Wieści z ROD 2019


Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze w ROD im. Stanisława Staszica w Pile

6 kwietnia 2019 roku w świetlicy Domu Działkowca odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. St. Staszica. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Andrzej Kierzkowski, który przywitał przybyłych działkowców oraz członka Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Pile Adama Daszkowskiego. Zebrani uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych działkowców. Zebraniu przewodniczyła Elżbieta Zdunek księgowa ogrodu.
Część sprawozdawczą referowali.:

  • Prezes Andrzej Kierzkowski – sprawozdania merytoryczne za 2018 rok i za okres kadencji. Wśród realizowanych zadań jako najważniejsze przedstawił modernizację sieci energetycznej w ogrodzie rozpoczętą w 2015 r. i rozłożoną na okres kadencji. Modernizację sieci realizowano przy wsparciu Krajowej Rady PZD, która na ten cel przyznała dotację w wysokości 6 000,-zł oraz dotacji z Urzędu Miasta Piły w wysokości 7 000,-zł.
  • Księgowa Elżbieta Zdunek – sprawozdanie finansowe za 2018 r. oraz projekt preliminarzy finansowych na 2019 r.
  • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD Mirosław Kwaśniewski – sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz ocenę działalności ROD z wnioskiem do członków walnego zebrania o przyjęcie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD.
  • Wiceprezes Roman Gryzło – program działania na okres kadencji i plan pracy Zarządu ROD na 2019r. W ramach przedstawionych dokumentów jako jedno z najważniejszych zadań przedstawił wniosek w sprawie przyjęcia zadania remontowego dot. realizacji II etapu modernizacji sieci energetycznej.

Do Komisji Wyborczej wpłynęły kandydatury osób dotychczas pełniących funkcje w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej uzupełnione o jednego kandydata. Przedstawione kandydatury przyjęto jednogłośnie. Prezesem Zarządu pozostał Andrzej Kierzkowski, a Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Mirosław Kwaśniewski.
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekty 14 uchwał, które zostały przyjęte w głosowaniach.
W toku dyskusji działkowcy poruszali m.in. realizację zadań wynikających z przedstawionych sprawozdań i przyjętych planów, a wśród nich sprawy dotyczące wywozu odpadów komunalnych, czyszczenia rowów melioracyjnych, uporządkowania ul. Paderewskiego i in.
Zebranie przebiegało w rzeczowej atmosferze.

AK

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD im. St. Staszica w Pile

Spotkanie przedstawicieli PZD z Burmistrzem Okonka

W dniu 8 marca 2019 roku odbyło się spotkanie z Burmistrzem Okonka Panem Andrzejem Jasiłek, który został wybrany w jesiennych wyborach samorządowych.
Głównym celem spotkania było zapoznanie Burmistrza z samorządami ROD miasta Okonka oraz przedstawienie problemów ogrodów i ich potrzeb w zakresie potrzeb infrastruktury ogrodowej.
W spotkaniu uczestniczyli Prezes Okręgu PZD w Pile Marian Praczyk, Wiceprezes Okręgu PZD Maria Fojt, Prezes ROD im. Wł. Broniewskiego Bogusław Chodor. Zarząd ROD "Na Rozdrożu" reprezentowali Prezes - Piotr Fryc członek Okręgowej Rady PZD w Pile, Maria Miszta - Radna Rady Gminy Okonek, członek PZD oraz Jadwiga Bielacka Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ROD.
Prezes Okręgu PZD Marian Praczyk poinformował Burmistrza, że Zarządy ROD miasta Okonka mają problemy z powodu braku siedzib dla potrzeb zarządów ogrodów i porosił o wskazanie jednego wspólnego biura z zasobów Gminy dla ogrodów. Prezesi poinformowali Burmistrza, że podczas walnych zebrań sprawozdawczo - wyborczych wystąpią do działkowców o podjęcie uchwał o zakupie altan ogrodowych celem ich adaptacji na biura ROD. Poinformowali również o innych problemach ROD. Zaprosili Burmistrza na walne zebrania sprawozdawczo - wyborcze, które odbędą się w dniach 15 i 21 marca br.
Pan Burmistrz poinformował uczestników spotkania, że będzie współpracować z Zarządami ROD oraz Związkiem na bieżąco w rozwiązywaniu problemów. Pomoże Uzgodniono, że po walnych zebraniach w ROD odbędzie następne spotkanie z Prezesami i wówczas wypowie się na temat pomocy Gminy w sprawach które zgłosili.
Spotkanie przebiegało w życzliwej atmosferze.
M. F.

Spotkanie Prezesów ROD z Burmistrzem Trzcianki

W dniu 7 marca 2019 roku w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców z Burmistrzem Miasta Trzcianki p. Krzysztofem Wojciechem Jaworskim, który został wybrany Burmistrzem w jesiennych wyborach samorządowych.
W spotkaniu udział wzięli Marian Praczyk - Prezes Okręgu PZD w Pile, Maria Fojt Wiceprezes Okręgu PZD w Pile oraz Prezesi ROD m. Trzcianki: Zygmunt Czarny- Radny Rady Miejskiej, członek OZPZD - ROD Słonecznik, Andrzej Palczyński członek Okręgowej Rady PZD - ROD Malwa, Paweł Kolendowicz - ROD Transportowiec, Andrzej Bąkorowski - ROD Relaks i Sebastian Zdanowski - ROD Spółdzielca.
Głównym celem spotkania było poinformowanie nowego Burmistrza o ogrodach funkcjonujących w Trzciance ich problemach oraz stanie ich zagospodarowania.
Prezes Okręgu PZD Marian Praczyk poinformował Burmistrza o działalności ROD na terenie Okręgu Pilskiego, województwa Wielkopolskiego i działalności Polskiego Związku Działkowców oraz o działalności samorządów ROD m. Trzcianki na rzecz rodzin działkowych i społeczności lokalnych oraz o organizacji wystawy KORSO na terenie miasta przez wszystkie ROD i festynów na terenie ogrodów dla dzieci. Ogrody miasta Trzcianki: Transportowiec, Słonecznik i Relaks oraz działki z ogrodów Trzcianki były laureatami Konkursów Krajowych organizowanych przez Krajową Radę PZD w Warszawie. Poinformował o podjętej uchwale przez Radę Miasta Trzcianki, która daje podstawę dofinansowania realizowanych inwestycji w ogrodach. Dotację zgodnie z ta uchwałą otrzymał ROD Transportowiec w 2018 roku. Poza tym władze miasta doprowadziły w 2018 roku wodę miejską do ROD Spółdzielca. Dodał, że Polski Związek Działkowców również wspiera dotacjami finansowymi ogrody realizujące budowę i modernizację infrastruktury ROD.
Prezesi ROD poinformowali Burmistrza o problemach związanych z kosztami wywozu śmieci oraz opłatami do Przedsiębiorstwa "Wody Polskie" związanymi z poborem wody z własnych ujęć do celów ogrodniczych przez działkowców. Odnieśli się do utrzymania porządku przy terenach ogrodów i złym stanie dróg dojazdowych do ROD Spółdzielca i Transportowiec.
Wiceprezes Okręgu PZD Maria Fojt poinformowała Burmistrza o aktualnych problemach ROD i Związku w związku z nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawą śmieciową oraz o podejmowanych działaniach przez samorządy Związku.
Na poruszone tematy odpowiedział Burmistrz Trzcianki, który poinformował uczestników spotkania, że Gmina swoją uchwałą uruchomiła budżet obywatelski w wysokości 320 tys. złotych z którego winny skorzystać ogrody. Zarządy ROD winny zgłosić w sierpniu br. zadanie do realizacji przez ogrody z uzasadnieniem w ramach budżetu obywatelskiego. Środki finansowe z funduszu obywatelskiego będą dostępne w 2020 roku. Zaprosił działkowców aby aktywnie włączyli się poprzez głosowanie na zadanie zgłoszone przez samorządy ROD.
Prezes Andrzej Palczyński poinformował Burmistrza, że ROD Malwa wystąpił do WFOŚ w Poznaniu z dwoma projektami dotyczącymi edukacji ekologicznej. Projekty dotyczą dzieci z przedszkoli i szkół.
Prezes M. Praczyk w imieniu Prezesów ROD zaprosił Burmistrza Trzcianki na walne zebrania sprawozdawczo - wyborcze w ROD w br. oraz na Okręgowy Zjazd PZD w dniu 8 czerwca. Burmistrz podziękował za zaproszenie i zapewnił o swoim uczestnictwie.

M.F.

 

Tłusty czwartek w ROD „Kolejarz” Piła

Dnia 28.02.2019 Zarząd ROD „Kolejarz” w Pile zorganizował z okazji „tłustego czwartku” spotkanie integrujące działkowców przy wyśmienitym poczęstunku – świeżych pączkach z zaprzyjaźnionej piekarni. Pojawili się zaproszeni goście – Prezesi ROD „Gwda” i „Malwa” Piła oraz przedstawiciel Okręgowego Zarządu. Przy okazji tłustego czwartku z racji tego, że ostatki za pasem, była również okazja do potańczenia, rozmów i wzajemnej integracji.
Głównym pomysłodawcą imprezy był Prezes ROD, Stanisław Smoguła, jednocześnie członek Okręgowej Rady PZD w Pile.

(I.D)

Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze w ROD "Za Parkiem" w Pile

W dnia 1 marca 2019 roku w ROD "Za Parkiem" w Pile odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze członków PZD. Zebranie otworzył Prezes ROD Czesław Wiśniewski. Okręgowy Zarząd PZD na zebraniu reprezentowała Wiceprezes Okręgu PZD Maria Fojt. Zebranie odbyło się w drugim terminie. W czasie oczekiwania na drugi termin Prezes ROD Czesław Wiśniewski poinformował uczestników zebrania o kosztach wywozu śmieci z terenu ROD i problemach z tym związanych w ogrodzie. Następnie głos zabrała Maria Fojt, która przekazała informację o podejmowanych działaniach przez Krajowy Związek PZD i OZPZD w sprawach:
- nowelizacji ustawy o nieruchomościach w zakresie zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia, której zapisy grożą niekorzystnymi decyzjami dla ROD i działkowców. Poinformowała, że Związek przekazał do Sejmu RP stanowisko w tej sprawie. Członkowie OZPZD spotkali się z posłem PiS Marcinem Porzucek oraz dwukrotnie z senatorem PO Mieczysławem Augustynem i nadal będą kontynuowane spotkania z posłami celem przedstawienia problemów ROD i Związku.
- polityce planistycznej miast i zajętym stanowisku Związku w tej sprawie. Poinformowała o zapisach w m.p.z.p. miasta Piły dla ogrodów zagospodarowanych w granicach miasta Piły,
- pomocy ROD z Krajowego Zarządu PZD w formie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD, Funduszu na budowę siedzib dla ROD, pożyczek z Funduszu Samopomocowego PZD oraz z Gminy Piła i Powiatu Pilskiego do realizowanych inwestycji i remontów infrastruktury ogrodów oraz działań na rzecz społeczności lokalnych,
- wynikach wyborów samorządowych i znaczenia tych wyborów dla Związku i ROD,
- podejmowanych działaniach przez Związek w sprawie projektu nowelizacji "ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach",
- ustawie Prawo wodne oraz utworzonym Funduszu Amortyzacyjnym w PZD - jego celu i zasadności utworzenia dla ROD.
Zebranie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Na Przewodniczącego zebrania powołano Pana Józefa Piechowskiego. Sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2018 i za kadencję przedstawił Prezes Czesław Wiśniewski. Sprawozdanie finansowe przedstawiła Księgowa ROD. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD Pan Rudnik Jan dokonał oceny merytoryczno - finansowej Zarządu ROD za 2018 rok i za okres kadencji. Postawił wniosek o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD. Komisja Rewizyjna ROD przedstawiła sprawozdania ze swojej działalności. Wydała pozytywną opinię do planu pracy oraz preliminarza finansowego ROD oraz preliminarzy: Funduszu Rozwoju ROD i Funduszu Oświatowego na 2019 rok.
Zarząd wyróżnił odznaką "Za Zasługi Dla ROD" członków PZD, którzy wykonali wiele prac w ROD. Odznaki wręczył Prezes ROD - Józefowi Piechowskiemu, Józefowi Barcz, Jadwidze Cerkaskiej, Elżbiecie Michalak, Ryszardowi Małeckiemu, Janowi Rudnik, Stanisławowi Jachimowicz, Józefowi Nieszporek oraz Michałowi Poteckiemu.
W dyskusji działkowcy poruszyli problem czyszczenia rowów przebiegających przez ROD oraz odniesiono się do wysokości kosztów wywozu śmieci z terenu ROD. W dyskusji głos zabrała Maria Fojt, która podziękowała ustępującym członkom samorządu ROD za ich prace na rzecz ogrodu, za działalność na rzecz działkowców i społeczności lokalnej, za udostępnienie ROD dzieciom ze szkół oraz obronę Związku. Skierowała słowa podziękowania do działkowców ogrodu, którzy od kilku lat modernizują swoje działki przestrzegając przepisów regulaminu ROD i ustawy o ROD. Działki są pięknie zagospodarowane na których wypoczywają z rodzinami i uprawiają warzywa, owoce i kwiaty.
Walne zebranie przyjęło sprawozdania, udzieliło Zarządowi absolutorium, przyjęto uchwały w sprawie opłat ogrodowych. Zebranie przyjęło uchwałę w sprawie modernizacji budynku ROD - I etap -wymiana dachu z eternitu oraz w sprawie pożyczki na ten cel z Funduszu Samopomocowego PZD w wysokości 20 tys. złotych. Przyjęło również Apel do Marszałka Senatu RP w sprawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Dokonano wyboru: Zarządu ROD w 5-osobowym składzie oraz Komisji Rewizyjnej w 3 -osobowym składzie. Prezesem został wybrany Pan Czesław Wiśniewski a Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Pan Przemysław Piechocki. Wybrano delegatów na Okręgowy Zjazd PZD w Pile -p. Czesława Wiśniewskiego oraz p. Zbigniewa Aniserowicza.
Zebranie przebiegało w życzliwej atmosferze.

Czesław Wiśniewski
Prezes ROD

Wyróżnienie dla Chodzieskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych

W dniu 2 marca 2019 roku w Chodzieskim Domu Kultury odbyła się specjalna gala podsumowująca wydarzenia 2018 roku w Chodzieży. Podczas gali został rozstrzygnięty miejski plebiscyt „Chodzież Potrafi ".
Galę otworzył Burmistrz Chodzieży Pan Jacek Gursz, który powitał przybyłych mieszkańców i zaproszonych gości, a przede wszystkim przedstawicieli organizacji pozarządowych i stowarzyszeń. Stwierdził, że gala „Chodzież Potrafi" to gala dla ludzi z Chodzieży wyjątkowych z pomysłem, energią oraz aktywnych . Władze samorządowe naszego miasta wspomagają wszystkie organizacje pozarządowe, które spełniają nasze marzenia i realizują coś dla innych. Nie zapominają o ludziach potrzebujących. Angażują się, aby upiększać nasze miasto. Realizują swoje hobby od dzieci, młodzieży po ludzi dojrzałych. Dla mnie to zaszczyt współpracować z takimi ludźmi oraz z takimi organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami. Gala ma pokazać ludzi sukcesu w działaniach w ciszy bez rozgłosu - razem dla innych. Dziś jest ten dzień aby tą działalność pokazać i wyróżnić. Podziękował wszystkim za ich działalność, rywalizacje i odniesione sukcesy w 2018 roku.
Do miejskiego plebiscytu „Chodzież Potrafi" nominowano 21 stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Wśród nich nominowane zostały Rodzinne Ogrody Działkowe miasta Chodzieży za organizację imprez dla mieszkańców oraz za współorganizację wczasów dla seniorów. W 2018 roku 9 ROD miasta Chodzieży zorganizowało wiele imprez adresowanych dla społeczności lokalnej. Na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zielony Zakątek" wspólnie z Burmistrzem Chodzieży w dniu 3 czerwca zarządy ROD zorganizowały festyn z okazji Dnia Dziecka dla dzieci działkowców i miasta Chodzieży. W dniu 1 września podczas Okręgowego Dnia Działkowca zaprezentowały na wystawie pn. KORSO wyhodowane w ogrodach warzywa, owoce i kwiaty. Plony z wystawy przekazały do jednostek pomocy społecznej. W dniach 3-15 lipca odbyły się w ROD im. Powstańców Wielkopolskich wczasy dla 40 emerytów i rencistów. Organizatorem był Zarząd ROD oraz władze samorządowe miasta Chodzieży. W dniu 8 grudnia Zarząd ROD im. Powstańców Wlkp. zorganizował z Burmistrzem Miasta Chodzieży „wigilię ekumeniczną" dla 78 emerytów, rencistów i osób samotnych miasta Chodzieży.
Podczas gali wyróżniono 11 laureatów konkursu „Chodzież Potrafi" oraz Burmistrz Miasta Chodzieży wręczył nagrodę specjalną „Serce Dla Chodzieży" Panu Eugeniuszowi Sobkowskiemu. Rodzinne Ogrody Działkowe m. Chodzieży zostały laureatem konkursu. Pamiątkowy dyplom dla Chodzieskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych odebrał Przewodniczący Kolegium Prezesów Pan Jan Stefańczyk. W uroczystej gali na zaproszenie Burmistrza uczestniczyła Maria Fojt Wiceprezes Okręgu PZD w Pile oraz Prezesi ROD im. 550 - lecia Chodzieży Pani Halina Laskowska, Prezes ROD „Zielony Zakątek" Pan Wojciech Wrzeszcz. Laureaci konkursów oraz uczestnicy gali wysłuchali koncertu Chodzieskiej Orkiestry Dętej oraz muzyków z Chodzieskiego Domu Kultury.

Halina Laskowska
Prezes ROD "550-lecia Chodzieży"
w Chodzieży, Członek Okręgowej
Rady PZD w Pile.

Podsumowanie dokonań roku 2018 w ROD „ Zielony Zakątek” w Chodzieży

W dniu 9 lutego 2019 roku Prezesa Zarządu ROD „Zielony Zakątek” w Chodzieży Pan Wojciech Wrzeszcz zaprosił członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD oraz działkowców, którzy w 2018 roku aktywnie włączyli się w realizację zadań przyjętych przez walne zebranie członków PZD w 2018 roku. W spotkaniu Prezesa Okręgu PZD w Pile reprezentowała Maria Fojt Wiceprezes Okręgu PZD.
Prezes ROD Wojciech Wrzeszcz powitał licznie przybyłych działkowców oraz Wiceprezes Okręgu PZD. Następnie skierował słowa podziękowania do członków samorządu ROD, a przede wszystkim do działkowców za przepracowanie wiele godzin pracy w 2018 roku na rzecz ogrodu przy remoncie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, utwardzaniu dróg, pracach przy Domu Działkowca, za pomoc przy organizacji Dnia Dziecka dla dzieci z ogrodów miasta Chodzieży i społeczności lokalnej oraz przy przygotowaniu wystawy owoców, warzyw i kwiatów podczas wystawy KORSO na terenie miasta. Poinformował działkowców, że w 2019 roku ogród obchodzić będzie jubileusz 55 - lecia oraz o planach Zarządu ROD na 2019 rok. Podziękował również Okręgowemu Zarządowi PZD w Pile za pomoc przy zarządzaniu ogrodem .
Maria Fojt podziękowała wszystkim działkowcom oraz Zarządowi ROD za ich zaangażowanie w zarządzanie ogrodem oraz dbałość o infrastrukturę ogrodową i podejmowane działania w obronie ustawy o ROD i Polskiego Związku Działkowców. Przestawiła działania Związku w związku z nowelizacją ustawy śmieciowej oraz o projekcie zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami i konsekwencjach jakie niosą propozycje zmian dla działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych. Uczestnicy spotkania jednogłośnie przyjęli stanowisko w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zwrotu zbędnych dla realizacji celów wywłaszczenia.
Spotkanie integracyjne przygotowane przez Zarząd ROD i działkowców przebiegało w miłej atmosferze.
M.F.

 

Działkowcy chodziescy na uroczystościach 74. Rocznicy wyzwolenia Chodzieży

22 stycznia 2019 roku z okazji 74. rocznicy wyzwolenia Chodzieży spod okupacji hitlerowskiej i 99. rocznicy powrotu miasta w granice RP po zaborach, pod pomnikiem pamięci Poległym i Pomordowanym za Polskę i Wolność odbyła się uroczystość złożenia kwiatów i zniczy. Wśród licznych delegacji kwiaty złożyli działkowcy reprezentujący Rodzinne Ogrody Działkowe w Chodzieży: Jan Stefańczyk Przewodniczący Kolegium Prezesów i Prezes ROD „Kolejarz” oraz Prezesi Halina Laskowska ROD „550-lecia m. Chodzieży” i Wojciech Wrzeszcz ROD „Zielony Zakątek”.

AK

 

Zarząd ROD "Pod Lipami" w sprawie zagrożeń dla istnienia ogrodów - 11.01.2019

Jako działkowcy, Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD "Pod Lipami" w Pile z niepokojem odbieramy informacje w sprawie proponowanych zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, dotyczących gruntów zajmowanych przez ogrody działkowe w Warszawie, Gdańsku i Łodzi. Czytaj więcej.

Zarząd ROD "Malwa" w Pile: Nie możemy milczeć - 11.01.2019

W imieniu 251 rodzin posiadających działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Malwa" w Pile wyrażamy sprzeciw dla tak niekorzystnych zapisów proponowanych w miejscowych planach zagospodarowania miast w Warszawie, Łodzi i Gdańsku dla gruntów ogrodów działkowych. Czytaj więcej.