Informacje z OR 2019


74. rocznica powrotu Piły do Macierzy

14 lutego 2017 r. pod pomnikiem na Pl. Zwycięstwa obchodzono 74 rocznicę powrotu Piły do Macierzy. Wśród delegacji pilskich władz, instytucji, organizacji, stowarzyszeń i szkół kwiaty złożyli oraz wystawili poczet sztandarowy pilscy działkowcy. Poczet sztandarowy reprezentowali działkowcy z ROD „Podlasie”: Eugenia Białas, Krzysztof Muszyński i Andrzej Maziuk. Kwiaty pod pomnikiem złożyli działkowcy z ROD „Polam”: Kazimiera Kowalska, Marianna Gaczkowska, Paweł Gredczyszyn oraz Marian Praczyk Prezes Okręgu i Ryszard Grzelak Wiceprzewodniczący Kolegium Prezesów i Prezes ROD „Malwa”.
AK

74. rocznica powrotu Piły do Macierzy

Spotkanie z Senatorem RP Mieczysławem Augustynem w sprawie projektu ustawy o gospodarce nieruchomościami

11 lutego 2019 roku w Pile przedstawiciele działkowców spotkali się z Senatorem RP Mieczysławem Augustynem. Ze strony działkowców w spotkaniu udział wzięli: Marian Praczyk Prezes i Maria Fojt Wiceprezes Okręgu w Pile, Andrzej Kierzkowski członek OZ i Prezes ROD im. St. Staszica w Pile oraz Ryszard Grzelak Wiceprzewodniczący Kolegium Prezesów i Prezes ROD „Malwa” w Pile. Przedmiotem spotkania był projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. W toku rozmowy zwrócono uwagę na zagrożenia dla rodzinnych ogrodów działkowych wynikające z projektu nowelizacji, a w szczególności na proponowaną reaktywację roszczeń w sprawach, w których wydana była ostateczna decyzja. Istnieją wątpliwości czy zaproponowane rozwiązania są zgodne z interesem publicznym i obowiązującym porządkiem konstytucyjnym. Panu Senatorowi przekazano stanowisko Krajowej Rady PZD z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia z prośbą o podjęcie stosownych działań celem wyeliminowania zapisów stanowiących zagrożenie dla działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych.
Drugim tematem były zmiany w projekcie nowelizacji ustawy „śmieciowej”. Zmieniony projekt ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw odrzucił niektóre propozycje PZD m.in. w zakresie wprowadzenia maksymalnej rocznej opłaty za wywóz śmieci z terenów ROD w kwocie 48 zł od działki (za śmieci segregowane). Ponadto wprowadzono nowe rozwiązania, godzące w interesy ROD i działkowców. Senatorowi przekazano Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie zmian dokonanych w projekcie nowelizacji ustawy „śmieciowej”.
AK

Pierwsze dotacje z Gmin dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Pilskiego w 2019 roku

Rady Miast i Gmin na wnioski złożone przez Zarządy ROD i Okręg PZD w Pile przyznały dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizacje infrastruktury ogrodowej w celu poprawy warunków do korzystania z ROD przez działkowców oraz zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do rodzinnych ogrodów działkowych.
Dotacje przyznały Rady Miast i Gmin : Wyrzysk, Gołańcz, Czarnków oraz Wronki dla:
- ROD „ Pod Słonecznikiem” w Wyrzysku – 6.000, - złotych,
- ROD im. K. Libelta w Gołańczy -3.000, - złotych,
- ROD Im. Janka z Czarnkowa – Czarnków – 5.000, - złotych,
- ROD im. St. Staszica Czarnków – 5.000, - złotych,
- ROD „Kolejarz” Czarnków – 5.000,- złotych,
- ROD im. B. Chrobrego – Wronki – 15.000,- złotych,
- ROD im. Broniewskiego Wronki – 4.090,- złotych
- ROD im. T. Kościuszki Wronki – 6.500,- złotych,
- ROD „Kolejarz” Wronki – 4.700,- złotych.
Ogółem samorządy Miast i Gmin przyznały dla rodzinnych ogrodów działkowych na modernizacje infrastruktury ogrodowej 54.290,- złotych.

Iga Dmitroca
Kierownik Biura Okręgu PZD
w Pile

 

Narady szkoleniowe w okręgu pilskim

W okresie 21 stycznia – 30 stycznia 2019 roku w okręgu pilskim odbyły się szkolenia w Wągrowcu, Chodzieży, Czarnkowie, Złotowie i Pile. Ten blok szkoleniowy przeznaczony był dla prezesów, sekretarzy oraz przewodniczących komisji rewizyjnych ROD, a uczestniczyło w nim łącznie 140 przedstawicieli samorządów ogrodowych. Głównym tematem było przygotowanie i przebieg walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w rodzinnych ogrodach działkowych oraz zmiany w regulaminie ROD obowiązujące od 1 stycznia br. Narady szkoleniowe prowadzili Andrzej Kierzkowski członek Okręgowego Zarządu oraz Wojciech Urban Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pile.
26 stycznia w Pile odbyło się oddzielne szkolenie dla księgowych i skarbników z ROD okręgu pilskiego na którym omówiono tematy związane z przygotowaniem bilansu oraz sprawozdania i preliminarza finansowego.
AK

Spotkanie przedstawicieli OZ PZD i ROD w Pile z kierownictwem PRGOK


18 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli działkowców z kierownictwem Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi. W rozmowach udział wzięli Małgorzata Sypuła Przewodnicząca, Elżbieta Sieg Zastępca Przewodniczącej Zarządu Związku oraz Marta Sieniawska Kierownik Działu Gospodarki Odpadami w PRGOK. Ze strony działkowców w spotkaniu uczestniczyli Marian Praczyk Prezes, Maria Fojt Wiceprezes Okręgu, Czesław Wiśniewski Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD powiatu pilskiego i Prezes ROD „Za Parkiem” oraz prezesi ogrodów Tadeusz Truty ROD im. gen. Władysława Sikorskiego, Ryszard Grzelak ROD „Malwa” i Andrzej Kierzkowski ROD im. Stanisława Staszica w Pile.
Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi tworzy 14 gmin i miast na terenie których usytuowanych jest 42 czyli ponad połowa Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Okręgu Pilskim.
Celem spotkania była ocena dotychczasowej działalności PRGOK w zakresie obierania odpadów komunalnych z ogrodów oraz ukierunkowanie dalszej współpracy w tym zakresie. W toku dyskusji poruszano problemy związane z segregacją odpadów, częstotliwością ich odbioru i in. Na terenie obsługiwanym przez PRGOK zostanie otwartych w 2019 roku 13 Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (niektórej już przyjmują odpady). Jak będą funkcjonować i co to jest PSZOK czytaj tutaj. Nie będzie zatem zbierania z posesji wystawianych odpadów wielkogabarytowych jak w poprzednich latach.
Ulegną zmianie opłaty za wywóz nieczystości. Po uzyskaniu wyników przetargu możemy się spodziewać wzrostu opłat w 2019 roku o co najmniej 50%.
Szczególną uwagę zwrócono na działania edukacyjne między innymi poprzez dystrybucję ulotek oraz spotkania przedstawicieli PRGOK z działkowcami podczas zebrań sprawozdawczych w ROD. Przekazane uwagi i problemy związane z wywozem odpadów komunalnych z terenu ROD zostaną przekazane przez Przewodniczącą na posiedzeniu Zarządu oraz Zgromadzeniu Związku, a o ich wyniku poinformuje przedstawicieli działkowców podczas kolejnego spotkania.
AK