jednej strony zaczną powstawać slumsy, a z drugie domki mieszkalne nie mające nic wspólnego z altanami. Pytanie, które często pada to co z nami działkowcami, którzy przestrzegają przepisy, chcą mieć działki i z nich korzystać zgodnie z zapisami ustawy o ROD z 2013 roku.
Senator stwierdził, że nie realizowanie zapisów ustawy o ROD z 2013 roku przez Polski Związek Działkowców byłoby złe. Zamieszkiwanie w altanach oraz pobudowane altany ponadnormatywne nie powinno się legalizować w ustawie. Problem ten był wyjaśniany podczas prac nad nową ustawą o ROD. Na pytanie co można zrobić w tej sprawie - uczestnicy spotkania odpowiedzieli - podjąć przez Senatora działania u Rzecznika Praw Obywatelskich o wycofanie bardzo dla działkowców szkodliwego wniosku, który zmierza do zmiany ustawy o ROD. Senator zobowiązał się podjąć działania. O ich wynikach poinformuje OZ PZD w Pile.
Na zakończenie spotkania Prezes OZ PZD Marian Praczyk zaprosił Senatora na wystawę pilskich rodzinnych ogrodów działkowych KORSO, które odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2016 roku na Pilskiej Wyspie w Pile.
MF

Spotkanie z Senatorem RP Mieczysławem Augustynem

Spotkanie Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Piły z udziałem władz miasta.

W dniu 23 czerwca 2016 r. w świetlicy Domu Działkowca ROD „Zalesie” w Pile odbyło się spotkanie w którym udział wzięli: Marian Praczyk Prezes OZ PZD w Pile, zaproszeni goście: Piotr Głowski Prezydent Piły, Krzysztof Szewc I Zastępca Prezydenta Miasta, Jerzy Mac Dyrektor Dróg i Zieleni, Wojciech Nosek Komendant Straży Miejskiej, Zygmunt Jasiecki Przewodniczący Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" oraz Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Piły.
Prezes OZ przestawił informację o aktualnej sytuacji w PZD oraz zapoznał zaproszonych gości z problemami i potrzebami ogrodów w Pile w tym, o 3 wnioskach złożonych w ramach budżetu obywatelskiego przez Pilskie Kolegium Prezesów opiewających na kwotę 630 tysięcy złotych. W toku dyskusji poruszono między innymi sprawy dotyczące wywozu odpadów komunalnych, rowów melioracyjnych, uporządkowania ulicy Paderewskiego, wokół której skupiona jest większość rodzinnych ogrodów działkowych, utworzenie przystanku autobusowego przy ul. Koszalińskiej i in.
Pan Prezydent P. Głowski i zaproszeni goście ustosunkowali się do przedstawionych tematów i możliwości ich realizacji.
Na zakończenie spotkania nawiązano do wystawy „Korso”, która ma się odbyć 6 sierpnia 2016 r. na wyspie w Pile pod patronatem Prezydenta Miasta.
Spotkanie przebiegło w miłej i spokojnej atmosferze.

K.A.

Spotkanie w ROD "Zalesie" w Pile

Posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Pile.

W dniu 30 maja 2016 roku odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Pile z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD. Zebraniu przewodniczył Prezes OZ PZD Marian Praczyk.
Głównym tematem posiedzenia była ocena sytuacji ogrodów, działkowców i Związku w związku z działalnością stowarzyszeń w sprawie zamieszkiwania i altan ponadnormatywnych oraz podejmowanymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich działaniami w tej sprawie. Omówiono wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich skierowany w dniu 18 kwietnia 2016 roku do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego, które może dotyczyć także funkcjonowania ROD. Temat przedstawiła Wiceprezes OZ Maria Fojt. W tej sprawie Okręgowy Zarząd PZD z Okręgową Komisją Rewizyjną przyjął list do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Okręgowy Zarząd PZD przyjął po przedstawieniu przez Skarbnika OZ Brunona Semrau zbiorcze sprawozdanie finansowe z ROD za 2015 rok oraz zbiorczy preliminarz ROD na 2016 rok. Sprawozdanie finansowe przyjęto na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD. Sekretarz OZ PZD - Marian Ostaszewski przedstawił ocenę walnych zebrań sprawozdawczych które odbyły się w okręgu we wszystkich 83 ogrodach Okręgu w Pile.
Wiceprezes OZ PZD - Maria Fojt przedstawiła informację Prezydium OZ na temat realizacji stanu prawnego gruntów ROD zgodnie art. 76 i 75 ustawy o ROD oraz szczegółową informację na temat działań podejmowanych przez OZ i osiągnięte efekty w sprawie roszczeń do części gruntów czterech ROD naszego okręgu.
Sekretarz OZ - Marian Ostaszewski przedstawił uchwałę Prezydium OZ w sprawie realizacji na terenie naszego okręgu "Powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku". Poinformował członków OZ o naradach szkoleniowych dla Zespołów kontrolnych oraz terminach przeprowadzenia przeglądów w ROD. Przedstawił również informacje nt. realizacji uchwały w sprawie czerpania i wykorzystania dochodów z majątku PZD.
W tematach przedstawionych na posiedzeniu głos zabrali członkowie OZ:
- Czesław Wiśniewski poparł uchwałę Krajowej Rady PZD w sprawie powszechnego przeglądu ogrodów i działek.
- Zygmunt Czarny - stwierdził, że popiera Uchwałę Krajowej Rady PZD w sprawie powszechnego przeglądu ogrodów, gdyż w okresie od ostatniego powszechnego przeglądu minęło kilka lat. Ogrody i ich infrastruktura oraz zagospodarowanie działek się zmieniły. W sprawie podejmowanych działań przez Rzecznika Praw Obywatelskich stwierdził, że źle się znowu dzieje wokół ogrodów i altan ogrodowych. Winniśmy wszyscy bronić swoich praw oraz ustawy o ROD i Związku.
- Marian Ostaszewski - odniósł się do przygotowania przez Zarządy ROD walnych zebrań sprawozdawczych. Stwierdził, że podczas szkoleń musimy szczegółowo odnieść się do spraw, które wymagają lepszego przygotowania.
Maria Fojt- odniosła się do sprawy zapisów dotyczących ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Zaapelowała, aby jak najszybciej temat ponownie sprawdzić we wszystkich Gminach, mimo iż temat ten był szczegółowo badany w naszym okręgu i ogrody są zapisane w mpzp lub w studium. Poprosiła, aby włączyli się do badania tego problemu wszyscy członkowie Prezydium, Prezesi ROD oraz członkowie OZPZD. Temat ten powinien być przedstawiony i oceniony na Prezydium OZ oraz zebraniu OZ PZD.
W sprawach powszechnego przeglądu ROD stwierdziła, że jest to słuszna decyzja. Trzeba zbadać aktualny stan ich zagospodarowania i zapoznać się z problemami Zarządów ROD jakie mają w sprawach altan, zamieszkiwania oraz potrzebach inwestycyjnych i remontowych.
Podziękowała wszystkim Księgowym ROD za przygotowanie sprawozdań finansowych oraz Prezesom ROD za przygotowanie walnych zebrań sprawozdawczych.
- Brunon Semrau - odniósł się w swoim wystąpieniu do spraw finansowych w ROD zwracając uwagę na sprawę wykorzystania środków z majątku PZD.
Prezes OZ Marian Praczyk zaapelował do wszystkich uczestników zebrania o podjęcie działań w sprawie pozyskiwania środków finansowych z samorządów Gmin oraz z budżetów obywatelskich.

Maria Fojt
Wiceprezes OZ PZD

 

Posiedzenie OZ w dn. 30.05.2016 r.