Informacje z OR 2018


27 edycja Agro Targów i VI Krajowa Wystawa Miasto i Ogród w Pile

W dniach 21 – 22 kwietnia 2018 r. w Pile w centrum miasta w Parku na Wyspie odbyła się 27 edycja Agro Targów i VI Krajowa Wystawa Miasto i Ogród. Głównym organizatorem wystawy jest Urząd Miasta w Pile, natomiast współorganizatorem Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu - Zespół Doradczy w Pile. W uroczystym otwarciu wystawy uczestniczył Marian Praczyk Prezes Okręgu PZD w Pile. Wystawę odwiedziło wielu działkowców z Piły i okolic. Odwiedzający mogli zakupić sadzonki i krzewy oraz skorzystać z porad specjalistów z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Wystawie towarzyszyły występy zespołów folklorystycznych. Fotorelację z targów oglądaj na portalu asta24.pl -tutaj oraz na portalu pila.naszemiasto.pl - tutaj.
AK

 

 

Spotkanie z Prezydentem Miasta Piły

W dniu 20 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Miasta w Pile odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgowej Rady PZD z Prezydentem Miasta Piotrem Głowskim. Okręgową Radę PZD reprezentowali: Marian Praczyk - Prezes Okręgu, Maria Fojt - Wiceprezes Okręgu, Czesław Wiśniewski - Przewodniczący Kolegium Prezesów m. Piły oraz Ryszard Grzelak członek OR PZD.
Podczas spotkania Prezydent poinformował, że na Sesję Rady Miasta Piły w dniu 24 kwietnia 2018 roku został przygotowany projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Piła na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie gminy Piła.
Podczas spotkania Prezydent skonsultował z przedstawicielami działkowców regulamin udzielania dotacji. Poinformował że z budżetu miast na dofinansowanie inwestycji i remontów zostaną zabezpieczone środki w wysokości 150.000,-zł z przeznaczeniem: 50.000,-zł na remonty i inwestycje w ogrodach oraz 100.000,-zł na czyszczenie głównych rowów melioracyjnych przy ulicy Paderewskiego oraz wystawę KORSO w 2018 roku. Uchwała po jej przyjęciu będzie służyła ogrodom działkowym również w następnych latach. O podjęcie takiej Okręgowy Zarząd PZD oraz Kolegium Prezesów zabiegał od trzech lat.
W 2017 roku Okręgowy Zarząd PZD wystąpił do Prezydenta o środki na dofinansowanie realizowanych inwestycji i remontów infrastruktury ogrodowej przez rodzinne ogrody działkowe miasta Piły. Wnioskowana przez nas kwota na dotacje to 50.000,- zł.
Samorządy ogrodowe, okręgowy zarząd oraz działkowcy z zadowoleniem przyjęli informację Prezydenta Miasta Piły o przyjęciu uchwały, która wesprze finansowo zadania inwestycje w ogrodach.
Podczas spotkania poinformowano również Prezydenta o przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych w ROD oraz o zgłaszanych problemach przez działkowców.
Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze.

Maria Fojt
Wiceprezes OR PZD

Nowa linia autobusowa dla pilskich działkowców

Kilkuletnie starania Okręgowego Zarządu PZD w Pile o otwarcie nowej linii autobusowej i przystanku zakończyły się sukcesem. 20 kwietnia 2018 r. z udziałem Prezydenta Piły Piotra Głowskiego, Prezesa Okręgu PZD w Pile - Mariana Praczyka, Przewodniczącego Kolegium Prezesów ROD pow. pilskiego - Czesława Wiśniewskiego oraz innych przedstawicieli władz miasta i działkowców dokonano uroczystego otwarcia nowej linii i przystanku autobusowego przy ul. Paderewskiego i Koszalińskiej. Zakończenie długo oczekiwanej inwestycji realizowanej przez Miasto Piła pozwoli 2/3 pilskich działkowców użytkujących działki w 15 Rodzinnych Ogrodach Działkowych w tym rejonie na dojazd komunikacją miejską do swoich działek. Od 28 kwietnia na potrzeby pilskich działkowców zostaną uruchomione dwie linie. Pierwsza nr 20 będzie kursowała w dni powszednie z pl. Konstytucji do ul. Paderewskiego, zatrzymując się na przystankach pośrednich, tj. przy al. Piastów, ul. Wodnej, al. Niepodległości i ul. Koszalińskiej. Natomiast w weekendy i święta funkcjonowała będzie linia nr 2. Szczegóły na stronie Miasto Piła - czytaj tutaj.
AK

 

 

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 12 kwietnia 2018 roku odszedł od nas na wieczny spoczynek Śp. Jan Weber. Od 1964 roku cz łonek Związku.W Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Za Parkiem w Pile w latach 1974 - 1996 był c złonkiem Zarządu ROD, od 1996 roku Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD a od 2002 roku członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w Pile.Przez wiele lat społecznie wykonywał swoje obowiązki dla dobra działkowców, ogrodów działkowych okręgu pilskiego oraz Polskiego Związku Działkowców.
Za wybitne zasługi dla rozwoju ogrodów działkowych oraz współudział w tworzeniu, umacnianiu oraz obronie Związku wyróżniony Medalem Jubileuszowym z okazji 120 lat ogrodów działkowych w Polsce.

Cześć Jego pamięci!
Prezes
Okręgowego Zarządu PZD w Pile
Przewodniczący
Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pile
Członkowie Okręgowej Rady i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pile
Prezesi
Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Pilskiego

Posiedzenie Kolegium Prezesów w Pile

23 marca 2018 r. w sali Starostwa Powiatowego w Pile odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów powiatu pilskiego. Posiedzeniu przewodniczył Czesław Wiśniewski Przewodniczący Kolegium. W zebraniu uczestniczyli Prezesi rodzinnych ogrodów działkowych, Marian Praczyk Prezes Okręgowej Rady PZD oraz Iga Dmitroca kierownik biura. Uczestników poinformowano o pracach Zarządu Kolegium, w tym m.in.:

 •  Spotkaniu w Pilskim Regionie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w sprawie organizacji i cen wywozu odpadów komunalnych.
 •  Spotkaniu w Spółdzielni Socjalnej „Zielona Piła” świadczącej usługi w zakresie czystości – obiór odpadów zielonych, czyszczenie rowów ogrodowych, możliwość wykorzystania rębaka.
 •  Spotkaniu ze Starostą Pilskim Eligiuszem Komarowskim w zakresie udzielenia wsparcia w ROD powiatu Pilskiego.
 •  Spotkaniu z Prezydentem Piły Piotrem Głowskim w zakresie wsparcia w organizację „Korso 2018”. Ustalono datę wystawy na dzień 4 sierpnia 2018 r.
 •  Spotkaniu w Spółce „Gwda” w Pile w sprawie odbioru odpadów zielonych i pomoc w rozwiązaniu problemu zlewni na fekalia.
 • Przekazano informację dot. nowego prawa wodnego oraz omówiono zadania dla ROD wynikające z nowych przepisów.
 •  Przekazano informację wniosku złożonym przez Okręgową Radę na dotację w kwocie 137 400,-zł złożonym do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu z przeznaczeniem na wyczyszczenie i modernizację rowów melioracyjnych przebiegających przez kompleks ROD usytuowanych w rejonie ul. Paderewskiego w Pile.

Czesław Wiśniewski
Przewodniczący Kolegium Prezesów
ROD w Pile

 

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Pile

12 marca 2018 r. obradowała Okręgowa Rada PZD w Pile z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Głównymi tematami posiedzenia było podsumowanie działalności w 2017 roku oraz przyjęcie planu pracy, preliminarza finansowego i in. na rok 2018. Zebraniu przewodniczył Prezes Okręgowej Rady PZD Marian Praczyk.
Na wstępie minutą ciszy uczczono pamięć Pana Andrzeja Hellaka członka Okręgowego Zarządu PZD w Pile i Prezesa ROD „Bratek” w Krzyżu Wlkp., zmarłego 25 lutego br.
Omawiając aktualną sytuację ogrodów i Związku Prezes Marian Praczyk poinformował o nowych rozwiązaniach wynikających ze zmiany Statutu PZD uchwalonego 9 grudnia 2017 r. i zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zwrócił uwagę na przebieg szkoleń i przygotowania do walnych zebrań sprawozdawczych w roku 2018. W swoim wystąpieniu przekazał ponadto informacje dot. zmian przepisów prawa wodnego, ochronę danych osobowych i in.
Maria Fojt Wiceprezes Okręgowej Rady przedstawiła sprawozdanie z działalności Okręgowego Zarządu PZD w 2017 roku oraz omówiła tematy i zadania dla obsługujących walne zebrania sprawozdawcze, w tym m.in.: budowę nowych siedzib dla zarządów ROD, opracowania dokumentów i uchwał dot. inwestycji i remontów, dodatkowych opłat za wodę wynikających ze zmiany prawa wodnego, ubezpieczenia budynków w ROD, zapewnienie bezpieczeństwa oraz współpracy z Policją, Strażą Miejską, MOPS i in. instytucjami, propagowanie wydawnictw działkowych i in.
Sprawozdanie finansowe Okręgowego Zarządu PZD za 2017 rok przedstawiła Główna Księgowa Aldona Banach-Góral.
Wojciech Urban Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD zreferował protokół z badania sprawozdania finansowego OZ PZD za 2017 rok.
Przyjęto plany: plan pracy na 2018 rok przedstawił Marian Ostaszewski Sekretarz, plan finansowy na 2018 rok zreferował Brunon Semrau Skarbnik.
Po dyskusji, która dotyczyła nowych zadań na 2018 rok Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Aleksander Manikowski przedstawił projekty uchwał. Uchwały przyjęto jednomyślnie.
Ponadto uczestnicy obrad przyjęli dwa stanowiska:
• W sprawie projektu ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 roku (tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej). Czytaj tutaj.
• W sprawie oszczerstw i pomówień formułowanych przez tzw. „Niezależnych działkowców” przeciwko Polskiemu Związkowi Działkowców. Czytaj tutaj.

AK

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Pile 12.03.2018 r.

Rodzinne Ogrody Działkowe Miasta Piły wyróżnione Syriuszem - nagrodą Prezydenta Miasta Piły

Na zaproszenie Prezydenta Miasta Piły Piotra Głowskiego w dniu 24 lutego 2018 roku członkowie Okręgowego Zarządu PZD uczestniczyli w uroczystości podsumowującej wydarzenia roku 2017.
W uroczystości uczestniczyli: Marian Praczyk - Prezes OZ PZD, Maria Fojt - Wiceprezes OZ PZD, Czesław Wiśniewski- Przewodniczący Kolegium Prezesów miasta Piły, członkowie OZ PZD - Genowefa Chomont, Ryszard Grzelak i Stanisław Smoguła.
Podczas uroczystości Prezydent Miasta Piły wyróżnił wielu zasłużonych ludzi którzy wyróżniają się w sposób szczególny w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz tych co budują i kreują pozytywny wizerunek miasta Piły.
W kategorii społeczność lokalna zaprezentowano do nominacji trzy stowarzyszenia - wśród nich Rodzinne Ogrody Działkowe miasta Piły. W krótkiej prezentacji pokazano uczestnikom uroczystości wystawę KORSO zorganizowaną w roku jubileuszu 120 - lecia powstania ogrodów działkowych w Polsce oraz działalność pilskich ogrodów.
Prezydent w tej kategorii wyróżnił Rodzinne Ogrody Działkowe Miasta Piły. Statuetkę Syriusza Prezydent wręczył Prezesowi OZ PZD Marianowi Praczykowi, który podziękował za wyróżnienie w imieniu działkowców i zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Miasta Piły.
Galerię z uroczystości można oglądać na portalu asta24.pl tutaj.

MF

73. rocznica powrotu Piły do Macierzy

14 lutego 2017 r. pod pomnikiem na Pl. Zwycięstwa obchodzono 73 rocznicę powrotu Piły do Macierzy. Wśród delegacji pilskich władz, instytucji, organizacji, stowarzyszeń i szkół kwiaty złożyli oraz wystawili poczet sztandarowy pilscy działkowcy. Poczet sztandarowy reprezentowali działkowcy z ROD „Za Parkiem”: Józef Nieszporek, Józef Barcz i Jan Rudnik. Kwiaty pod pomnikiem złożyli: Maria Fojt Wiceprezes OZ, Czesław Wiśniewski Przewodniczący Kolegium Prezesów i Prezes ROD „Za Parkiem” oraz Prezesi Tadeusz Truty ROD im. gen. Wł. Sikorskiego, Ryszard Grzelak ROD „Malwa” i Rozalia Banasik z ROD „Za Parkiem”.
AK

73. rocznica powrotu Piły do Macierzy

Przedstawiciele pilskich działkowców na spotkaniu u Prezydenta Miasta

8 lutego 2018 r. przedstawiciele pilskich działkowców spotkali się z Prezydentem Miasta. W spotkaniu uczestniczyli Piotr Głowski Prezydent Piły, Marian Praczyk Prezes Okręgowego Zarządu PZD, Czesław Wiśniewski Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD powiatu pilskiego i Prezes ROD „Za Parkiem” oraz prezesi Genowefa Chomont – ROD „Gwda”, Tadeusz Truty - ROD im. gen. Władysława Sikorskiego, Ryszard Grzelak - ROD „Malwa”. Spotkanie poświęcone było omówieniem współpracy w 2018 roku i możliwości wsparcia w realizacji programów przez ogrody ze strony władz samorządowych.
Ustalono, że tegoroczna wystawa plonów i kwiatów KORSO odbędzie się w dniu 4 sierpnia na Pl. Konstytucji 3 Maja pod patronatem Prezydenta Miasta. Rozmawiano o sprawach czyszczenia i konserwacji rowów melioracyjnych odprowadzających nadmiar wód z terenów rodzinnych ogrodów działkowych usytuowanych w rejonie ul. Paderewskiego. Uzgodniono wspólny wyjazd Prezydenta i przedstawicieli ROD do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu celem uzyskania wsparcia w opracowanie projektu i realizację w przedmiotowej sprawie. Uzgodniono przekazanie informacji o terminie i miejscu walnych zebrań sprawozdawczych w ROD celem delegowania przedstawicieli Prezydenta Miasta. W toku dyskusji poruszono szereg innych spraw i problemów związanych z funkcjonowaniem rodzinnych ogrodów działkowych na terenie miasta. Prezydent Piotr Głowski po wysłuchaniu poruszanych spraw i dyskusji oświadczył, że przy realizacji niektórych udzieli w miarę możliwości wsparcia. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze.
AK


Narady szkoleniowe w okręgu pilskim

W okresie 26 stycznia – 8 lutego 2018 r. w okręgu pilskim odbyły się narady szkoleniowe, w których uczestniczyli prezesi ROD, przewodniczący komisji rewizyjnych ROD, księgowi i inni członkowie samorządów ogrodowych. Przeprowadzono łącznie 6 szkoleń w dwóch grupach, oddzielnie dla księgowych i skarbników oraz prezesów ROD, przewodniczących komisji rewizyjnych ROD i in. - w Czarnkowie, Pile, Wągrowcu, Chodzieży, Złotowie i Wronkach.
Szkolenia prowadzili: Marian Praczyk Prezes OZ, Maria Fojt Wiceprezes OZ, Wojciech Urban Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD, Brunon Semrau Skarbnik OZ, Andrzej Kierzkowski członek Prezydium OZ oraz Iga Dmitroca kierownik biura OZ i Aldona Góral główna księgowa OZ.
Tematyka szkoleń:

 1. Walne zebranie sprawozdawcze ROD w 2018 rok - obowiązki Zarządu ROD – projekty uchwał.
 2. Obowiązki Komisji Rewizyjnej ROD związane z walnym zebraniem sprawozdawczym ROD w 2018 roku.
 3. Zwołanie i przebieg walnego zebrania.
 4. Obowiązki członka zespołu obsługującego walne zebranie sprawozdawcze.
 5. Obowiązki zarządu ROD po walnym zebraniu.
 6. Zasady przenoszenia praw do działki – nowe wzory druków oraz ich interpretacja określona w VADEMECUM – Zasady przenoszenia prawa do działki.
 7. Przygotowanie sprawozdań finansowych ROD za 2017 rok oraz projektu preliminarza finansowego ROD na 2018 rok.
 8.  Terminy Walnych Zebrań Sprawozdawczych w ROD w 2018 roku
 9. Aktualne sprawy związkowe, a wśród nich między innymi: zmiany w statucie PZD uchwalone na Nadzwyczajnym XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD, prace nad zmianą regulaminu ROD, program komputerowy dla ROD – DGCS PZD SYSTEM, nowe prawo wodne obowiązujące od 1 stycznia br. zmieniające między innymi dotychczasową strukturę organów oraz zasady gospodarowania wodami, idee i zasady funkcjonowania kolegiów prezesów, nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego ws. ochrony danych osobowych, które wejdzie w życie 25 maja 2018 r.

Dla uczestników zajęć przygotowano zestawy i wzory dokumentów. W szkoleniu uczestniczyło łącznie 250 osób.

AK

Narady szkoleniowe w okręgu pilskim


Spotkanie przedstawicieli OZ PZD i ROD w Pile z kierownictwem PRGOK.

19 stycznia 2018 r. doszło do spotkania przedstawicieli działkowców z Małgorzatą Stypułą Przewodniczącą i Elżbietą Sieg Zastępcą Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Ze strony działkowców w spotkaniu uczestniczyli Marian Praczyk Prezes Okręgowego Zarządu PZD, Iga Dmitroca kierownik biura OZ, Czesław Wiśniewski Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD powiatu pilskiego i Prezes ROD „Za Parkiem” w Pile oraz Prezesi ROD z Piły: Genowefa Chomont ROD „Gwda”, Tadeusz Truty ROD im. gen. Władysława Sikorskiego, i Andrzej Kierzkowski ROD im. Stanisława Staszica.
Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi tworzy 14 gmin i miast na terenie których usytuowanych jest 42 czyli ponad połowa Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Okręgu Pilskim.
Celem spotkania była ocena dotychczasowej działalności PRGOK w zakresie obierania odpadów komunalnych z ogrodów oraz ukierunkowanie dalszej współpracy w tym zakresie. W toku dyskusji poruszano problemy związane z segregacją odpadów, częstotliwością ich odbioru, wywozem odpadów wielkogabarytowych. Szczególną uwagę zwrócono na działania edukacyjne między innymi poprzez dystrybucję ulotek oraz spotkania przedstawicieli PRGOK z działkowcami podczas zebrań sprawozdawczych w ROD.
Przekazane uwagi i problemy związane z wywozem odpadów komunalnych z terenu ROD zostaną przekazane przez Przewodniczącą na posiedzeniu Zarządu oraz Zgromadzeniu Związku, a o ich wyniku poinformuje przedstawicieli działkowców podczas kolejnego spotkania.
AK

 

Przystanek dla działkowców

Urząd Miasta Piły realizując wnioski z zebrań w Rodzinnych Ogrodach Działkowych zlokalizowanych w kompleksie ulic Paderewskiego i Koszalińskiej po konsultacji z Miejskim Zakładem Komunikacji w Pile przygotował zatoczkę autobusową, z miejscem do zawracania autobusów komunikacji miejskiej. Wraz z nadejściem nowego sezonu działkowego działkowcy nie posiadający własnych środków transportu chcący dojechać do własnych ogrodów i działek będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej.
Decyzje podjął Prezydent miasta Piły stwarzając możliwość dla działkowców oczekujących takiej usługi. W imieniu działkowców władzom miejskim dziękujemy.
(I.D.)

SZKOLENIA PRZED ZEBRANIAMI W OKREGU PILSKIM

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Pile zaprasza na szkolenia. Odbędą się one:
• 26.01.2018 r. w Czarnkowie
• 27.01.2018 r. w Pile
• 02.02.2018 r. w Wągrowcu
• 05.02.2018 r. w Chodzieży
• 06.02.2018 r. w Złotowie
• 08.02.2018 r. we Wronkach
Zaproszenia pisemne wraz z terminami i miejscami wysłane zostały w dniu 15.01.2018 r. do wszystkich Prezesów ROD naszego Okręgu.

Szkolenia dotyczyć będą spraw związanych z przygotowaniem Walnych Zebrań Sprawozdawczych w ROD w 2018 roku.

Tematyka szkoleń:

 1. Walne zebranie sprawozdawcze ROD w 2018 rok - obowiązki Zarządu ROD – projekty uchwał.
 2. Obowiązki Komisji Rewizyjnej ROD związane z walnym zebraniem sprawozdawczym ROD w 2018 roku.
 3.  Zwołanie i przebieg walnego zebrania.
 4. Obowiązki członka zespołu obsługującego walne zebranie sprawozdawcze.
 5.  Obowiązki zarządu ROD po walnym zebraniu.
 6.  Zasady przenoszenia praw do działki.
 7. Przygotowanie sprawozdań finansowych ROD za 2017 rok oraz projektu preliminarza finansowego ROD na 2018 rok.
 8.  Terminy Walnych Zebrań Sprawozdawczych w ROD w 2018 roku
 9.  Aktualne sprawy związkowe.

Prosimy Prezesów ROD o uzgodnienie z członkami Zarządów ROD do dnia szkolenia terminów Walnych Zebrań Sprawozdawczych ROD w 2018 roku.
Szkolenia w dwóch grupach przeprowadzą: Marian Praczyk – Prezes OZ PZD, Maria Fojt – Wiceprezes OZ PZD, Brunon Semrau - Skarbnik OZ PZD, Wojciech Urban – Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej OZ PZD, Aldona Banach - Góral – p.o. Główny Księgowy OZ PZD, Iga Dmitroca – Kierownik Biura OZ PZD, Andrzej Kierzkowski – Członek Prezydium OZ PZD.
Prosimy o zabranie na szkolenie Statutu PZD , Regulaminu ROD, Ustawy o ROD z 2013 roku, Vademecum - Zasady przenoszenia prawa do działki w ROD oraz Wytyczne i druki do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w latach 2016 – 2018 uchwalone przez Prezydium Krajowej Rady PZD w dniu 17 grudnia 2015 roku (przesłane do wszystkich Zarządów ROD w styczniu 2016 r.)

Marian Praczyk
Prezes OZ PZD w Pile