Aktualności 2019/1


18.01.2019

Spotkanie przedstawicieli OZ PZD i ROD w Pile z kierownictwem PRGOK

18 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli działkowców z kierownictwem Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi. W rozmowach udział wzięli Małgorzata Sypuła Przewodnicząca, Elżbieta Sieg Zastępca Przewodniczącej Zarządu Związku oraz Marta Sieniawska Kierownik Działu Gospodarki Odpadami w PRGOK. Ze strony działkowców w spotkaniu uczestniczyli Marian Praczyk Prezes, Maria Fojt Wiceprezes Okręgu, Czesław Wiśniewski Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD powiatu pilskiego i Prezes ROD „Za Parkiem” oraz prezesi ogrodów Tadeusz Truty ROD im. gen. Władysława Sikorskiego, Ryszard Grzelak ROD „Malwa” i Andrzej Kierzkowski ROD im. Stanisława Staszica w Pile.Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi tworzy 14 gmin i miast na terenie których usytuowanych jest 42 czyli ponad połowa Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Okręgu Pilskim. Celem spotkania była...czytaj dalej.

18.01.2019

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie tegorocznych edycji budżetów obywatelskich

W związku z nowym rokiem kalendarzowym ruszają w naszym kraju kolejne edycje budżetów obywatelskich w poszczególnych gminach. Dotychczasowa praktyka pokazała, że duża liczba rodzinnych ogrodów działkowych skorzystała już w latach minionych ze środków finansowych zabezpieczanych przez gminy na ten cel. Priorytetem w odniesieniu do ROD wydają się nadal zadania inwestycyjne nakierowane na budowę i remonty infrastruktury ogrodowej. Ciągle wiele do zrobienia jest w zakresie sieci wodociągowych, energetycznych, ogrodzeń, domów działkowca i zagospodarowania terenów wspólnych. Czytaj więcej.

18.01.2019

Projekt ustawy o zmianie ustawy „śmieciowej” przekazany do Komitetu Stałego Rady Ministrów

Przypominamy, że od końca sierpnia 2018 r. Krajowa Rada PZD podejmuje usilne starania na rzecz zmiany przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwanej potocznie ustawą „śmieciową”. W szczególności, w dniu 3.09.2018 r. przekazała do Ministerstwa Środowiska szereg uwag do projektu nowelizacji ustawy, mających na celu poprawę gospodarki odpadami na terenie ROD (więcej na ten temat na: http://pzd.pl/artykuly/22011/188/KR-PZD-zglosila-do-Ministra-srodowiska-propozycje-do-nowelizacji-ustawy-smieciowej.html.). Czytaj więcej.

17.01.2019

Narada prezesów, dyrektorów biur okręgów PZD oraz inspektorów ds. terenowo-prawnych

W dniu 15 stycznia 2019 r. odbyła się zwołana przez jednostkę krajową PZD w trybie pilnym narada prezesów OZ, dyrektorów biur okręgów oraz inspektorów ds. terenowo – prawnych z całego kraju. Celem narady było omówienie najważniejszych spraw dotyczących ogrodów, działkowców i Związku, a w szczególności polityki przestrzennej miast w stosunku do terenów zajmowanych przez ROD, która ma wpływ na dalsze istnienie rodzinnych ogrodów działkowych. Czytaj więcej.

14.01.2019

Apel ROD „Zielony Zakątek” w Chodzieży w sprawie rodzinnego ogrodu działkowego "Pokój"

Zmiana przeznaczenia gruntów ogrodu na „ogólnodostępny park” doprowadzi do szybkiej likwidacji tego ogrodu. Większość działek w tym ogrodzie zagospodarowanych jest przez działkowców na emeryturze mieszkających w pobliżu ogrodu Jest to dla nich miejsce aktywnego wypoczynku oraz miejsce realizacji swoich pasji. Uważamy, ę władze samorządowe nie powinny proponować zmian w planie zagospodarowania miasta, które prowadzą do zniszczenia tego co budowały pokolenia działkowców… czytaj więcej.

13.01.2019

Apel Kolegium Prezesów ROD w Pile w sprawie rodzinnego ogrodu działkowego „Pokój” w Warszawie

Jako przedstawiciele samorządów rodzinnych ogrodów działkowych miasta Piły, w których działki posiada 5400 rodzin działkowych po zapoznaniu się z informacjami medialnymi nt. założeń do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, którym to planuje się na terenie rodzinnego ogrodu działkowego „Pokój” istniejącego od 80 lat zorganizować „teren zieleni urządzonej z udziałem narzędzi sportu i rekreacji” stwierdzamy, że na takie inicjatywy władz miasta nie można nie reagować. Wyznajemy zasadę, że w Polskim Związku Działkowców jesteśmy JEDNOŚCIĄ i nie wolno nam być obojętnym na takie działaniaczytaj więcej.

11.01.2019

PZD interweniuje u Ministra Finansów

Do Krajowego Zarządu napływają sygnały z ROD z całej Polski o wadliwości systemu do przesyłania PIT-11 przez płatników. W związku z tym 10 stycznia 2019 roku PZD skierował pismo do Ministra Finansów, w którym Prezes Eugeniusz Kondracki zwrócił się z prośbą o spowodowanie pilnej reakcji w celu przywróceniu prawidłowego działania systemu. Czytaj więcej.

11.01.2019

Zarząd ROD "Malwa" w Pile: Nie możemy milczeć

W imieniu 251 rodzin posiadających działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Malwa" w Pile wyrażamy sprzeciw dla tak niekorzystnych zapisów proponowanych w miejscowych planach zagospodarowania miast w Warszawie, Łodzi i Gdańsku dla gruntów ogrodów działkowych. Czytaj więcej.

11.01.2019

Zarząd ROD "Pod Lipami" w sprawie zagrożeń dla istnienia ogrodów

Jako działkowcy, Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD "Pod Lipami" w Pile z niepokojem odbieramy informacje w sprawie proponowanych zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, dotyczących gruntów zajmowanych przez ogrody działkowe w Warszawie, Gdańsku i Łodzi. Czytaj więcej.

10.01.2019

Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Pile w sprawie zagrożeń dla isnienia ROD

Takie inicjatywy władz samorządowych tworzą podobny klimat oraz zagrożenie dla istnienia i rozwoju naszych ogrodów działkowych podobny jak w okresie walki poprzedzającym przyjęcie przez Sejm RP ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku. Ustawy, która zabezpiecza interesy działkowców i dalszy rozwój naszych rodzinnych ogrodów działkowych we współdziałaniu z władzami samorządowymi. Tymczasem obserwujemy tworzące się lobby i powstające inicjatywy, które usiłują wykazać wyższość publicznych parków, skwerów i placów zabaw nad rodzinnymi ogrodami działkowymi... Czytaj więcej.

08.01.2019

Od 1 stycznia obowiązuje znowelizowany Regulamin ROD

1 stycznia 2019 roku wszedł w życie znowelizowany Regulamin ROD. Zmiany zostały wprowadzone uchwałą nr 3/XXII/2018 Krajowej Rady PZD z dnia 28 czerwca 2018 r. Oto najważniejsze zmiany, które zostały wprowadzone do Regulaminu ROD. Czytaj więcej.

03.01.2019

Projekt ustawy o zmianie ustawy „śmieciowej” wrócił do konsultacji międzyresortowych

Przypominamy, że w dniu 3 września 2018 r. do KR PZD wpłynęło pismo z Ministerstwa Środowiska o zaopiniowanie projektu ustawy z dnia 28 sierpnia 2018 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw. Czytaj więcej.